Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 142
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0152
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
142 Ή Αχαϊκή Συμπολιτεία κατ έπιγραφάς έζ Επιδαύρου1 ύπδ Π. Καββαδία.

ΑΕ 1918

ατινα συνοψίζομεν και άνακεφαλαιοϋμεν έν τοις νον της διάρκειας της συνόδου (σ. 143 στ. 10-11

έξης: και σ. 144 στ. 14-15). — Πάσα δέ συζητησις

και άπόφασις περί θέματος μη περιλαμβανομένου

α') Ή κατά Πολύβιον σΰνοόος ή βουλή (ή και έν τω προγράμματι άπηγορεύετο (σ. 146 στ. 25}

εκκλησία καλούμενη) είνε τό κατά την προκειμένην ζ") Έν καιρώ ειρήνης άγνωστον εινε, ένεκα του

έπιγραφήν συνέδρων. Οί σύνεδροι άρα ήσαν βου- έν στ. 12 κενού έν τω λίθω, ποσάκις συνήρχετοτό

λευταί εκπροσωπούντες τάς εις την Συμπολιτείαν συνέδριον. Έν καιρώ δέ πολέμου συνήρχετο οσάκις

ανήκουσας πόλεις και αποτελούντες την βουλήν ένόμιζον συμφέρον οί σύνεδροι και οί άρχοντες(;) ή

του Αχαϊκού ομόσπονδου Κράτους. Διεξήγε δέ ή ' πρόεδροι ή οί σύμμαχοι(;), και ο υπό τών βασιλέων

βουλή αύτη (ή συνοδός, τό συνέδρων, ή μικρά συ- άποδεδειγμένος στρατηγός (σ. 144 στ. 11-14).

νέλευσις τών Αχαιών) πάσας σχεδόν τάς υποθέσεις ζ') ΔιαρκοΟντος του κοινοϋ πολέμου (πρβ. σ.144

της Συμπολιτείας (σ. 141 σημ. 3). Δεν ήτο δέ στ. 16) τον τόπον της συνοδού του συνεδρίου ώρι-

βουλή, οία λ.χ. ή τών Αθηναίων, εκδίδουσα προ- ζον οί πρόεδροι έν συνεννοήσει μετά του βασιλέως

βουλεύματα, ώς πολλοί και ίδια ο Βθίοοίι ίσχυρίζε- ή μετά τοΟ ενδεδειγμένου στρατηγού. Γενομένης

ται 1 ,άλλά βουλή κυρίαρχος, βουλευομένη και άπο- δ ειρήνης, συνήρχετο τό συνέδριον ό'που έτελουντο

φασίζουσα ανεκκλήτως, ώς ό Βιΐδοΐί αντελήφθη και στεφανϊται αγώνες (σ. 144 στ. 15-18).

διετύπωσε 2. Τούτο δέ δείκνυται νυν εκ τών έν στ. η') Συνερχόμενον το συνέδριον άπετέλει άπαρ-

18-19 της επιγραφής (ίδ. σ. 145): τα δέ δόξοντα τίαν άν οί παρόντες ήσαν πλειότεροι του ήμίσεος"

τοΓς συνέδροις [κύρια] είναι». έν εναντία δέ περιπτώσει δεν έπετρέπετο συνεδρία

β') Αί πόλεις ώφειλον νά άποστέλλωσι συνέδρους κατά ρητήν διάταξιν του νόμου: ((χρηματιζόντω-

\είς τάς κοινάς] συνόδους, άλλως ήσαν ύποχρεω- σαν (5έ ΰπ[έρ] ήμισυ γενόμενοι, άν δ έλάττους συ-

μέναι νά πληρόνωσι δι' έκαστον απόντα σύνεδρον νέλϋ~ωσιν, μή χρηματίζειν (σ. 145 στ. 19-20).

δύο δραχμάς καθ'έκάστην (σ. 147 στ. 36,3/,38). θ') Οί σύνεδροι άπεφάσιζον έγκύρως και άνεκ-

γ') Ό αριθμός τών συνέδρων, ους έ'πεμπεν έκά- κλητως (σ. 145 στ. 18-19), ήσαν δέ άνεύθυνοι

στη πόλις ώς αντιπροσώπους έν τή Συμπολιτεία, επί ταΐς άποφάσεσιν αυτών (σ. 145 στ. 20-21),

θά ήτο ίκανώς μέγας, ανάλογος δέ προς τον πλη- έτύγχανον τουτέστι βουλευτικής ασυλίας,

θυσμον τών κατοίκων (πολιτών Αχαιών) της πό- ι') Έν καιρώ πολέμου έκληρουντο έκ τών μελών

λεως (σ. 145 στ. 19-20). — Υπήρχε δ'έν τή Συμ- του συνεδρίου πέντε πρόεδροι [σ. 146 στ. 22), οΓ-

πολιτεία, έν συνδυασμώ πρός τους συνέδρους, και τίνες ήσκουν έκτελεστικήν έςουσίαν, ώς φαίνεται"

ο θεσμός νομογράφων, περί ών ίδε σ. 124-127 ήσαν δ' ούτοι υπεύθυνοι, ών αΐ' -ράξωσιν (σ. 146

και σ. 146 στ. 22-23. στ. 32-33). Τπήρχενάρα οιάκρισις τής βουλευτι-

δ') Οι πρόεδροι τοΰ συνεδρίου [άρχοντες) έκάλουν κής άπό τής έκτελεστικής εξουσίας, άφοΟ οί πρόε-

τούς συνέδρους εις συνεδρίαν και διηύθυνον τάς συ- δροι ώς μέλη του συνεδρίου ησαν ανεύθυνοι, ώς

νεδρίας, έξέδιδον δέ πρόγραμμα άναγράφον τά συ- πρόεδροι όμως (ώς κυβερνήται, υπουργοί) ήσαν

ζητητέα θέματα (σ. 146 στ. 25) και ώριζον τον χρό- υπεύθυνοι (ποβ. σ. 136).

Περί τών καθ" ε/.αστα της επιγραφής

1 Ββίοοη: Ον. Ωβ8βϊΐίθΜβ, Γ" τόμος Β' μέρος, 1904, α. 181.

2 Ο. ΒιιβοΙι : Οτ. 8ίααί8αΙΙβνΙίίηιβν, εκδ. 2α, 1892. σ. Μετά τά γενικώς εκτεθέντα περί τής έπιγρα-

356. «Εβ δϊηά ζ\νβϊ Ροπηβη άβΓ Βυηάβ8νβΓ83ΐηηι1υη£ ζιι ~ η > : %1 < -,, λ '

, , . ΤΙ . ^. , , . ©ης μεταραινομεν εις ερμηνειαν των καυεκαστα:

υηίβΓΒοηβιαβη βιηβ ρτοβββ ιιηα βιηβ κΐβιηβ____Βιβ κίβιηβ τ ' 1 1 1 111

Βυηάθ8νβΓ8ίΐηιΐΏΐιιη§ 1ιίθ88 \νπ1ΐΓ8ο1ΐΘΪη1ΐο1ι συνέδρων, \νϊΓά —6-10. Έν τοις στίχοις τούτοις περιε^ώ-

&1)ογ νοη Ρο1γΙ)ίο8 £βϊνό1ιη1ίοη σύνοδος οάβΓ βουλή, 5ίΐθΓ8 θησαν διατάξεις περιστρεφόμεναι περί την άσυλίαν

3ΐιοη εκκλησία §β\νίΐηηΙ. 8ίβ \ν3Γ η&ιηΐϊοη ΘΪηβΓ8βϊΐ8 Ιίβϊηβ , ,~ > -\ »

νβΓ83πιηι1υη£ βΙΙβΓ ροΐίΐίβοη 1)βΓββηΐΪ£ΐβη Βΰτ^βΓ, 8οη- κοα ασφαλειαν αποστελλομένων συνεορων, ως

άβι-η ηαι· βϊη ^ΓοβδβΓ Αη88οηη88 άβΓββΙββη, αηάθΓβΓδβϊίδ φαίνεται, και άλλοον προσο>πων εις πόλεις τής

3ββΓ αυοϊι Ιίβϊηβ βϊη^βηίΐϊοηβ άβιηοΙίΓ&Ιϊδοηβ βουλή πιϊΐ ν ι ' , ) ϊ ~ ,-;^ «-Λ»., ^...... '

, , , \ 1 Συμπολιτείας και ισως εις γωοκς των συμμα-

ρΓΟΟουΙβαΐΏΗΐΐδοηβη ΡυηοΙιοηβη, δοηάβι-η βιηβ ά3δ <ιοινόν Γ Ν , ,

ΓβρΓίίδβηάϊβΓβηάβ βββοηΐϊβδδβηάβ νβΓββιηηιΙυη^». χων. Ότι δέ περί ασυλίας και άσφαλείας πρό-
loading ...