Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 137
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0147
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

77 Αχαϊκή Συμπολιτεία κατ έπιγραφάς εξ 'Επιδαύρου" υπό 77. Καββαδία. 137

κής συμπολιτείας, καΟ' ους χρόνους αύτη έκ
τεσσάοων το ποώτον και είτα έκ δέκα Ά/αϊ-
κών πόλεων αποτελούμενη * περιωρίζετο έντός
των στενών ορίων της βορειοδυτικής Πελοπον-
νήσου, άλλ' εις τους '/ρόνους καθ' ους αύτη
ει/εν έπεκταθη έκτος των ορίων της Αχαΐας
και μεταβληθή εις σημαντικόν όμόσπονδον κρά-
τος έν Πελοποννήσω, εις τούς χρόνους τουτέστιν
τους από της έν έ'τει 251 προσχωρήσεως της Σι-
κυώνος εις την των Αχαιών κοινήν πολιτείαν 2.

1 Τέσσαρες ττολεις, αί Λύμη, ΙΙάτραι, Φαραί και Τριταία, συν-
εκοότησαν τω 280 τόν 'Αχαϊκόν σύνδεσμον. τω 275 προσετέθη τό
Αί'γιον και μ.ετά τούτο τά Βούρα, ή Κερύνεια, τό Λεόντιον, ή
Αι'γειρα και η Πελλήνη ("δε σ. 126).

2 Ούτω σκεπτόμενος δέν επιχειρώ νά αναζητήσω την λύσιν
των προκειμένων ζητημάτων άνάγων αύτά εις τά κατά τούς χρό-
νους τού καλουμένου Χρεμωνιδείον πολέμου (270 — 260), καθ ο8ς
χρόνους οί Αχαιοί μετα τών Ηλείων και μετά πόλεων της Αρ-
καδίας απετέλεσαν υπό την ήγεσίαν της Σπάρτης συμμαχικόν σύν-
δεσμον κατα τών Μακεδόνων (κατα Αντιγόνου τού Γόνατα), είς ην
συμμαχίαν προσεχώρησαν και αί Αθήναι (206 π.Χ.). — Δυνατόν όμως
νά έχη τις έναντίαν γνώμην δια τούτο ανάγκη εινε νά διατρίψωμεν
ενταύθα περί τοιούτον ζήτημα.

Τον περί ου ό λόγος Πελοποννησιακόν κατά τών Μακεδόνων σύν-
δεσμον γνωρίζομεν μόνον ε'κ της και έν σ. 128, σημ. 3 μνημονευο-
μένης Αθηναϊκής επιγραφής, τής έν ΙΟ. 2[ [βά. 771.) άρ. 687 (πρόσθες
και άρ. 686), ήτις είνε ψήφισμα τών Αθηναίων εκδοθέν τω 266/5
κχτά ποότασιν τού Χρεμωνίδου, δι ού κυροΰται ή π:ός τόν δήμον
τών Αθηναίων συμμαχία, ην εΐχον ψηφίσει οί Λακεδαιμόνιοι μετά
ι τε Ηλείων και Αχαιών και Τεγεατών και Μαντινέων και Ορχο-
«μενίων και Φια[λέων] και Καφυέων και Κρηταέων, δοοι ειοιν εν
υτήι ονμμ[αχίαι τ]ήι Λακεδαιμονίων και Άρεως και τών άλλων
υ συμμάχων». ϋ'ιχον δ', ώς φαίνεται, οι τοΰ συνδέσμου τούτου Πε-
λοποννήσιοι αντιπροσωπευτικόν σώμα, συνέδριον καλουμενον, διότι
«άπεοτάλκασι πρέσβεις άπο τών συνέδροιν εις Ά&ήνας την περί τής
«συμμαχίας όμολογίαν κομίζοντας ». Άναγ-άφει δέ τό ψήφισμα και
τούς όρκους (σ.128 σημ.3) ού; έμελλον να δώσωσιν επί τή συνάψει
τής συμμαχίας οί μεν « Άϋηναΐοι προς τοϋς Λακεδαι[μονίονς και
«τους άπο εκάστης] πόλεως,οί δέ Λακεδαιμόνιοι (οι βασιλείς και οί
»έ'φοροι και οί γέροντες) και αί αλλαι πόλεις (οι άρχοντες) πρός
»τού; 'Αϋηναίους». — Σημειωτέον δ'ότι έν τή άλλη, τή ύπ'άρ. 686
(ΙΟ- 21) σχετική έπιγραφή, ήτις ήτο άναγεγραμμένη επί τού αυτού
λίθου, έφ' ου και ή ύπ' άρ. 687 έπιγραφή, άνεγράφοντο και :ά ονό-
ματα τών έκ τών συνέδρων άποσταλέντων εις Αθήνας πρεσβευτών.—
Σημειωτέον πρός τούτοις ο:ι υπό ταύτην τήν έπιγραφήν 686, αετά
κενόν ενός στίχου, είνε άναγεγραμμένον και τό κει'μενον τής συνα-
φθείσης συνθήκης τών Λακεδαιμονίων και τών συμμάχων πρός τούς
Αθηναίους.

Είς ταύτα αποβλέπων τις Γσως νομίση εύ'λογον νά άναγάγη τήν
υπο έρμηνείαν έπιγραφήν άρ. 3 εις τούς Χρεμωνιδείους τούτους /.Ρ°'"
νους. 'Κιν τοιαύτη δέ περιπτώσει αί κατά τήν έπιγραφήν ταύτην
πόλεις θά ήσαν αί κατά τήν Άθηναϊκήν έπιγραφήν ύπο τήν ήγε-
σίαν τής Σπάρτης Πελοποννησιακά! πόλεις, οί σύμμαχοι θά ήσαν
οί Αθηναίοι και οί τών Λακεδαιμονίων σύμμαχοι, ό κοινός πόλεμος
θα ήτο ό Χρεμωνίδειος πόλεμος και οί βασιλείς θά ήσαν οί βασιλείς
τής Σπάρτης· ή δ'ύπ άρ. 3β επιγραφή θα έδύνατο νά εΐνε ή συνθήκη
συμμαχίας, περί ή; έν τή Αθηναϊκή έπιγραφή εί'ρηται.'ηάναγράψαι δέ

Άπο του έτους δηλ. τούτου, ότε ό Άρατος, έλευ-
θερώσας από τής ΜακεδονΓζούσης τυραννίδας τήν
έαυτου πατρίδα, προσήρτησεν αυτήν είς τάς δέκα
Άχαϊκάς πόλεις, κραταιουται και είς πολιτειακήν
και στρατιωτικήν άκμήν άνέρχεται ή Συμπολιτεία,
προσχωρησάσης εις αυτήν (τω 242) τής Κορίνθου
και τών Μεγάρων και τής Τροιζήνος και Επιδαύ-
ρου, τής Μεγαλοπόλεως (τω 234), του "Αργούς
και τής Ερμιόνης και Φλιούντος (τω 229) κ.λ.
Μεγάλως έκταθεΐσα ούτως ή Συμπολιτεία κατά
το δεύτερον ήμισυ τής 3^ έκατονταετηρίδος και
ισχυρά ούσα ευπρόσδεκτος ήτο έν συμμαχία πρός
ισχυρούς και μοναρχικούς βασιλείς και τούς συμ-
μάχους τούτων.— Τοιαύτην δέ όντως συμμαχίαν
συνήψαν οί Αχαιοί, συντελέσασαν πρός κραταίω-
σιν και κυρίως ποό^ σωτηοίαν τής Συμπολιτείας
περιελθούσης έν κινδύνω,ώςές ιστορικής έπισκοπή-
σεως τών κατά τήν Πελοπόννησον διδασκόμεθα :
Προαγαγών και έμπεδώσας τά κατά τήν Συυ.-
πολιτείαν ο Άρατος έγένετο κατά Πολύβιον (2,43)
ό α προστάτης τον τών Αχαιών έθνους πάσας τάς
νέπιβολάς και πράξεις πρός εν τέλος αναφερών
))τοΰτο δ ήν τό Μακεδόνας μεν έκβαλεϊν έκ Πελο-
νποννήσον, τάς δέ μοναρχίας καταλϋσαι, βεβαιώ-
» σαι δ έκάστοις τήν κοινήν και πάτριον έλευΰερίαν ».
Τοιούτον σκοπόν έπιοιώκων έστρεψε τήν προσο/ήν
του (243 π.Χ.) πρός τόν έχθρόν τών βασιλέων τής
Μακεδονίας Πτολεμαΐον τον Γ', όν «έποίησε σύμ-
νμαχον τών 'Αχαιών ήγεμονίαν έχοντα πολέμου
»και κατά γήν και θάλασσαν » (Πλοντ. 'Αρατος.24).

τήν αυ[ν&ήκην τάς πόλεις έν στήλαι]ς και στήσαι έν ίερώι όπου αν βού-
λωνται». — 'Αλλ έκ τής'Αθηναϊκής έπιγραφή; δεν εξάγεται όχι ό περ\
ου ό λόγος σύνδεσμος ήτο πολιτειακή και στρατιωτική μόνιμος ενωσις
(ομοσπονδία, συμπολιτεία), ουχί δέ πρόσκαιρος εν»»σις, άπλή δηλ.
συμμαχία σκοπόν έχουσα πόλεμον κατά τών Μακεδόνων. 'Ρ^πειτα,
δυσκολεύομαι νά δεχθώ ότι υπό τήν ήγεσίαν τής Σπάρτης ητο δυνα-
τόν νά συναφθή συνθήκη ή νά ψηφισθή νόμος είσάγων τοσούτον φιλε-
λεύθερον και δημοκρατικον θεσμόν, ο^ο^ είνε ό έκδηλούμενο, έν ταΐς
περί τού συνεδρίου διαταξεσι :ής έπιγραφής άρ. 3. Εξ άλλου δέ οι
Πελοποννήσιοι δια τής λέξεως βασιλείς δέν θα ένόουν τούς βασιλείς
της Σπάρτης, διότι μικρόν ειχον ούτοι κύρος μετα τήν έγκαταστα-
σιν και ίσχυροποίησιν τής αρχής των εφόρων, αλλ άλλους βασιλείς
ισχυρούς και μοναρχικούς. Και κατ' αυτήν δέ τήν Άθηναϊκήν έπι-
γραφήν τούς Λακεδαιμονίους έκπροσωπούσιν έν τοις δοθεϊσιν ορκοις
κατά τήν κύρωσιν τής συνθήκης τής συμμαχίας ουχί μόνοι οί βα-
σιλείς, αλλ ' αί τρεις έν τή Σπάρτη άρχαί, «οί βασιλ.εϊς και οί
έφοροι και οί γέροντες ο .—-Περί τών κατά τόν Χρεμωνιδείον πόλεμον

ΐδε Β. Νϊθδβ: θβββ/ιίβΜβ άβν ς/τίβοΗίββΚβη ηηά ηιαίοβάο-
ηίδοΗβη Βίααίβη. II σ. 229 κ. έ.
loading ...