Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 96
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0106
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
96 'Άμφιαρείου έπιγραφαί' ύπο Β. Λεονάρδου.

ΑΕ 1918

ΟΗ Πι 81 212, 8ο1ιαβίβν ΌδΖ III 389, Όύιτ· 14522 (αρχιτέκτων, ΙΟ II 81ίδ123[ε8| 812α111,

ύαο/ι Όβ ΟΐΌρ. 44, ΒβΙοβΚ 00 ΙΙΙ2 354 κέ). πΧ 323/2 και όλί γω ύστερον) 1523-30. Πεοί το Ο

Και ταύτα μεν περί τη; γνωστής του Αεωσθέ- στρατηγού" Φιλοκλέους έν τω κατ' αυτού λόγω τοΟ

νους στρατηγίας, ήγουν τή: του -ρώτου ήμισεος Δεινάρχου Λέγεται: «18 - ός ούσίαν έ'χων πολλήν

του ~Χ 323/2. Επειδή οέ ε* τή; ένθάδε έπιγρα- και παίδων αρρένων ουκ όντων αύτώ, και ούδενΌς

φής γινώσκεται δτι ό Αεωσθένης συνεστεφανώθη άλλου δεόμενος ων (άν) άνθρωπο; μέτριος οεηΟείη,

Φιλοκλεΐ, κοσμητή τών έφήβίυν οντι (97α7.10), ούκ άπέσχετο χρημάτων διδομένων κατά της πατρί-

άνάγκη βπως και τά κατά τούτον ένθάδε μεταξύ δος» , έ'τι δέ : « 1 - φάσκων κωλύσειν "Αρπαλον εις

έλλογηθώσι.Ή επί του λίθου αναγραφή έχει ώδε : τον Πειραιά καταπλευσαι, στρατηγός ύφ' ύμών εττΐ

97 α7.10' 7κοσμητήν %Φιλοκλέα ^Φορμίωνος την Μουνιχίαν και τά νεώρια κεχειροτονημένος,

ί0'Εροιάδην (ή λέ.ςις δασύνεται εν 10 12 492 Β 8 2 - και γράψας καθ' εαυτού ψήφισμα και θανάτου τι-

τδ ' Εροιάδο, Μβίδίβνίιαηθ ΟΑΙ 86/7 735- Ιππο- μησάμενος έάν είλήφητι τών χρημάτων ών "Αρπα-

θωντίοος ί' εινε, ώς ρηθήσεται, ό γνωστός στρατηγός λος εις την χώραν έκόμισεν, - 12 - τρις μεν ή τετρά-

{8β}ιαβίβν ϋδΖ III 307κέ 324 κέ 345 κέ, ΡΑ κις ίππαρχηκώς άνορών καλών κάγαθών, πλεονάκις

14521), ού και νυν πρώτον γινώσκεται το πατρό- δ' ή δεκάκις στρατηγός ύφ'υμών κεχειροτονημένος

6εν άμα δ' ασφαλώς και το δημόθεν, καί, ώς φαί- ουκ άςιος ών, -13 - ούχ οί τοιούτοι τών ανθρώπων

νεται (ούτως καί ύπο ΟίΙββΓί έν ΗΟΑ2 I 2571 έλεοΐντ' άν - άλλ' οί προδοθέντες άν ύπο Φιλο-

ήκάσθη), ο αύτο; τω έν 10 II 81 1γ τριηράρ/ω κλέους, ει τιν' ούτος παρέλαβε καιρόν έν οΐς και

(ι96τά<5' εισέπραξα μεν χρήματα παρνΓά τριηράρχων ή ' Ακτή καί οί λιμένες είσί και τά νεώρια, 14-τΌν

επί Κηφισοδώρον αρί99χοντος -Χ 323/2] : πάρα δήμον άπαντα κατηγορον τούτου γεγενημένον καί

Φιλοκλέους Έροιάδο ι99έπισκευήν τριήρους Βοη- προκεχειρικότα πρώτον τών άλλων επί το την τι-

ΰείας, πρβ II 812α143κέ, Π4 σ. 84, ΡΑ 14541 )- μωρίαν έν ύμΐν δούναι. 15-και δ μεν δήμος άπας

της αυτής ίσως οικίας ήν ό έν 10 II 944(άμφίβο- οντ ασφαλές ουτε δίκαιον νομίζων είναι παρακατα-

λον άν διαιτητών εινε ό κατάλογος, πρβ 8ηηάιναΙΙ ϋέσΰαι τους έαυτοϋ παΐδας, άπεχειροτόνησεν αύ-

ΕΒ 32 κέ)δ δίΦορμί[σι\ος -30Χαροιάδ\ ου ( Εροιά- τον άπδ της τών εφήβων επιμελείας», ήγουν, ώς

δης, πΧ ± 325/4, ΡΑ 14947)· πρβ άδηλου δή- 0πο Όιιιηοηί έν Εδδ. 8. Ι'βρίιββ. &11 I 169 ήκά-

μου ΡΑ 14945 14946 (πρβ τον 'Τπέρ Φορμισίου σ$η (πρβ Ηβνπια?ι?ι + ΤϊιιιηΐΒβν ΒίαΒίβ^Ιί.6 4604,

λόγον του Υπερείδου [ Αποσπ. ΞΑ' 173] καί τον Οναβοβνρβτ Εγζ. III 4752 477, ΟίΙδβΗ Η8Α~

Κατά Φορμισίου ασεβείας λόγον του Δεινάρχου I 3911 8οΙιαβίβν ΌδΖ III 3081 346) καί έκ της

Διονυσ. 'Αλικ. Δείν. Γ 6522])" εί ό έν 10 2ΙΙ 1042 ένθάδε έπιγραφής δήλον γίγνεται, άπεχειροτόνη-

(πΧ 368/7) στρατηγός Φορμ[ίων] (ΡΑ 14950) σεν αύτδν άπδ της κοσμητείας πρβ Άριστοτ.

ήν Έροιάδης, τούτου ίσως ήν υίος Ό Φιλοκλής' εί- ΑΠ 42 2 «αίρουνται τρεις-, ους άν ήγώνται βελ-

ρήσθω δέ δτι καί περί του γνωστού στρατηγού Φορ- τίστους είναι καί έπιτηδειοτάτους έπιμελεΐσΰ'αι τών

μίωνος άδηλον πόθεν ήν τών δήμων, πρβ Παυσαν. εφήβων, έκ δέ τούτο^ν ό δήμος ένα της φυλής έκά-

Α' 23ιο: «άναχωρήσας ούν ές τον Παιανιέα δήμον στης χειροτονεί σωφρονιστήν, καί κοσμητήν έκ τών

ενταύθα είχε δίαιταν » (ν ]ΥίΙαηιοΐϋίίζ Ααδ Κγά&ί1ι άλλων Αθηναίων έπί πάντας » , 10 III 1160α τοις

67, Ηίίζίρ-\-ΒΙηβτηηβτ Ρ&ιΐδ&η. I 54 263, Ρναζβτ περί τ[ή]ν ί3έπιμέλειαν αυτών τε\τ\α^γμένοις, Όίί-

Ρειιΐδειη. 1 34 564 II 289 VI 126, ΚίνβΗηβν Ηθ ίβηΐβτ^βν Όβ βρίι. 1312). Επειδή δέ έν μέν

1896259 ΡΑ 14958), πρβ άλλους Φορμίωνας έν τή επιγραφή ό Φιλοκλής στεφανοΰται ώς κοσμη-

ΡΑ 14948 14949 14951 14952· μνημονευθητω της, έν δέ τω λόγω του Δεινάρχου φέρεται άποκε-

δε καί Φιλοκλής, γαμβρός Εύξενίππου, πρβ τον χειροτονημένος, ή επιγραφή εινε αρχαιότερα του

ύπέρ Εύ;ενί~που περί του έν Άμφιαρείω -νυπνίου λόγου. Ό Φιλοκλής, ότε ό "Αρπαλος φυγών ές

μεταξύ του πΧ 330/9 καί 324/3 ρηθέντα λόγον Ασίας μεθ έςα/.ισχιλίων μισθοφόρων καί πεν-

του Ιπερείδου ( Γπερείδ. ύΕύξεν.ΜΑ', ΡΑ 5886 τακισχιλίων ταλάντων κατέπλευσεν εις τήν Άτ-

14520), πρβ άλλους Φιλοκλέας έν ΡΑ 14516-19 τικήν ίνα έμποιηση στάσιν προς τον Άλέξαν-

7 3 19
loading ...