Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 143
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0153
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Ή Αχαϊκή Συμπολιτεία κατ έπιγραφάς έξ Επιδαύρου" υπό Π. Καββαδία. 143

κείται, δείκνυται εκ των εν στ. 9: μ]ηδε ανδρο- επράχθη, τον δοκοΟντα έν τή α τία είναι, έφεΐτο

ληπτεϊν μηδέ κατε[γγ\υ{άν... έκ του νόμου τρεις των έκείνου πολιτών άγειν

Στ. 6. [μηδε τοϋ'ς συνέδρους: — Έκ της άκο- εις Αθήνας δίκην ύφέξοντας του φόνου και τούτο

λουΟούσης φράσεως: τοι>]ς αποστελλομέ- άνδρολήψιον έκαλεΐτο. Προς δέ τούτοις ό νόμος,

νους παρά των συνέδρων: δύναται νά έξαχθή εάν μήτε δίκας ύπόσχωσι, παρ' οΤς άν το πάθος

δτι εις διατάξεις περί ασφαλείας ή άσυλίας (περί γένηται, μήτε τους δεδρακότας έκδιδώσι, κελεύει,

μή κακοποιήσεως) παντός άποστελλομένου ύπό κατά τούτων είναι μέχρι τριών το άνδρολήψιον»

της Συμπολιτείας και εκπεμπόμενου έκτος της Πρβ. ώσαύτως Δημοσθένην (περί του στεφάνου

εαυτού πόλεως, περιελαμβάνοντο και τά μέλη τοΟ της τριηραρχίας, 1232) : « έπειδάν γάρ τις μισθω-

συνεδρίου1 της φράσεως δηλ. «[μηδε τού\ς συνέ- σάμενος τριηραρχίαν έκπλεύση, πάντας άνθρώ-

(5ρους» θά προηγεΐτο ώσαύτως άπαγορευτική περί πους άγει και φέρει, και τάς μεν ωφελείας ιδία

κακοποιήσεως αυτών τών συνέδρων διάταξις. καρποΟται, τάς δέ δίκας τούτων ό τυχών δίδωσιν

Στ. 7-8. μηδε τούς επί τήν κοινήν σ τρα- ύμών και μόνοις ύμΐν ούδαμόσε εστίν άνευ κήρυ-
ττα ν]:—Κοινή στρατεία εινε ο,τι ό κοινός πόλε- κείου βαοίσαι διά τάς ύπο τούτων άνδροληψίας » .
μος (πρβ στ. 16), στρατεία δηλ. ής μετέχουσιν —Παρ' Άππιανώ (Εμφυλίων πολέμων Δ', 6) ή
οι τε Αχαιοί και οί σύμμαχοι αυτών (περί τών λέξις σημαίνει γενικώς καταληψιν ή σύλληψιν.
συμμάχων ιδε σ. 138), ήτις, κατ' άκολουθίαν, δύ- Στ. 9. κατε[γ\(γ)υ\άν [έν τω λίθω Π ού/ί Γ),
ναται νά γίνηται και εις τάς χώρας, έν αίς έκτεί- δηλ. καΟιστάναι τινά ύπεύθυνον,άναγκάζειν δούναι
νεται ή Συμπολιτεία, και εις άλλας έκτος της έγγύησιν.

Συμπολιτείας χώρας. Διά τούτο παρέχεται άσφά- Στ. 10-11. άρχοντες οι έν εκάστη ι τών πό-

λεια και άσυλία εις τούς άποστελλομένους και [λεω\ν: — Τήν διοικητικήν και στρατιωτικήν άρ-

έκπεμπομένους εις τάς χώρας τοΟ ομόσπονδου Κρά- χήν έν εκάστη τών πόλεων εΐχον οί άρχοντες,

τους (στ. 9) και εις τάς έκτος αύτου συμμα/ικάς « 0ί κατά πόλεις άρχοντες» (Πολύβ. 10,23,9),

χώρας (στ. 11). Διά τούτο δέ και ή φροντίς της καί οί έν τή κοινή πολιτεία, οί'τινες άπετέλουν τάς

εκτελέσεως της άστυνομικήςταύτης περί ασφαλείας καλουμένας συναρχίας, ώς καί -ς επιγραφών κυ-

καί άσυλίας οιατάςεως ανατίθεται, ώς προς μεν τούς ρίως μανθάνομεν 1. Ήσαν δέ οί «άρχοντες» το

πρώτους, εις τούς άρχοντας τούς έν ταΐς πολεσίν, σύνολον διαφόρων αρχών (σνναρχίαι) ήνωμένων

ώ; προς δέ τούς οευτέρους, εις τούς συμμάχους £πί το αυτό καί άποτελουσών σύλλοΎον, κύοιον

(στ. 10-11). έργον έχοντα τήν πρόσκλησιν τών συνελεύσεων

Στ. 8. Δυνάμεθα αρά γε, συμπληρουντες τό έν των Αχαιών, τήν άναγραφήν του προγράμματος

τω λίθω έκ 12 ή 13 περίπου γραμμάτα>ν κενόν, (=ήμερησίας διατάξεως), έ'κδοσιν προβουλεύμα-

νά άναγνώσωμεν : έκπεμπομένου\ς εις ξένας τος καί τήν διεύθυνσιν τών συνελεύσεων καί θέσιν

χώρ]ας; τ(£ν ζητημάτων εις ψηφοφορίαν 2. Ούτοι οί κατά
Ζτ. 9. επί τ άς πόλεις, μ ηδέ άνδροληπτεΐν

ν

μηδέ κατε[γ\(γ)υ[άν:—Πόλεις καλούνται αί τήν 1 "Ιδε τό έν σ. 116, σηα. 1, άρθρον του 8\νο&οάα, σ. 44.

V -\ / , , -\ _ Π" ' 1 Σημειωτέον δτι καί έν τη έν σ. 137 σηα. 2 Αθηναϊκή έπιγραοίί

ώυμπολιτειαν αποτελουσαι. —ϋυτω και παρα \; , ^ ν ,-, , < ; , ,

' οι «άρχοντες» εκπροσωπουαι τας Πελοποννησιακά; πόλεις (οι εν

Οολυβίω (4,7,10 καί 67,8, 10, 23,9, 11, 10, ταΐς πόλεσιν άρχοντες δίδουσι τον δρκον κατά τήν προς τούς Άθη-

8. .26,36,2, 35,15,3) καί παρά Πλουτάρχω ναίους σύναψιν συνθήκης συμμα/ίας).

(Φιλοποία ν 7 ΐ"*ν 2 Ίδε λ' Ί~ Πολύ^ (5,1): (<Ό δέ Ρασίλεί;? Φί'λΐ7:πο?> "δεής ών

' ^ Οΐμηΐ , , αίτου καί νοημάτων εις τας δυνάμεις, συνήγε τους Άχαιοΰς διά

Στ. 9. άνδροληπτεΐν: δέν άπαντα που" άπαντα τών αρχόντων εις έκκλησίαν άθροισθέντος δέ τοϋ πλήθους εις Αί'-

6υ.ωςάν0ροληψία καί άιφολ^ο"· ' Αναφερόμενος ϊιον' ό?ών ·· ™σας τού; άβχοντας ("""Υ*^ ^ έ*κλγισίαν είξ

1 - ^ ^ '\ < Λ Λ' / ' ' > Λ Σιχυωνα» κ.λ. Πρβ. προς τούτοις /7ολ«;/?. 24,5,16. 33,12. 4,72,9.

ό Σουϊοας εις νόμον παρά Δημοσθένει (κατ ^4ρί- Πολύβ. 23.10,11: «Ό δέ Καικίλιος ήξίου τούς πολλούς αϋτώ

στοκράτους. 647,648,692) λέγει «έάν έ'ξω τής συναγαγεϊν εις έκκλησίαν, οί δέ τών Αχαιών άρχοντες... ουκ

'λ ~>*'Λλ ~ » ' \ \ ■> γ έφασαν αϋτώ συνάξειν τήν έκκλησίαν* τούς γάρ νο'μους ουκ έάν, εάν

Αττικής ανηο Αθηναίος ετελευτησε και μη εςε- . , ' „ - , , „ , ~ . ρ,^,,Λ „„! λ,»

\~ \\ \ ■ ( Γ I 1 μή τις φέρη εγγραπτα παρα της συγκλήτου (της εν 1 ωμη^ περι ων

οίοοσαν οί έν εκείνη τή πόλει, έν ή το έ'ργον οϊεται δεϊν συνάγειν».
loading ...