Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 127
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0137
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Η Αχαϊκή Συμπολιτεία κατ έπιγραφάς εξ Επιδαύρου· υπό 77. Καββαδία. 127

άποόίωςιν των Μακεδόνικων φρουρών και των Οπό
την προστασίαν των Μακεδόνων εγκατεστημένων έν
ταις πόλεσι τυράννων. Τω 275 προσεχώρησαν εις
τον σύνδεσμον το Αίγιον (τότε έψηφίσθη ό πρώτο;
συντακτικός νόμος της Συμπολιτείας) και είτα το
Λεόντιον, ή Αίγειρα, ή Πελλήνη, τα Βουρα και ή
Καρύνεια [Πολύβ. 2, 41. 8). Άπετελέσθη δ' ου'τω
ή τών Αχαιών κοινή πολιτεία, συμπολιτεία, έκ δέκα
Αχαϊκών πόλεων. Αύτη ό'μως έκρατύνθη πολι-
τειακώς και στρατιωτικώς άφ' ότου εξετάθη έκτος
τών ορίων της Αχαΐας μεταβληθεΐσα ούτως εϊς
σημαντικον όμόσπονδον κράτος. Πρώτη πόλις προ-
σετέθη ή Σικυών προσχωρήσασα τω 250 δια του
Άράτου, δι ου ωσαύτως, εκλεγέντος το πρώτον
στρατηγού τω 245, προσετέθησαν εις τον σύνδε-
σμον τω 243 τα Μ έγαοα και τ, Κόρινθος. Τώ
παραδείγματι της Κορίνθου ήκολούθησαν ή Τροι-
ζήν και ή Επίδαυρος (σ. 116). Τώ δέ 235 προ-
σε/ώρησεν ή Μεγαλόπολις και μετ' ολίγον Ό Ορ-
χομενός, ή Μαντινεία, ή Τεγέα και άλλαι Αρκα-
δικά! πόλεις. Τώ 228 προσεχώρησαν το "Αργός,
ή Ερμιόνη και Ό Φλειους. Έςετάθη δ' ή Συμπο-
λιτεία επί τοσούτον, ώστε έν έ'τει 191 πεοιελαα-
βανε (σ. 118) πάσαν την Πελοπόννησον 1,

Η προσχώρησις δέ πόλεως εις την Συμπολι-
τείαν έγίνετο δι' ομολογίας, δια συνθήκης δηλ. έν
ή καθωρίζοντο οί όροι της προσχωρήσεως της πό-
λεως (υποχρεώσεις και δικαιώματα) και έςησφα-
λίζετο ή αυτονομία αυτής. Είποντο δρκοι εξ αμ-
φοτέρων τών συμβαλλομένων μερών και ψηφί-
σματα, και άνεγράφοντο ταύτα επί στήλης 2. Ταυτά
έγίνοντο και κατά την σύναψιν συνθήκης οίαςδή-
ποτε.

Στ. 3: ( Υ)γιείαι: Παράδοξον και όυσόιάγνω-
στον σχήμα προσέλαβε γράμμα τι, Υ, ώς φαίνεται,
ίσως ένεκα λάθους του χαράξαντος αυτό λιθοξόου
και αποτυχίας αυτού έν ή έπεχείρησε διορθώσει

1 Κατάλογον τών κατά τους -/ρόνους τούτου; ανηκουσών εις την
Συμπολιτείαν γνωστών ϊ\[ΐΛν ΰπερ τάς 50 πόλεων ί'δε παρά ϋιι5θΪ8:
Σβ8 Ιίς/ιιβΒ έίοΐίβηηβ βί αοΗββηηβ σ. 178 καΐ παρά Ηβαά:
Ηίβίοτία ηητηονητη, Ικδ. 1911, σ. 417.

2 Ιδε τό εν σ. 146 σημ. 2 άρθρον του 8\νΌβθά& {ΚΙίο, σ. 20)
καϊ πρβ. τό παρά ϋϊΙίβηββΓ£βΓ ( 8]/11.2 αρ. 229) ψήφισμα τών
Ά/αιών, ενθα κυρίως ό λόγος περί τών εις την Συμπολιτείαν προσ/ω-
ρησάντων Όρ/οαενίων. —- ΙΙρβ. και τά τοις έποαένοις, έν σ. 128

"σηα. 3.

του λάθους του. Ουτω μόνον δύναμαι νά εννοήσω

I ι I

και εξηγήσω τό άκατανόητον τούτο γράμμα !

Στ. 27/28: Προς συμπλήρωσιν του έκ τριών
το πολύ γραμμάτων κενού κατά τό τέλος του στί-
χου 27 (ητητέον έθνικόν όνομα άπολήγον εις
. . . ασχευς. Αλλ' όνοαα πόλεοος της .Αχαϊκής
συμπολιτείας, εξ ής νά ητο δυνατόν νά παρα/θή
τοιούτον έθνικόν όνομα, δεν εΐνε ήμΐν γνωστόν. Ού-
τως έχοντος του πράγματος, μετά πιθανότητος δυ-
νάμεθανά άναζητήσωμεν ενταύθα ούχί έθνικόν αλλά
κύριόν τι όνομα, λ. χ. [Παρ]ασχεύς ή τι παρό-
μοιον.Έν τοιαύτη δέ περιπτώσει οί [Παρίασχεύς (?!
και'Άριστοβου\λος\ υιοί \Σωτηρ\ίγ^ου ήσαν Μεγα-
λοπολΐται. Κατά ταύτα ή Μεγαλόπολις έμ^ανιΤε-
ται παοασνοΟσα πέντε νοαογοά'ϋους, πλειοτέοους

ΓΑ. ι I ι ι Γ —

δηλ. πάσης άλλης τών έν τη επιγραφή πόλεων.
Τούτο όμως δεν έ'χει τι τό παράδοξον, διότι μέ/ρι
του 192 εις την περιφέρειαν της Μεγαλοπόλεως
άνήκον πολλαί μικραί Άρκαδικαί πόλεις, (ιδίως
αί Αλέα, Άσέα, Αλίφειρα, Παλλάντιον, θεισόα,
Γόρτυνα κ. λ.), δι' ών έγένετο ή Μεγαλόπολις
ή πολυπληθεστάτη τών Αχαϊκών πόλεων" ευλό-
γως άρα θά παρεϊχεν αυτη πλειοτέρους νομογρά-
φους, ή τό Αργός και τό Αίγιον- Μόνον από του
192 μετεβλήθη σαν τά πράγματα, οτε ό Φιλοποί-
μην, μετά τήν έκ Κρήτης έπάνοδον αυτού, έβοή-
θησε τάς πόλεις (κώμας) ταύτας, ώστε νά άπο -
σπασθώσιν άπο της Μεγαλοπόλεως και καταλά-
βωσιν αυτοτελή θέσιν έν τή Συμπολιτεία. Εύρεΐαν
δηλ. έκλογικήν περιφέρειαν αποτελούσαν τήν Με-
γαλόπολιν μετέτρεψεν από του 1 92 ο Φιλοποίμην
εις στενήν περιφέρειαν. Πρό του 192 άρα ευλόγως
θά παρεϊχεν ή Μεγαλόπολις πλειοτέρους πάσης
άλλης πόλεως νομογράφου;.

Ότι δέ ή Μεγαλόπολις επί 25 νου,ογοάοων
τών Άγαιών ευλόγως πέντε νου.ογοάα>ους θά πα-

Λ. I ι I ι ι

ρεϊχε και ουχί τρεις, δύναται νά βεβαιωθή και
κατ'άναλογίαν προς το παρά ΌίΙίθηβθΓβ'βτ (8ι/1ί.2
αρ. 106) ψήφισμα του κοινού τών Άρκαδίον (4*1
έκατονταετηρίς;) δι' ού ή βουλή τών Άρκάδων (ή
έκ 50 δαμιοργών άποτελουμένη) καΐ οί μύριοι ανέ-
δειξαν πρόξενον εαυτών Φύλαρχον Αυσικράτους
Αθήναιον. Ιπό το ψήφισμα ακολουθεί άνα-
γραφή τών ονομάτων τών δαμιοργών, οδτοι δ' είνε:
Τεγιάται 5, Μαινάλιοι 3, Λ,βπρεάζαί 2, Μεγάλο-
loading ...