Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 69
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0079
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Τρίκκης Άσκληπιεΐον υπό Π. Καοίριώτου. 69

ται προς Μ. είτα δέ έν μακρώ τόξω προς Α. εκ- των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ότε άρ-

βάλλει εις τον Πηνειάν. χεται ή κυρίως ιστορία της πόλεως, γίνεται μνεία

Κα! ή μεν Τρίκκη εκείτο παρά τον Ληθαΐον αύτής. "Οθεν άναφέρεται ύπό Διόδωρου (ΙΗ 56)

(ΚοοΙιθγ'8 άβν Μ^ίΗ. I, στήλη 615-641 , ότι εις τούς εξόριστους της Τρίκκης και της Φαρ-

Ραιι1γΛνΐ880\νει ΚβαΙβηβ^βΙορ. Β', στήλη 1662), καδόνος δεν επετράπη ή κάθοδος έν τω ύπο του

ή δέ ακρόπολις αύτής έπι της κορυφής του" εν τη Πολυπέρχοντος και των άλλων στρατηγών τού

πεδιάδι υψουμένου λόφου (ό λόφος ούτος, έφ' ου τό Αλεξάνδρου έκδοθέντι διατάγματι. Ό Πτολεμαίος

φρούριον της πόλεως, είναι προέκτασις των Χα- (III, 13,44) ονομάζει αυτήν πόλιν Μακεδονικήν,

σίων ορέων, ταύτα δέ είναι συνέχεια της προς Β. ° δέ Αίβιος (32, 12 και 36, 29 - ίδ. πρβ. Οαβ8. β.

μακράς σειράς των Καμβουνίων). Έκ των δοκι- β&11. 3) άναφέρει τήν ϊρίκκην ως τήν πρώτην όχυ-

μαστικών όμως άνασκαφών ήμών άπεδείχθη οτι ή ?*ν θεσσαλικήν πόλιν, εις ήν κατήλθε Φίλιππος ό

αρχαία πόλις έξετείνετο κατά μήκος των Μ. και Ε'· με^ά τήν παρά τον Άωον ήτταν. Έκ δέ των

Α. κλιτύων τής ακροπόλεως (οτι πράγματι ενταύθα μεταγενεστέρων συγγραφέων άναφέρει περι αύτής ό

ήν ή αρχαία πόλις αποδεικνύει ή υπαρξις αρχαίου Στράβων πολλαχού των Γεωγραφικών αύτοΰ (XIII,

ψηφωτού εδάφους, ώς παρετήρησα, καθ' όλον τό 647, — XIII, 437—IX, 437—XIII, 360). Κατά

μήκος τής σημερινής οδού, μέχρι τής συνοικίας τής & τούς βυζαντιακούς χρόνους ό έπι Ιουστινιανού,

Άγιας Παρασκευής" ιδίως προ τής οικίας του Κ. (527-565 μ.Χ.) άκμάσας Προκόπιος (Περϊ Κτισμ.

Κλαψάρη και άλλων σώζονται αρκετά τοιαύτα ψη- Ι» κε?· 3) όνομάζει αυτήν Τρικκάτους (κατά τον

φωτά έδάφη). Εθαίίθ [Ττανβί8 ίη ΝοΗΗβτη Οτββββ IV, σελ.

Τήν θέσιν ακριβώς τής άρχαίας Τρίκκης κατέ- -86] ισως έκ κακής αντιγραφής τοΰ Τρικκαίους)

χουσι και τά σημερινά Τρίκκαλα. Ή πόλις έπι καί °τι άνωκοδομήθη πολλά παθούσα έπι τών του

πολλάς εκατονταετηρίδας διετήρησε τό άρ/αΐον Βυζαντίου αύτοκρατόρων έκ τών βαρβαρικών έττι-

αύτής όνομα, κληθεΐσα Τρίκκη έκ τής ομωνύμου δρομών, ώς τών Γότθων και Ούννιυν. Έν τώ Συν-

θυγατρός τοΰ Ασωπού και γυναικός του Τψέως, εκδήμω τού Ίεροκλέους (σελ. 642) κατά τήν ξ",

ή κατ' άλλους τής άδελφής τού Πηνειού, και θεω- εκατονταετηρίδα, καλείται έ'τι Τρίκκη.

ρουμένη πατρίς τού Ασκληπιού (Στράβ. 647). Πρώτη δέ Άννα ή Κομνηνή (I, ο, σελ. 137)

Ό Όμηρος ομιλών περι τής καταγωγής τού κατά τον ΙΒ . αιώνα άναφέρει το όνομα Τρίκκαλα

Ασκληπιού έκ Θεσσαλίας (Όμηρ. Τμν.Άσκληπ.) (τΌ όνομα τούτο φαίνεται ότι έδόθη μεταξύ τού

γινώσκει ότι οί δύο τούτου υίοι Μαχάο^ν και Πο- ^ · και ΙΒ . αιώνος, διότι Τρίκκη έκαλεΐτο προ τής

δαλείριος συνεξεστράτευσαν μετά τών Ελλήνων τελικής οιαιρέσεως τής Αυτοκρατορίας τώ 376).

ηγούμενοι 30 πλοίων έκ Τρίκκης. Ούτως έν Ίλιά- Κπίσης και ό Ιωάννης Τσέτσης (Χιλιάδες: 9

δος Β (στίχ. 729) άπαντώσι τά εξής περι αύτής : στιΧ· 280:

Οί δ' εΐχον Τρίκκην και Ίϋώμην κλωμακόεσσαν, Χώραν τήν Θετταλίαν δε συνεκτικήν μη νόει

οϊ δ εΐχον Οίχαλίην, πόλιν Ευρύτου Οίχαλιήος, Φ&ίας και Φαρσαλίας δε Λαρίσσης και Τρικκάλων

τών αϊιϊ' ήγείσΰην Ασκληπιού δύο παΐδε, Δημητριάδος Ιωλκοϋ και Γλαφυρών και Βοίβης)

Ιητηρ" άγαΰώ, Ποδαλείριος ήδε Μαχάων. , , γ , , , > τ> , \

ι ι* ' κι λ αναφέρει την Ιρικκην, ονομαζων αυτήν ΙρικκαΛα.

Και έν Δ 199: Και ό μονογραφίαν περι τής πόλεως Τρικκάλων

άψας δικηγόρος Κουνστ. Χρ. Βλυτσάκης (Σύν-

Βή δ ίέναι κατά λαδν Αχαιών χαλκοχιτώνων

, „ „, , , «>> 5 / τόμος ιστορία τής πόλεως Ιοικκάλων ! Θεσσαλία;:

παπταινων ηρωα Μαχαονα' τον ο ενοησεν ' ' ' > 1 ι5

_ , , , 5, , , , , Αθήναι 1892 οέν φαίνεται ήυ.Τν ότι άκοι3ώς οι-

εσταωτ αμφι οε μη κρατεραι στιχες ασπισταων 'Λ , Λ 1 " ' Γ

, . η γ β γπ , }ΐ. ί 0, ε:ήλθε τας οιαφόρους αύτής από τών άοναιοτάτων

λαων, οι οι ειποντο Ιρικκης εξ ιπποροτοιο. ' , , / <τΤ -

/ρόνων περιπέτειας και τύ/ας. Η πόλις αύτη είναι

Έκτοτε ουδέν άξιον λόγου περι Τρίκκης εύρίσκο- βέβαιον οτι ήδη από τών αρχαιοτάτων -/ρόνων και

μεν παρά τοις άρχαίοις συγγραφεύσι και μόνον έπι ίδια κατά τούς μακρούς μεταξύ Ρωμαίων και Μα-
loading ...