Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 122
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0132
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
122 Η 'Αχαϊκή Συμπολιτεία κατ έπιγραφάς έξ Επιδαύρου- υπό Π. Καββαδία.

Α Ε 1918

λογουμένην έκ του 105 π. Χ. και το έν Ακαρ- σβευτου των Άστυπαλαιέων, ού μέρος σώζεται

νανία Θύρρειον, κατ' έπιγραφήν 1 γ^ονολογουΐί.1- έν τή ανωτέρω μνημονευθείση (σ. 121 σημ. 4) έξ

νην εκ του 94 π. Χ. *. Αστυπάλαιας επιγραφή.

Ή προκειμένη δ' έξ Επιδαύρου επιγραφή οιοά- β') Τοϋ ποεσβευτοΰ γενομένου δεκτού έν Ρώμη

σκει ήμάς προς τοις άλλοις τον τρόπον και γνωρί- μετ' εύμενείας, έξεδίδετο δόγμα της Συγκλήτου

ζει ήμΐν τάς έν Ρώμη πράξεις, οι ών πόλις τις άποφασίζον περί της συνάψεως της συμμαχίας και

των έν Ελλάδι κατώρθου, έν τοις χρόνοις τοις κανονίζον τα κατ' αυτήν. Έν τη ες Αστυπάλαιας

μετά τό 146 και προ των Αυτοκρατορικών χρό- έπιγραφή διεσώθη τό έν ελληνική μεταφράσει

νων, να γείνη ίοβάβΤΆΐΆ: δόγμα της Συγκλήτου. Κατά δέ την προκειμένην

α') Έν πρώτοις επεμπεν ή πόλις πρεσβευτήν έξ Επιδαύρου έπιγραφήν τό δόγμα κατετέθη έν

εις Ρώμην προτείνουσα φιλίαν και συμμα/ίαν και τω ταμιείω (στ. 6: καϊ τοϋ δόγματος του γενο-

έκλιπαρουσα τήν κυρίαρ/ον δύναμιν προς άποδο- μένου και κατατεθέντος έν τω ταμιείω), άντίγρα-

γήντής αιτήσεως ταύτης. *Αν κατίορθουτο τούτο, φον δ'αύτου (έν ελληνική μεταφράσει), και άντίγρα-

ό ποεσβευτής επανερχόμενος οικαδε έγίνετο δεκτός φον της συνθήκης της συμμαχίας έκόμισεν ό Άρ-

μετ' ευγνωμοσύνης υπό των εαυτού συμπολιτών, γέλογος εις Έπίδαυρον (στ. 8: τούτων δέ άντί-

οίτινες δια ψηφίσματος άπένεμον αύτω τιμάς και γραφα άποδέδωκεν εις τό δαμόσιον). Πρβ. και έπι-

προνόαια. ΤοιοΟτον υπέρ τοΟ πρεσβευτοΟ των Κπι- γραφήν έξ Αστυπάλαιας, στ. 52: (έπειδη παρα-

δαυοίών ψήφισμα είνε ή προκειμένη επιγραφή άρ. 1. (γε)γένηται ό Αποσταλείς πρεοβευτάς εις Ρώμαν

Τιμητικόν δέ ψήφισμα έξεδόθη και υπέρ του πρε- Ρ(ο)δοκλής Αντιμάχου και [τά] πε[ρϊ συμμαχίας]

δογματισϋέντα [άπενήνοχε]».

ελληνιστί, β') έλληνιχήν μετάφοασιν τοΰ κειμένου αϋτής της αυνθη'- γ') Εκδοθέντος τοϋ δόγματος της Συγκλήτου,

κης, γ') τό ποός τιμήν του εις Ρώμην άποσταλέντος πρεσβευτοϋ Ρο- '

δοχλέους ψήφισμα τών Άστυπαλαιέων. Κατά τό δόγμα τής Συγχλη'- συνετάσσετο καϊ ύπεγράφετο ή συνθήκη της συμ-

του τ, συνθήκη έμελλε νά αναγραφή επί χαλκού πίνακος, τούτο δε τό μα/ίας, ήτίς έγαράσσετο έπί χαλκοΟ πίνακος καϊ

γάλκωμα συμααχίας ν' άναρτηΟή 1/ τώι επί του Καπετωλίου (««ν τώί ,.. „ τ/ / γ; » ~

χ , , 0 ν - - * > λ ^ ~ , ανετιθετο εν τω ϋαπετωλιω στ. /: και τας συμ-

Καπετωλιφ κατηλωσήναι»), ναω του Διος' θεσπίζει όε η συν- < < Χ 1

θήχη [είρήνην] και φάιαν και σνμμαχίαν τον δήαου τών Ρω- μαχίας ανατεθείσας έν πίνακι χαλκέω έν τω Κα-

μαίων και τοϋ δήμου τών ·Αοτυηαλαιέων καί άμοιβαί» βοήθε.αν πετωλίω) 3. Έν τή έξ Αστυπάλαιας δ' έπιγοαφή

έν καιρώ πολέμου κλ. Συνέδεε αρα τήν Άστοπάλαιαν μετά της 1 ^ ' » λ , ~ - „.

Ρώμης 'ίοβάιΐδ ϋβφΐυπι, ήτοι συμμαχία έπί ϊογι καϊ όμοια. σώζεται, ώςείπομεν, και τό έν τή ελληνική μετα-

'Αλλ' άπορεΐ τις έπί τή υπό τής Ρώμης συνάψει τοιαύτης συμμα- πεφρασμένον κέίμενον της συνθήκης. Έν δέ τή έκ

-/ίας τώ 105 π. Χ , ποός μικράν και ΰποτεταγμένην νήσον. £\ , / ιλλι -ν < > '

*■„,', , , * λ, « ουρρειου επιγραφή σ. I ,οώ σωςεται η αρνη της

Την απορίαν ταυτην λυει αυτη η επιγραφή, ες ής μανσανομεν οτι 11 ι ι Γ ιΐ \ ' ι ι ι ι -

ή τω 105 συναφθείσα συμμαχία ητο ανανέωαις παλαιάς συμμαχίας συνθήκης. Οτΐ δέ αί συνθήκαΐ έ"/ αράσσοντΟ έπί Υαλ~

(στ. 4 [ονμμαχίαν] άνανεώοααΰαή. Επανελήφθη αρα έν τή έπι- χο0 π,'νακ0ς κα) άνετίθεντΟ έν τώ Καπίτωλίω, μαθ"

γοαφή κείαενον συνθη'κης, οίον και τό τής παλαιάς συμμαχίας, ήτις ΤΤ Ο Ο αο ' ' »

προφανώς ήτο Ηβφΐΐΐηΐ ίθθάυ3, διότι θα εί7_ε συνάψει τήν συμμα- ^υρεΐ καϊ ό Πολύβιος (^1, 26), καθ 0ν αυταί «Βτψ

χίαν ταύτην ή Ρώμη καθ' ους χρόνους ήγωνίζετο ινα έπεκτείνη τήν ροΰντο έΐ' χαλκώμαΟΙ παρά ΤΟν Αία ΤΟν Καπετώ-

έαυτή; ίσνϋν εις τά; γώρας του Αιγαίου και τής Μικράς Ασίας. Οί « * ~ ~ , , , ,\ , ν

, ' ' κ \ 1 . , „' , ' , , , λιον εν τω των αγοοανομων ταμιειω». Αυτο οε

Αστυπαλαιεις ήσαν περίφημοι ναυτικοί, οι οε ουο θαυμάσιοι λιμε- 1 '. 1 ' 4

νες τής νήσου, ό βόρειο,- καί ό νότιος, έδύναντο νά /ρησιμεύωσιν ώς τούτο έγίνετο και ώς προς οόγματα τής συγκλήτου:

άσφαλέστατον καταφύγιον καί όρμητη'ριον εις τόν περιπλέοντα τά Πρβ.Ίώσηπον «περϊτοϋ Ίουδαϊκοϋ πολέμου » (12,

παοάλια τής Μικρας Ασίας Ρωααϊκόν στόλον. Ώς πρός τήν άνανε'ω- α ί\ η ^ <>

σιν τής συμμαχίας πρβ. σ. 123 σημ. 2. ΙΌ, β) ι «ποιησασα όέ περί τούτου οόγμα (ή σύγ-

1 ΒηΙΙβίίη άβ οοτΓββροηάαηββ ΚβΙίέηίψιβ 1886 σ. 165 κλητος) τό μεν άντίγραυον εις τήν Ίουδαίαν άπέ-

(Ο. Οοιίδΐη). — ΙΟ, IX, 483. . , \ ^., , ν' ν , Λ

α „ , /..„.. ' , , » ρ,, ., η , στειλεν, αυτο ό εις το ιναπιτωλιον εις γαλκας

2 Κ.αι αι Αθήναι συνεοεοντο μετα της Τ^μης Οια Ιοβααϊί Λ-

<Τ3ο. Αηη. 2,53) καί δή δια ϊοβάιΐδ αβ^υαίΒ, ώς φαίνεται. έγγράψαντες δέλτους ανέθεσαν»

Πότε όμως είχε συναφθή ή συμμα/ία δεν γνωριζομεν. 'Αλλ' άπό

τών τελευταίων χρόνων τής 3ης -:κατονταετηοίδος διετέλουν οί Άθη- ^ Επί Βεσπασιανού ύπήρχον έν τώ Καπίτωλίω 3,000 χαλκοί

ναΐοι εις φιλικάς σ/έσεις προς του; Ρωμαίους, εις φιλικωτάτας δέ πίνακες περιέχοντες συνθήκας μετά κρατών καί πόλεων καί προνόμια

σχέσεις κατά τους χρόνους τής κατά τών Ρωμαίων εξεγέρσεως τών παρασχεθέντα εις πόλεις καί εις διαφόρους πολίτας. "Ιδε δΐΐβί.

Αχαιών καί τής έν τώ Ίσθμώ μά/ης ΤΙ1σαν δ' αί Αθήναι οίνί- Υβ8ρα8. 8.

ί38 1ΐΙ)ΘΓ3 30 ίθθάβΓ3ΐ3, ως φαίνεται. Μέ/ρι τών χρονών τοΰ 4 Σημειωτέον οτι συνθήκαι, καί δόγματα τής συγκλήτου καί άλλα

Σύλλα έΐχον τό δικαίωμα τοΰ κόπτειν άργυρουν νόμισμα. επίσημα έγγραφα άφορώντα τας έν Ελλάδι πόλεις μετεφράζοντο έν

13 6 20.
loading ...