Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 93
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0103
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1918

'Αμφιαρείον έπιγραφαί' υπό Β. Λεονάρδον. 93

αυτού λέγεται: « 2-έπαν οέ όοκιμασθώσιν οί έφη-
βο:, συλλέγέντες οί πατέρες αυτών [κ]ατά φυλάς,
δαόσαντε^ αίροΟνται τρεις έκ'τών δυλετών τών

ι - ι Γ* Ί ι

6πέρ τετταράκοντα έ'τη γεγονότων, ους άν ήγών-
ται βέλτιστους είναι και έπιτηδειοτάτους έπιμελέϊ-
σϋαι τών εφήβων, έκ οέ τούτων ό δήμος ένα της
φυλής εκάστης χειροτονεί σωφρονιστήν, καί κο-
σμητήν έκ τών άλλων Αθηναίων έπι πάντας .
3σί υ ,λλαβόντες ο ούτοι τους εφήβους, πρώτον μεν
τα ιερά περιήλθον, είτ' εί'ς Πειραιέα πορεύονται,
και φρονρονσιν οί μεν την Μοννιχίαν, οί δε την
Ακτήν. χειροτ[ο]νεΐ οέ και παιδοτρίβας αύτοίς <5υο
και (5«5ασκ«/Ιους, οίτινες όπλομαχεϊν και τοξενειν
και άκοντίζειν και καταπάλτην άφιέναι διδάσκουσιν.
- .και τον μεν ποώτον ένιαυτον ούτως διάγουσι»"
περί οέ του 2ου ένιαυτου (πρβ Πλάτ. Νόμ. 778,
£ΜβοΖ* 8ΐ&3ί8£ΐ11.2 3067) λέγεται αυτόθι: «τον δ'
ύστερον (δηλ. ένιαυτον) —λαβοντες ασπίδα και
δόρυ παρά της πόλεως, περιπολοϋσι την χώραν και
διατρίβουσιν εν τοις φνλακτηρίοις » , μεθ ο επιφέ-
ρεται: «5φρουρουσι δέ τά δύο έ'τη χλαμύδας έχον-
τες», έν δέ ΑΠ 61 ι : « -/ειροτονοϋσι δέ και τάς
προς τον πόλεμον αρχάς άπάσας, στρατηγούς δεκα
πρότερον μεν άφ' ^εκάστης της]] φυλής ένα, νυν δ
ές απάντων' και τούτους διατάττουσι τή χειροτο-
νία, ένα μεν επί τους όπλίτας, ος ηγείται τών οπλι-
τών, άν έςίωσι, Ινα δ' ε;π τήν χώραν, ος φυλάτ-
τει, καν πόλεμος έν τή χώρα γίγνηται, πολεμεΐ
ούτος" &5ο γ5 επί τον Πειραιέα, τον μεν εις την
Μοννιχίαν, τον δε εις την Ακτήν, οϊ της ψ\ν\λ[α-
κ2ής επιμελούνται (και) τών έν Πειραιεΐ' ένα δ
έπι τάς συμμορίας, 6ς τους τε τριηράρχους κατα-
λέγει— τους δ' άλλους (δηλ. πέντε στρατηγούς)
ποος τά παοόντα ποάγματα εκπέμπουσιν»' ποβ
Δείναρχ. κΦιλ. 1: ((στρατηγός - έπι την Μοννι-
χίαν και τά νεώρια», 13: (>ε^ οίς και ^ .4κζή καί οί
λιμένες είσι και τά νεώρια» (περί του έπι την Ακτήν
στρατηγού και τών έπιμελητών και του έπι τα
όπλα στρατηγού πρβ 'ΨαοΚ8'ϊϊΐηίΗ ΚΙΐΜ 189 1329,

ΘίΙύβΗ Η8Α2 I 'ΐ804 2571 290χέ 364 4211
[=σίΙδβνΙ+Πολίτης ΕΑΔημοσ. βί. Α' 2021 2871
324κέ 408 4731], 810 III σ. 152β, Βϋίβηδβ^βν
Όβ θρίι. αΙΙ. 28). Περί της τών στρατηγών χειροτο-
νίας πρβ Άριστοτ. ΑΠ 62 3 : « άρ/ειν δέ τάς μεν
κατά πόλεμον άρχάς έίςεσίτι πλεονάκις». Τάς αρ-

χαιρεσίας τών στρατηγών και ίππαρχων και τών
άλλων τών προς πόλεμον άρν/ών έποίουν «οί μετά
την Ρ' πρυτανεύοντες» (Άριστοτ. ΑΠ 44 4), ήγουν
εν μηνί άνθεστηριώνι' άνελάμβανον δέ την άρχήν
οί στρατηγοί αρχομένου του 'Αττικού ένιαυτου,
ήγουν έκατομβαιώνος πρώτη ισταμένου (ΌϊΌΤ/χβη
Ηθ 187ο ιβ, £*76β^ Η8Α21 24ο, ΒαΚαβίβν Ό$Ζ
III 3081)" περί του χρόνου, καθ όν και τών εφη-
βικών πραγμάτιον καθ' όλου προΐστασθα: ήρςαντο
οί στρατηγοί πρβ Δημοσθ. ΝΔ' 4-5, 10 II 46737(8

470 471, II5 574° (πρβ 8Ι02 5182, »468\), Οίΐ
δβΗ Η8Α2 I 180κέ 350, Ηβνηιαηη+ Τ/ιιιπιββτ
8ίΆαί8α\Ιβ 460, ΤΙιαΙΙιβίηι ΕΕ V 2738. Μνη-
μονευθήτω ένθάδε ή άνατολοΟεν του Άμφιαρείου
ευρεθείσα επιγραφή, έν ή « στρατηγός έπι τήν
χώραν τήν παραλίαν 2Θονκριτος - » II 1194
(ΙοΙΙίη$ Αλί 1885 358, ΚΙΟ 1025, Κούβνί8 +
ΟατάηβΓ ΙΟΕ II 208, 8Ι0:! 468, ΚίναΚηβν Λ Μ
190 7 470, πρβ II 1 1952,3 II5 1206\(2ΙΙ5 104\9/0,
Στάης ΠΑ Ε 1891 ι61 [πρβ ΨίΙΚβΙτη ΒΟΙ 61],
8Ι02 ο18"2, <2*7&β^ Η8Α2 I 2581), Κατά ταύτα
ένθκδε έφηβοι τον έπι τει χώραι στρατηγόν τιμών-
τες νοούνται οί τον δεύτερον τής αυτών έα-ηβείας
ένιαυτον άγοντες (πρβ ΒβΙοβΙι ΚΙ 190ο 351 353*
περί Κρετρίας πρβ Παπαδάκης ΑΔ 1915 1752)·

Σωφρονισται άπαντώσι τε/ ευταίον τω πΧ 303/2
(10 ΙΙ5 56515), αναφαίνονται δέ άλλως έν τοις μο-
ναρ/ικοΐς Ρωμαιι/.οις χρόνοις. Κοσμητής δ έν 'Ατ-
τικαΐς έπιγραφαΐς άπαντα πρώτον ένθαδε και άπο
του πΧ 305/4 (10 2ΙΙ 478 6[28/9])· περί άντίκο-
σμητον πρβ 10 III 1 165 δ9.19 τον πΧ ± 160/1,
πρβ III 1125, ΌίΙίβηδ6)Ί]βτ Όβ θρίι. 3ΐί. 33"
περί του έν ΨΠλάτ. Αξιόχ. 366β «έπειδάν δέ εις
τους εφήβους έγγραφη, κοσμητής—γνμνασιαρχία
- σωφρονιστάς » πρβ Ονα,Βύβτρβν ΕγζϊθΙι. III
465- περί παιδεντών πρβ Ονα8ύβν$β?· Ειζ. III

471 476 χέ.

0β (αριστερός κρόταφος): Λεωσΰένονς τ ε και
άλλων στεφάνωσις'

96 αϋ-θ' ^στρατηγόν τον ^έπϊ τεϊ χώραι ^Αεω-
σΰ-ένην ^Αεωσ&ένον 6Κεφαλή$εν ι Άκαμαντίδος )'
είνε ό επιφανής στρατηγός (Διοδ. ΙΖ 111 : «Αεω-
σθένην τον Αθήναιον, άνδρα ψυχής λαμπρότητι
διάφορον και μάλιστα άντικείμενον τοις Άλεξάν-
loading ...