Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 145
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0155
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1918

Ή Αχαϊκή Συμπολιτεία κατ έπιγραφάς έξ Επιδαύρου- υπό Π. Καββαδία. 14ο

σχεδόν συμμαχικώς τυρός τους πολεμίους των
Αχαιών Αιτωλούς.

Σηαειωτέον δ' οτι ίσως τήν έν τοις προκειμένοις
στίχοις διάταξιν περί συνόδων τ^ΰ συνεδρίου βΧέ-
πομεν έφαρμοζομένην ευθύς μετ ολίγον από της
συνάψεως της προς τους Μακεδόνας συμμαχίας
των Αχαιών:—· Νικητής δηλ. καί ειρηνοποιός
ό Αντίγονος, μετά τήν έν Σελλασία μάχη ν, «πα-
ραγενόαενος εις ϊεγίαν και τούτοις άπαδούς
τήν πάτριον πολιτείαν, δευτεραΐος εντεύθεν εις
"Αργός έπ αυτήν ήλΰ'ε τήν των Νεμέων πανήγυ-
ριν, έν ή έτυχε πάντων των προς άΟάνατον δόξαν
και τιμήν άνηκόντων ΰ^ό τε τοϋ κοινοϋ τών
Αχαιών και κατ' ιδίαν εκάστης τών πόλεων».

[Πολύβ. 2, 70, 4).

— Στ. 18-19: Τά δε δόξαντα τοις σννέδροις
[κύρια] είναι: Ή συμπλήρωσις [κύρια] είνε ασφα-
λής. Π ρ β. το και έν σ. 140 σημ. 4 χωρίον του Πο-
λυβίου (4,7) «δ αν τοις συνελϋ·οΰσι βουλευομέ-
νοιςδόζΐβ, τοντ είναι κύριον». Λείκνυται δ' έκ τούτων
δτι ή κατά Πολύβιον σύνοδο; και βουλή (το συνέ-
δοιον) δεν έςέοιδε ποο3ουλεύυ.ατα, αλλ ήτο κυοίαρ-
χον σώμα (ίδε σ. 142).

— Στ. 19-20. χρη ματιζόντωσαν δέ ύπ[έρ\
ήμισυ γενόμενοι: Καθορίζεται διάτούτων ή απαρ-
τία του συνεδρίου. "Ινα γείνη δηλ. συνεδρία,
εποεπε νά ποοσέλθωσι πλειότεροι του ήαίσεος
σύνεδροι. Χαρακτηριστική δ είνε ή ακολουθούσα
απαγορευτική διάτας"ίς «άν δ ελάττονς συνελ^ω-
αιν\ μη χρηματίζειν». Εξάγεται έκ τούτου δτι
πολυπληθές ήτο το συνέδρων (ή συ»Ό(5ος), άφ' ου
άλλως ή σύνοδος έδύνατο νά καλήται και πλήθος
(σ. 141), και τούτου ένεκα, διά της απαγορευτικής
διατάξεως, έλαμβάνετο αυστηρά πρόνοια τηρή-
σεως τών περ'ι απαρτίας διατάξεων, διότι όσω
πλειότερα ήσαν τά μέλη, τόσω μεγαλητέρα σύγ-
χυσις έδύνατο νά παραχθή έν τώ καταρτισμώ της
νομίμου συνεδρίας. Ό Βθίοοίι 1 εικάζει δτι τά
μέλη ταύτα της τών Αχαιών συνόδου (συνεδρίου)
δυνατόν νά ανήρχοντο καί μέχρι χιλίων ίσως,
αποβλέπων και εις το επίσης πολυάριθμον τοΟ
συνεδοίου τών Αιτωλών καί κοίνων κατ' άναλο-

ι ι

δίαν προς τά Οπό του Πολυβίου άνακοινούμενα περί

1 Ον. ΟβββΜΰΜβ, τόμ. 3ος, αέρος 2ον, σ. 184.

Ευμενούς του βασιλέως της Περγάμου, όστις
θέλων νά υποχρέωση τους Αχαιούς προσέφερε
ποσόν 120 ταλάντων, ε<ρ' ω, δανειζομένων τού-
των, έκ τών τόκων μισύ^οδοτήσαι τήν βουλήν τών
Αχαιών έπι ταϊς κοιναις συνόδοις [Πολύβ. 22,
10,3), — Περί τών κοινών συνόδων ίδε στ.37-38.

Επίσης έκ τών περί άπαρτίας διατάξεων και
έκ τών έν στ. 37-38 περί μή αποστελλομένων ή
απουσιαζόντων συνέόρων δύναται νά έξαχθη δτι
έν τώ συνεδρίω (συνόδω, βουλή) ή ψηφοφορία έγί-
νετο κατ άτομον καί ούχι κατά πόλεις, ώς έγίνετο
έν ταΐς γενικαΐς συνελεύσεσιν (έν τή συγκλήτω).

Ως προς δέ τον αριθμόν τών συνέδρων, ους εκά-
στη πόλις έ'πεμπεν ώ: αντιπροσώπους, παρατηρη-
τέον δτι εις τά έν σ. 126 καϊ 127 εΐοηυ,ένα πεοί
τών νομογράφων τών Αχαιών αποβλέποντες δυνά-
μεθα νά είκάσωυ,εν δτι καί ό τών συνέδοων άοιθ-
μός θά ήτο ανάλογος προς τον αριθμόν τών πολι-
τών εκάστης πόλεως. Σημειωτέον δ δτι και έν τώ
συνεδοίω τών Αιτωλών ό άοιθα-ο: τών συνέδοων

II ι ι - ι

ήτο ανάλογος προς τον πληθυσμόν τών πόλεων,
ώ: έξ επιγραφών αανθάνου.εν. — Πλειότεοα πεοί

I I ι ι I ι Γ

τών συνέδοων ίδε έν τοις άυ.έσ<.υς -πομένοις, πεοί-

I - ι ι - ' ι

ληψιν δέ έν σ. 142

— Στ. 20-21. Αιά τών έν τοις στίχοις τού-
τοις, «περίδέ τώ[ν έν] τώι συνεδρίωι δοςάντων μή
έξέστ[ου ταΐς] πόλεσιν εύθύνας λαμβάνειν [παρία
τών άποστελλομένων συνέδρω| ν] », παρέχεται βου-
λευτική άσυλία εις τά μέλη του συνεδρίου.

Στ. 21. [παρ α τών άποστελλομένων συνέδρων:
Προβάλλει ενταύθα το ερώτημα, τίνες ήσαν οί ύφ'
εκάστης πόλεως αποστελλόμενοι σύνεδροι ώςά ντι-
πρόσωποι αυτής έν τή Συμπολιτεία ; έξελέγΟντο
ούτοι επιτηοες προς τον σκοπον τούτον, η ησαν οι
έν αύτη τή πόλει σύνεδροι ή βουλευταί^, οίτινες
είχον ή έλάμβανον καί τήν έντολήν νά άντιπρο-
σωπεύωσι τήν έαυτών πόλιν έν τή Συμπολιτεία
ώς μέλη του συνεδρίου; Εις το τελευταΐον τούτο
έοώτηυα δυνάυ,εθα νά άπαντήσοου.εν καταοατικώς

Γ 11 ι ι ι ■

αποβλέποντες εις όσα αναφέρει Ό Αίβιος περί συν-

2 Γνωστόν είνε έξ επιγραφών οτι ό θεσμός τών συνέδρων υπήρ/εν
έν πόλεσι της Συμπολιτείας, (Γδε τό έν σ. 116 σημ. 2 άρθρον του
8\νθΙ)θά& σ. 47). Άλλα τό συνέδριον (σύνοδος) έκαλεΐτ ο καϊ βουλή,
(σ. 140 βουλή δε κατά τούς χρόνους της τών Ά/αιών συμπολιτείας
υπήρ·/ϊν ωσαύτως καί εν τισιν, έφ' όσον είνε ήμΐν έξ επιγραφών γνω-
στόν, τών της Συμπολιτείας πόλεων.
loading ...