Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 128
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0138
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 1918

πολϊται 10, Μαντινής η, Κννονριοι 5, Όρχομέ- λης* φέρει δε έπιγραφήν κατά την προσθίαν και τήν
5, /0,[·»/]τόρ*04 5, Ήράης 5, Θελφούσιοι 5* . όπισΟίαν έπιφάνειαν, ήτοι τάς έπιγραφάς άρ. 3°

Οΐ 10 δαιαοργοί, ους ή Μεγαλόπολις παρέχει £πί και 3Ρ (εϊκ. 5 και 6). Σημειωτέον δμως δτι δεν
50 δημιουργών έν δλφ, άναλογοΟσιν ακριβώς πρόί δύναται νά έςακριβωθή,^τίς των επιφανειών τού-
ο τομογράφους οδς θά παρείχε επί ολικού άρι- των είνε ή προσθία και τις ή οπίσθια, τις δηλ.
θμοΟ νομογράφων 25. Πρ3. και τά έν σ. 126. των επιγραφών άρ. 3α και άρ. 3Ρ αποτελεί μέ-

ρος της υπ άρ. 3. επιγραφής. Κατά το σχήμα
των γοαυ.α.άτων και αί τοεΐς έκιγραφαί ( 3,

Επιγραφή άρ. 3 (καί 3" και 3β). 3" *α1 3β) δύνανται νά άποτελώσι τήν αυτήν

έπιγραφήν. Κατά το περιεγόμενον ομως ύπάρ-
χει ισως μικρά τις οιαφορα. Αι απαντωσαι εν

Έκ -οΟ αύτοΟ έντος τοΟ έκχλησιδίου τοΟ άγιου ^ ύπ' άΡ· 3" έπίΥ?α^ λέ^:

Ί άννου τει ώ ατος, έξ ου έςηχΟη ή των νομο- δ£0ί> οννέδριοΐ', βασιλείς, σύμμαχοι, ειρήνη και

ωαννου ^ιχ μ ' ν , α ι_ \<ΟΚ\ μή πόλεμος κλ. είνε λέξεις καί φθάσεις, περί

γράφων των 'Αχαιών επιγραφή αρ. I (σ. ΙΛ>), ^ ^ # I

'Γ ' , ^ ,τε,,ή-ν,Μ α? περιγράφεται κατ εςογην το κειμενον της

έξήνθησαν συγχρόνως και τρια μεγάλα :εμαχια § ^ Τ, , _ Λ _ , ]·

πλακός (πάγους 0,14) έκ τινανολίθου, άνήκονταεις υπ α?" 3 επιγραφής, και καθιστωσι πιθανόν οτι

την κατα την εικόνα 3 Ινεπίγραφον στήλην, τά δια ταύτης της επη,ραφής θα άπετελει μέρος ή υπ' άρ.
' α'(πρβ· εϊκ. 5 καί 6) και καί ?' (πρβ ! : '■'· ■'"'·< ■■- τ : ■. ■: ,

των

1„ 4) δεδηλωμένα. Τη 3οη0ειατής έννοιας συνηρ- και εν τη υπ αρ. ό\ επιγραφή, απαντωσιν ομως εν
ΟΟύς τα β' καί / ούτως, ώστε εξήχθη ταυ,η καί αλλαι τινές φράσειςI

αιτινες εναου,ο-

μολόγησα ευ^υς τα ^ ^ λ —.....------ιλ. . ^ ν · ,

ο είνε 0,70. ΤΑ μήκος ζ°υσί μάλλον εις την υποΟεσιν οτι η επιγραφή

το πλάτος τής στήλης,

δμως ήτο καί εινε άγνωστον, διότι κολοβός είνε οεν απετε/,ει μέρος της υπ αρ. ο επιγραφής,

ο λίθος άνω τε καί κάτω. Το τεμάχιον α' ούδαμου Πάντως ^ δμως θά έχαράχθη αύτη συγχρόνως τή

προσαρμόζει, ούδ' έκ τής έννοια; εινε δυνατόν νά ύπ' ά?· 3' ήτο μεν αυτοτελής επιγραφή, σχετική

συναρμολογηθη που. ΈδυνηΟην δ' είτα εις τά «μως και σύγχρονος τή υπ' άρ. 3.

συναομολογηθέντα τεμάχια β' και / να προσαρ- Δεχτής γενομένης τής έξενεχΟειση, υποθέσεως,

αόσω 'καί συναρμολογήσω πέντε άλλα μιχρά τεμά- ™ ™* *Ψ **· 5 τεμαχιον α έν ω ή επιγραφή

χια, τά δ' ε ζ' η' (είκ. 3. Πρ3. έίκ. 4), α ει- τοποθετητέον τυγχάνει έν τω άνω δεξιφ άκρω

τής στήλης" ούτω ο είνε τοποθετημένον έν εϊχ.. 3.

-/ον εύρεθή έν ταΐς παλαιαΐς άπο εικοσιπενταετίας

άνασκαφαΐς του ΊεροΟ» . Ούτω διά τής τελευ- § ^ ^ ^(να?Μ στ. 19ρ , (,^0^„ (σ, 22β )

ταίας προσαρμογής παρήχθη ή ύπ άριθ. ο επι- «^ Γήν, "Ηλων, (στ. 24β) Προλα^βάνοντες δέ τά έν τοις έπο,

νοαφή (εϊκ. 4), ή έκ των τεμαχίων β' καί )>' καί ^·ιςσημιιοδμβν έντ«β·α.0τκόι«8τβι·φρΑ«»ς λιχν^ινδη ή π·Ρ-

, , , „/ „ ΐ , ή? 0 λόγος επιγραφή υπ' άρ. 3? περιεΐχεν άναγραφήν κειμένου συνθηί

τών δ , ε , ζ , η , & , ήτις είνε το Χατω μ£ρος της χης („«μολο}>/αε) /α; παρεχομένων ίπΐ τί) συνάψει της συνθη-

δλης επιγραφής. "Κληγεδ ίσως αύτη έν τω τελευ- χης. Ι^ν τ^ ίχ των χρόνων του Χρεμωνιδείου πολέμου καί ώρι-

, , '«,,»> ι,ι. ί ι ε _ν__λ--λλλ#β σμένως Ιχ του 265 π. Χ., προερχομένη Αθηναϊκή έπιγοαφη, τη έν

ταίω στίγω, τω 6π αρ. 44, όιοτιυποτούτον υπήρχε > , » ' - ' β«Γν · - Λ

Α. » ι ' | ' ΙΟγ. I (βα. ΐη.ι αρ. οο< (πρρ. και αρ, 6ου), εν η ο λόγος περι

κενός χώρος εν τω λ'.Οω 0,08 κατ ελάχιστον. 16 ^ συνθήκη; συμμαχίας τών Αθηναίων προς τούς Λακεδαιμονίους καί

τεμάγίον ά θά άνηκεΐ, εϊς το άνω μέρος τής στή- ™ϋς συμμάχους τούτων, Ηλείους, Αχαιούς, Τεγεάτας, Μαντινεϊς,

Όρχομενίους, Φιαλεϊς, Καφυεϊς καί Κρητας, αναγράφεται ό επί τη
συνάψει της συνθήκης δρκο;: «'όμ\νύω Δια, Γήν, 'Ήλιον, "Αρην,

1 Ή επιγραφή χρονολογείται, άν μή έκ τών μέσων τή: 4ης Άΰηνάν 'Αρείαν. Ποοειδώ, Δήμητρα». Επίσης έν τή συνθήκη

<Ηί1ΙβΓ V 03β1·Ιπη§ΘΠ έν Αύ/ΐ. ά. ΒβΗ ΑΙβαά ά. \νί88. συμμαχίας Καρχηδονίων καί Μακεδόνων ( τή του Αννίβα πρός Φί-

1911. 13), τουλάχιστον έκ τών μέσων τής 3ης (ΝίβΒΟ έν ΗβΠΠβ8 λιππον τόν Ε') ό Αννίβας όμνύει «εναντίον Διός καί "Ηρας καί

34, 542) έκατονταετηρίδος π. Χ. Απόλλωνος, εναντίον . "Αρεως, Τρίτωνος, Ποσειδώνος, εναντίον

2 Τά τεμάνια ταϋτα είνε δημοσιευμένα έν ΙΟ. IV άρ. 924 υπό ϋεών τών συστρατευόμενων και Ήλιου και Σελ.ήνης καί Γης

τά διακριτικά γράμματα Α (ι=<5'). Ο ( = ζ'), Ό ( = β'), Ρ(-η'), (Πολΰβ 7, 9).— Καί έκ πολλών δ' άλλων παραδειγμάτων γνωστόν

(τ ( = — Τά διά του Ρ καί Α δεδηλωμένα ε/ουσι δημοσιευθή είνε δτι, συναπτομένης οίαςδήποτε συνθήκης (ομολογίας), παρείχοντο

του Β3111ΐ;ΐ(ί1ν έν ΡΗϊΙθΙθ€}Ί18 54, 1895, σ. 61 άρ. 6 όρκοι καί έξεδίδετο ψήφισμα ή ψηφίσματα κυροΰντα τήν συνθήκην,

και υπο

χα; σ 24 α άνεγράφοντο. επι στη/.ης
loading ...