Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 78
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0088
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
78 Αμφιαρείου έπιγραψαί' υπό Β. Λεονάρόον.

ΑΕ 1918

νων, ένεκα τοΟ χώρου δέν έχαράχθησαν τά τελευ- Ο ΑΙ 1341187, Φάοκύδος ΙΟ II 94618 [της πΧ

ταΐα γράμματα: Παντήνορο 952, Εύκτψέν 95γ11" 4^ έκατονταετηρίδος]' μνημονευθήτωσαν ένΟάδε

περί δέ του Αμφιμάχο 95γ14, επειδή δ λίθος επί έκ των έν ΚττβΚηβν ΑΜ 1904244 (πρβ &^ο5-

τέλει του στίχου εινε λελωβημένος, δεν δύναται νά «;α# ΚΙ 1909366 = ΚΙΟ 1525), βουλευτικω κα-

ρηθή τι άσφαλες' καίτοι, του χώρου αυτόθι όντος ταλόγω του πΧ 335/4, τάδε: Άνδροκλέο[υ\ατ,

όλίγω μείζονος του μετά τά προειρημένα δύο όνο- Κηφιοοκλέ[ου}(υ.αΧΚοΊ ή -κ2ε'[ος], ού/Ί -κλε'-

ματα 95 γ9 και 95γ13, είκότερον ότι ήν υ κεχαρα- [ους] \ 22 (πρβ Αημοχλεοςα20, Πολυκλέο[ς](μάλλον

γμένον' ειρήσθω ένθάδε οτι έν ΙΟ II 1021β, ου ή -κλεΌ[υ], ου/ι -»λεο[νς]) βαο) [πρβ Άριστοδή-

τό κύριον όνομα άνεπληρώθη υπό Κοαδδβΐ (ΒΟΗ μογ16, Μνησαρχίδο ρ η, Φαιδρό μάχο ^ 19, Θονγέ-

1908 346 Λρ. 3δ8, π--ρ 355 &β. 4δ3 438 ώβ. 64 3ο/ι) Κρ ώμ}α- νου ε 2 > Πουλντίων γ8(9)Ί, ,4ΰι;οκλεουςζ,19, Φίλο-

[χος \=8ηηάτναΙΙ ΝΡΑ 115 139, προσθ. έν ΡΑ κλέου[ς]η.8· έν #- η άδηλον εί εκείτο Ξενοκλΐέος ή

ώς άρ. 8829"), ή τουπατρόθεν κατάληξις κεχά- -κλ έους] ή -«λ[βον]" έν 626 όνσμαστ. Όνομακλέης),

ρακται δια του ο [Όλυμπιοδώρο, ουχί — ρο[ν])· Ζα^ ίκ ρ]άτου β 8, Νανσικράτον ε 7, (πρβ 'Λρι-

πρβ Μβί8ίβνΗαη8 ΟΑΙ 6 26 62, ΨίΙΗ,βΙπι 3\ι στοκράτονς Ρ18 , Αημοκράτους, η, Λυσικράτους

Κ10 I '

1900 46 1904 ιοί, Ναο/ιπιαηδοη Α Μ 1908 203 Αωγένον^ Θονγένου α2!τζρ^ ΠιστογένουςΒ5), Καλ:

Μνησιλόχ([ο)) (έν μέσω στίχου) κλπ, ΝίΙδβοη λιμήδουΊ ΘρασυμήδουΆ 22, Διοπείΰου ■ ^κν.%\ ^

ΤΑΕϊηάοδ 138 κέ, ΑΔ 1915 203 221 1916 π 66* έν-η —#ου ήν Γσως λχ Κλεοπεί &ου >πρβ ΡΑ

έν Ι,&ΓίβΙίΙ ΗΟΕ II 52316 προσθ. ΙΟ II 864α9 8611] μάλλον ή δευτερόκλίτου ονόματος, το δε

Αντικλεί[\δο)). έν ,· 10 [ό του -#ου τούτου υίός] ήν ίσως Άντιφ]ά-

Τής 3^ κλίσεως την γενικήν τά μεν εις -κλής [φς [πρβ ΡΑ 1244]· έν ΙΟ 2ΙΙ 478α36 άδηλον εί

εχουσιν έπτάκις μεν (έλλογουμένου και του 95 ρ2ο εκείτο Ξενο7ΐείΰΌ[υ ή Ξενθ7Ζείΰ·ο[υς' ειρήσθω έν-

κατά το 95 α38) -κλέους (Ζΐ?7μοκλεΌυς 95 α17, 5ετο- θάοε οτι έν ΙΟ Πδ 1009& β 2 εκείτο, ώς είκάσαι,

κλέους 95 α38, 5ενο[κ]λ[εΌυς] 95 β20, Παγκλέους Ξεν]οπείΰ·[ης), Αριστομένους 32, Χαιριμένους ν 15,

95 ρΐ8 β19, Περικλέους 95 ρ 30, Φερεκλεονς 97β5· έν Νουψράδους¥ 22 (π ρ β Νουφράδου ΡΑ 11144, Νου

ΙΟ II 772Αβ7/8 11/2 15/β του αύτου ανδρός τό όνομα (μάλλον ή '^ρι^ράσ'ου Κίνο/ιηβν έν ΡΑ 1499),
έχει Φερεκλέου , άπαξ δε -κλεου ([ο — 5ί]οκλε'ου άδηλον δε εί τό έν β3 και τό έν ς δ ήσαν — τε']λου ή
96 β9)· τά δε εις -κράτης εχουσι τετράκις μεν -κρά- δευτεοοκλίτων ονομάτων, έτι δέ είρήσθωσαν: Τρί-
του ([Ά]ριστοκράτον 95 β9, Φο[ρ]ΰσκος Γίμο- στο7εωβ17, #ΰ#υ[7']εω(ούτως κατά τά επί λίθου
κράτου 95 4/δ (το αυτό όνομα έν 95 β37 έχει 2ί- λείψανα άναγνωστέον πρβ τό Ενϋυνείδης, ΡΑ
μο[κρ]άτους), Τιμοκράτον 95α40, Φιλοκράτον 5648= 13878), '^ρχε'ΐ'εως;όνομαστ.)ν 4(5) (πρβ
95β37), δις δέ -κράτους (Λυσίκρ[άτ]ους 95 α26, Στρεψένεως ΡΑ 1707 [Μβίδίβτΐιαηβ ΟΑΙ 127]
Φο ριυσκος 2ίμ° κράτους 95 β37)' των δέ εις -?>ε'- 13012, Σωσίνεως Α Ε 1911 73, δο^ΐΐι.
νης έν μόνον όνομα άπαντα, τετράκις -ου έχον 653, Φιλόνεως ΡΑ 14677 — 85, ΙΟ II 59114),
Αντιγένον 95 ,4 β8 ρι1)· και τά εις -κήδης^-σ&έ- π?β ΚΐτβΚηβν ΑΜ 1904 252, 8κηάιυαΙΙ ΚΙ
ν>/ς, -τελ>;ς, -φάνης. -χάρης εχουσι -ου (Φ^ο- 190 367 368 ειρήσθω ένθάδε ότι έν ΙΟ 469δ 97 (πρβ
κ?/(5ου95α14, Λεωσ&έι>ον 90 α5, 2ωΓε'/Ιου 96ρ41, ΡΑ 292 =8698 = ΡΑ II σ. 5955 71, 8ηηάιναΙΙ
Άριστοφάνον 95 ρΐ4, Αημοχάρον 96 βV περί των ΚΙ 1909367) τό μεν πρώτον όνομα, ώς έκ των επί
εις -κήδης πρβ και Αεωκήδου ΙΟ II 869 α9 της πΧ του λίθου λειψάνων φαίνεται, ήν "Ατ]ταλος [και
4γ"' έκατονταετηρίδος μεσούσης, έν δέ 2ΙΙ 681 β20 |ν ΙΟ Υι 602 ίσως Αττάλου εκείτο], του δέ πά-
του πΧ 274/3 άδηλον εί Φί/1οκ?/ο|ου -] ή Φιλο- τρόθεν τό μέν τέταρτον γράμμα, όπερ ε.ϊτ' έκ τυ-
κήδ[ους -] εκείτο, πρβ άλλως Φιλοκήδους ΙΟ II χαίας του λίθου φθοράς είτε δια σφάλμα του λι-
872 Αα14 του πΧ 341/0, Δημοκήδος ΙΟ II 2384χ θουργου, ήγουν έάν ύποτεθή ότι προχαράςας α διώρ-
τής πΧ 4ϊίς έκατονταετηρίδος, Αεωκ\ή\δους ΙΟ θωσεν είτ' αυτό εις λ, φαίνεται ώς α, εινε λ, τό δέ
II 870 γ7 της πΧ 4γΐς έκατονταετηρίδος μεσούσης" έβδομον γράμμα θά ένεδέ'/ετο νά άναγνωσθή ώς
περί των εις -κύδης πρβ θεοκυοος Μβί8ΐβνΙιαη8 <5, διότι ή μέν πρώτη αύτου γραμμή έχει τι τό
loading ...