Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 121
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0131
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Ή Αχαϊκή Συμπολιτεία κατ έπιγραφάς έξ Επιδαύρου" υπο Π. Καββαδία.

121

ότι οί Έπιδαύριοι ήσαν μέν σύμμαχοι των Ρω-
μαίων, έξεβιάσθησαν όμως ίνα λάβωσι τά όπλα
κατ' αυτών παρασυρθέντες ύπό των δημαγωγών
Κριτολάου και Διαίου, διότι ανέγραψαν επί στή-
λης τά ονόματα τών πεσόντων, ώς είπομεν,
όπερ δηλοΐ οτι έκουσίως και ές άγνου πατριωτι-
σμού όρμηθέντες έπολέμησαν υπέρ της ελευθερίας
και ανεξαρτησίας της Συμπολιτείας" άλλως, αν
ικώς και συμμαχικώς είχον τότε προς τους
Ρωμαίους, έδύναντο νά πράξωσιν ό,τι και οί Τε-
νεαται, οίτινες προ της έν τω Ίσθμω μάχης εκη-
ρύχθησαν Οπερ τών Ρωμαίων (ίδε σ. 123 σημ. 1).

Έκ τών είρημένων συνάγεται ότι ή τών Έπι-
δαυρίων καϊ τών Ρωμαίων συμμαχία έγένετο μετά
την εν τω Ίσθμω μάχην. Κατ' άκολουθίαν ή προ-
κειμένη επιγραφή χρονολογητέα τυγχάνει έκ τών
μετά τό 146 χρόνων. Διά περαιτέρω έρευνης δυ-
νάμεθα νά όρίσωμεν χρονολογίαν αυτής το έ'τος
112 π. Χ. (ίοε σ. 123 στ. 14).

Ότι δέ ή της συμμαχίας συνθήκη συνήφθη
ούγϊ προ του έτους 146 άλλα μετ' αυτό, εξάγεται
καϊ έκ του περιεχομένου της επιγραφής. Προηγή-
θησαν ουσχέρειαι, σύγχυσις, πόλεμος και χρόνοι
χαλεποί" διά τούτο έν τή έπιγραφή είρηται : και
έγενήϋη φιλία και συμμαχία ποτϊ Ρωμαίους τάι
π[ό]λιτών Επιδαυρίων (στ. 5). Τούτοις δέποοσθε-
τέον ότι ό Άρχέλοχος κατώρθωσε νά εκπλήρωση
έν Ρώμη την άποστολήν του ποτικ[αρ]τερήσας
ίστ. 4). Άλλ' αν είχεν άποσταλή έκεΐσε προ "του
146 θά ήτο λίαν ευπρόσδεκτος και ούδεμίαν θά
είχε δυσχέρειαν νά ΰπερνικήση' τώρα όμως, οτε
ή Επίδαυρος ήτο πόλις ήττημένη και ύποτεταγ-
μένη εις τήν Ρώμην, εδέησε προφανώς νά ίκε-
τεύση ούτος και προσλιπαρήση τους Ρωμαίους ίνα
φανώσιν επιεικείς καϊ εύνοι προς τήν εαυτού πα-
τρίδα, διότι εύνοιας δείγμα ήτο ή συγκατάθεσις
τών Ρωμαίων προς σύναψιν τής συνθήκης (ίοθάαε),
δι' ής ή Επίδαυρος έγένετο οϊνίίοδ ίοβάβΓΆΐΆ και,
κατ άκολουθίαν, ετύγχανε σπουδαίων πλεονεκτη-
μάτων, οίον αύτονομίας, άπαλλαγής πληρωμής
φόρου κλ. V Προστίθεται άρα εις τάς μέχρι τούδε

IV, 1183. —"Αγαλμα Ν ίκης ίδρυμένον άπό'παλαιών -/ρόνων έν τω
Ιερω ίδιοποιήθη ό Μόαμιος και άφιέρωσεν εις τόν Άσκληπιόν άνα-
γράψας έπί τοΰ βάθρου άναθηματικήν έπιγραφήν,

1 Περί τών διά ίοβάυβ ή ΒβςυαίΙΙ ίοβάυδ συνδεδεμένων μετά
της Ρώμη; πόλεων ϊδε ΜδΓηΐΐΒΓίά - Μοηιιπδβπ : ΒδπιΪΒβΙιβ

γνωστάς ήμίν οίνΐίειίβδ £οβάθΓ&1&8 3 ή Επίδαυ-
ρος. Αλλ' εις τάς πόλεις ταύτας δυνάμεθα ασφα-
λώς νά προσθέσωμεν καϊ τήν Τροιζήνα ορμώμενοι
έκ τής έν ΙΟ IV άρ. 791 έπιγραφής (πρβ. ΒιιΙΙ.
βονν. ΙτβΙΙβηίοΊΐβ 1900 σ. 200), έξ ής μανθάνομεν
ό'τι οί Τροιζήνιοι έπεμψαν πρεσβευτήν εις Ρώμην
πρεσβευσαντα ύπερ φ[ιλίας και] συμμαχίας και
ύπερ τάς [είράνας] ποΰ~ Ερμιονεϊς έπτάκις» 3
Τά ανωτέρω δέ περί Επιδαύρου έκτεθέντα καθιστώσ ι
δήλον ότι και ή έκΤροιζήνος έπιγραφή χρονολογητέα
τυγχάνει έκ τών μετά το 146 χ ρόνων, άφου άλλως
καϊ οί Τροιζήνιοι δυσχέρειας είχον νά ύπερνικήσωσιν,
ήναγκάσθησαν τουτέστι νά άποστείλωσι πρεσβείαν
εις Ρώμην έπτάκις προς έπίτευξιν τής συμμαχίας.
Άπορον δ' είνε ότι Ό Ρτ&θηΐίθΐ τοσούτον μικράς
προσοχής ήξίωσε τήν έπιγραφήν ταύτην άρκεσθεϊς
μόνον νά είπη ότι προέρχεται αύτη έκ τών πρώ-
των χρόνων τής 2ας εκατονταετηρίδας, χωρϊς νά
σκεφθή άν, καθ' ους χρόνους ή Αχαϊκή Συμπο-
λιτεία διετέλει έν πολιτική άκμή και συνήπτε
συμμαχίαν από του ίσου μετά τών Ρωμαίων, ήτο·
δυνατόν νά παρασπονδήση ή Ί ροιζήν παραβαί-
νουσα τον Άχαϊκόν νόμον δι έπανειλημμένης αο-
νομερους αποστολής πρεσβείας εις Ρώμην, ούδ άν
ήτο δυνατόν ή Ρώμη νά δέχηται τοιαύτην πρε-
σβείαν έμφανιζομένη ούτως εύθύς ές αρχής ουχί
ώς πιστή σύμμαχο:, αλλ ώς έχθρά τής Συμ-
πολιτείας.

Αλλων δέ πόλεων έν Ελλάδι, αίτινες ήσαν
ίοβάθΓΒΐ&θ γνωσταϊ ήμίν εΐνε καϊ ενδιαφέρον παρέ-
χουσιν ή Αστυπάλαια, κατ' έπιγραφήν ^ χρονο-

ΑΙΙβνίύηηβτ IV (ΜβΓςιιιβΓάί: βίααίδνβνιναΐτΐΐηρ I2 σ. 44

και 73). 'Χποτεταγμέναι εις τήν Ρώμην ουσαι αί πόλεις αύται δεν
εΤ-/ον δικαίωμα να άσκώσιν έξωτερικήν πολιτικήν κατά τα λοιπά
ήσαν έλεύθεραι και αυτόνομοι, υπέκειντο μόνον εις υποχρεώσεις τινάς
καθοριζομένας έν τη συνθήκη κα'ι εις φιλικάς τινα; λειτουργίας (Στρά-
βων 8,365), ησαν δέ άπηλλαγμέναι πληρωμής παντός φόρου.

2 Κατάλογον τών πόλεων τούτο^ν Γδε άν. Μ&ΓςηΗΙ'άΐ : δίααίΒ-
νβνυοα,ΙΙΐΐηφ I 2 σ. 75, εις δν πρόσθες τό Θύρρειον Ακαρνανίας
(σ. 122), νυν δέ καϊ τήν Έπίδαυρον καϊ τήν Τροιζήνα.

3 Ή όλη έπιγραφή εχει ουτω ;

[Γ]όργιππον [ - - - ν]ονα
εύεργέταν ά πόλι[ς] άνέθ[ηκε]
άγορανομήσαντα και πρ[εσβεύ)
σαντα εις Ρώμαν υπέρ φ[ιλίας και]
συμμαχίας και υπέρ τάς [είράνας]
ποθ' Έρμιονεΐς έπτάκι[ς].

4 ΙΟ XII8 αρ. 173. Ή έπιγραφή αϋτη περιέχει α') τό περί
τής συναπτέας συμμαχίας δόγμα τής Συγκλήτου μεταπεφρασμε'νον

φιλ
loading ...