Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 94
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0104
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
94

Αμφιαρείου επιγράψω: υπό Β. Λεονάρδον.

αε 1918

δρου πράγμασιν, είλοντο στρ-ατηγον αυτοκράτορα», τίπατρον πόλεμον έξήνεγκαν τον όνομασθέντα Αα-

πρβΙΗ' 9-13), τριήραρχος (ΙΟ II 811 δ25 121126ε91 ■> μιακόν» (Διοδ. ΙΗ' 8), αρχομένου του ϊ>θινοπώοου

εύπορο; {8ηηάιυαΙΙ ΕΒ 23 25 28 66 68). Έκ της του 323/2 [ΒβΙοοΗ. ΟΟ ΙΙΙ2 71 189 ΚΙ 1905 353)·

ένΟάοε επιγραφής γιγνώσκεται του Αεωσθέναυς το Ο οέ Αεωσθένης της τε προαιρέσεως εισηγητής τη

πατρόΟεν, ες ου και φαίνεται ό'τι ό ένθάδε τιμώμε- πόλει έγένετο καί της στρατείας ήγεμών κατέστη,

νοςήν, ώς καί ήκάσθη {Αδβΐιαβΐβν Ό&Ζ2 III 3552), τέλος δ? του παντός συμμαχικού, ο κατά πόλεις

υίός του έν ΡΑ 9141 ομωνύμου στρατηγού του ήγον στρατηγοί, άρχειν ήρέθη και έκόντων την ήγε-

πΧ 362/1, κυρουται οέ και ή περί του οημόΟεν μονίαν έ'λαβεν (Τπερείδ. Έπιτάφ. 3 6, Διοδ. ΙΗ'

εικασία (ΡΑ 9142 = 9144). Έφονεύθη έν τφ Έλ- 9, Παυσ. Α' 25 5)· Έχ Ταινάρου μετά μισθο-

ληνικψ ή Ααμιακώ καλουμένω πολεμώ παρά την φόρων, ους έξ Ασίας « ναυσίν ες την Ελλάδα

Αάμιαν (πρβ ΨΠλουτ. Ήθ. 846ά Αά,μειαν) έν τω άνέσωσε και άκοντος Αλεξάνδρου » (Παυσ. Η'

/είμώνι του πΧ 323/2 «βληθείς εις την κεφαλήν 52 5 πρβ Α' 25 5, Διοδ. Η 9 ΙΖ'πι « Λεωσθέ-

λίθω» (Διοδ. ΙΗ' 13' Σουίδ.: «και λίΟω πληγείς νην — μάλιστα άντικείμενον τοις Αλεξάνδρου

προς τήν κεφαλήν άφυλάκτως επί της παρατάξεως πράγμασιν», δο,Ηαβΐβτ ΌαΖ III 355 κέ), έ'πλευσεν

πίπτει», πρβ ΚοβΗΙβν 8ΒΑΒ 1890 572)· Ειρήσθω εις Αίτωλίαν χάριν κοινοπραγίας, «ασμένως δέ τών

δ' ένθάδε δτι Ελληνικός μεν καλείται ό πόλεμος Αιτωλών συνυπακουσάντων καί διδόντων αύτώ

ούτος έν Πλουτ. Φωκ. ΚΤ , ΙΟ- 2ΙΙ 448(=8Ι02 163 στρατιώτας έπτακισ/ιλίους,—διαπεμπόμενος πρός

= 3317)45 467(=8Ι02 180=3327)6 505(προσθετέον τε τους Αοκρούς καί Φωκεΐς και τους άλλους τους

έν άρ/ή ώς στί/ον 1 το ϋ'^εο, ί' = δΙΟ2 187=3346 18 πλησιοχώρους παρεκάλει της αυτονομίας άντέχε-

[5069]'[54614] πρβ 554(=8ΐα2 266=3329 12, σθαι καί της τών Μακεδόνων δεσποτείας έλευθερώ-

ΗβΙηι 00 Α 190 3 793 ΒΟΙ 58 592 κέ, νοΙΙρναϊϊ σαι τήν Ελλάδα» (Διοδ. ΙΗ' 9)· περί τών Φωκέων

Μη 19 1 6 227, Λαμιακός δέ έν Πλουτ. Πύρο. Α , σώζεται ψήφισμα, ΙΟ 2Ι1 367, γενόμενον τω πΧ

Πλουτ. Δηυ,ητρ. Γ [από τών Λαμιακών), Ψ Πλουτ 323/2 επί □ 2[τής Ερεχ&ήι (ή Κεκροπί ή Άντιοχί)·

Ήθ. 849* (ποβ Τπερείδ. Επιτάφ ), Διοδ ΙΖ' (5ος τ\ρίτης πρυτανείας - πυανοψιών\ο5ς όγδόηι

111 ΙΗ' 8 1θ! Στράβ. 433 446, ΔΑαερτ. Δ' 2 5, επί δέκα], ήγουν περί τήν 27^ Οκτωβρίου (ν.· περί

Παυσ. Ζ' 6 δ (&ά τ°ν πο°$ Λαμία, καλούμενον τοθ έπεψήφιζεΒ[ν πρβ ΑΔ 1915 212), δι' ου τιμών-

πόλεμον), Σ/οα. Αισ/ίν. Β'21, Ι<3γ XII 5 444 1ϋ9 ται δύο Φωκεΐς πρεσβευσαντες πρός Αθηναίους

{από τον πολέμου τον γενομένου περι Αάμιαν Άΰη- [επειδή ' Ασ ίκληπιόδωρος καη1 10 Φω]κεϊς έπρ\ε-

ναίοις πρός Αντίπατρον) - πρβ Ηθιιβνίβΐΰβ Ββΐίαιη σ/?£ΐ>11211 τών Φωκέ\ Ρβ Διοδ. ΙΗ'9 11,

Ε α ιηϊ ει ο η ηι (Είρδ. 1869], ΗδβΗαβϊβν ϋθΓ Ιαιιιΐ- Παυσ. Α' 25 4, Όνο^ββη ΟΗ Πι 501, ΕοΙΙίηρ

δοΐΐθ οάβΓ ηθ11θΐιΪ8θ1ΐθ Κπβ§ (νΐθΓδβη 1886), ΑΔ 189 2 62 70·)· Εκείθεν τοίνυν διά τούτων τών

Ώνο^8βη Ο Η Πι 44 κέ, Αδβ/ιαβίβτ ϋδΖ II 327 χωρών, συμμάχων γενομένων, ό Αεωσθένης έχώ-

III 355 3721 373 384, ΑΪ£$β ΟΟΜ8 I 200 κέ ρησεν άκωλύτως πρός τάς θερμοπύλας, μέρος

205 κέ, Ι,οΙΙίηρ ΑΔ 189 2 56 (=10 2Π 448), Τίτο- δ' ένταυθα καταλιπών της δυνάμεως κατήλθεν εις

ΚΙ 1903 50 κέ, ΒβΙοβΗ ΚΙ 1905 349 κέ· Και Πλαταιάς, ενθα καί μετα τών έξ Αθηνών άποστα-

ό μεν Αλέξανδρος άπέθανεν, ώς εικάζεται, έν μηνί λέντων ένίκησε τους Βοιωτούς καί Μακεδόνας καί

μαίω ή ίουνίω του 324/3 (Νίβοιιΐιν νΑΟ II 505, Εύβοέας καί τους άλλους συμμάχους αυτών, μεθ'

Ότο\)8βη ΟΗ 12 339 343κέ 356, 8β1ιαβϊβν Τ)$Ζ ο έπανελθών εις θερμοπύλας έπελάβετο τών Λαμια-

III 351, £β/θβ& ΙΠ2 188, /Υΐβδβ ΟΟΜ8 I κών πραγμάτων (Τπερείδ. Έπιτάφ. Ρ' Η', Διόδ. ΙΗ'

186 ί, μετά δέ ταύτα, κυρίους ειπείν, μεγίστη δή 9 1 1, Παυσ. Α' 1 3, Νίβοηΐιν νΑΟ· III 35 39 κέ,

τοΐς'Έλλησιν έγενετο κίνησις (Δ-.οδ. ΙΖ'ιιι ΙΗ'2 10, 8ϋ1ιαβϊβν ΟδΖ III 3632). Μεταξύ δ' έκατέρωθεν

Νίβοιιΐιν νΑΟ III 33, δοΐιαβΐβν Ό&Ζ III 359, πεμφθέντες πρέσβεις τάς πόλεις επερχόμενοι έπη-

ΚοβΙιΙβν 8ΒΑΒ 1890 557, Νίβββ ΟΟΜ8 I 191)" ρον οί μεν υπέρ τών Αθηναίων καί τών συμμάχων

καί «Ρόδιοι μεν έκβαλόντες τήν Μακεδονικήν φρου- αυτών οί δέ υπέρ Αντιπάτρου, Υπερείδης καί Πο-

ράν ήλευθέρωσαν τήν πόλιν, Αθηναίοι δέ πρός Άν- λύευκτος, Πυθέας καί Καλλιμέδων ό έπίκλην Κάρα-
loading ...