Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1918

Seite: 156
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1918/0166
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
156 Έπιγραφαι τών ίαμάτων εν Επιδαύρω' υπο Π. Καββαδία.

Α Ε 1918

ματος εν εΐκ 13)1.—Τάς νέας ταύτας έπιγρα- οιαλύεται ή πλάνη, ήτις έδύνατο να προέλθη έκτών

φας τών ίαμάτων δημοσ^ευο.) ενταύθα υπό τους μεθ ύπερβαλλούσης σπουδής και αφειδώς προτα ■

αριθμούς (3 και 7. θεισών συμ-ληρώσεουν τών κενών της στήλης

Επιγραφή άρ. 6 (είκ. 10) ΐΑράταιΛν* δ'εύκολύνω τον άναγνώστην εις κα-

τάληψιν τών λόγων τούτιυν παραθέτω ενταύθα το

Αυο τεμάνια έπινοαφης δεδηλωμένα εν εΐκ. 10 μεν τάς 6πό του ΓΓ&βηΙίθΙ προταθείσας εν τώ

οία τών α και /?, προσαρμοσθέντα εις την άνουτέ- Οονριιβ (ΙΟ. IV 952; συμπληρώσεις τών εν τή

ρου μνημονευθεΐσαν δευτέραν στήλην τών ΐαμάτουν, επιγραφή κενών, το δε τά εν τώ νυν συμπληρου-

τήν στήλην «'^ράτα», και συμπληρουντα αυτήν μένω λίθω άναγινωσκόμενα:
άπΌ του στίχου 58 μέ/ρι του στί/ου 85. Άμφό-

. ;λ ι < λ ' Σ υ απ λ η ο ω σ ι ς εν τώ ΟθΓϋ118'

τερα ευρέθησαν εν τω ωσαύτως μνημονευθεντι ' 'ζ, _ ς, ' . ^ή, . ,,

ι » « ζλ. οΐ-υ^· ζοοκει αύται ταν νηουν ο ττε)ος αγκαλνψαι,

άψιδωτώ μετά μωσαϊκών κτίσματι ίίοε είκ. 13). μετα ^ τοΰτο τον θεόν κλπ.

Και το μεν τεμάχιον β ευρέθη τώ 1918 ·ν ταΐς "Ανάγνωση έν τω λίθω

, " » , , » 61-62. Έδόκει αύται π[α]ΐς τις ωραίος άγκαλύ-α αι

άνασκαφα^ του ανατολικού μέρους του κτίσματος, , - , α - ,

Α/*«Λ*γΛ ι ι - ι ·' μετα οε τούτο τον υεον κτλ.

ένθα τά ερείπια του έκκλησιδίου του Αγίου Ιωάν- Συμπληρώσεις Ιν τω Οοίρυβ:

νου ίίδε είκ. 17), το δέτεμάγιον α ενει εύοεθήάπό Στ· 69· ^*0ί ν#.σ[**ό5 .Οϊτος] ίγκαϋεύδων

- 4 0ΠΠ ?' ~ · ~ - ε?*β...

του Ι^υυ εν όο/.ιμασ.τικαις κνασκαφαις, ας τοτε , 70. έ\ώβη έω' άμάξας έλαν}ν[όμενον] τον &ε6ν εις

έΗετέλεσα παοά τά Προπύλαια του Ιερού, έν αίς Αλιείς, [δράκοντας δε και

ν , > ί\ ~- π » 71. τΐών ίαοών επί τ[άς άμάξας ήχε τών δ' &λλ\ος

έοΎασιαις ευρον και την εν τω επομενω αριΰμω / - , , , , *

Γι ι ' '. Γ ι Γ Γ ι ης το πολνσιλοκωτατον ελη-

τρίτην στήλην τών ίαμάτων. Ούτος οέ ο /ώρος » 72. λί]νμενο$ περίί τ]όν α[νχεν« αυτοί» καί άλΛον

τών εργασιών του 1900 έδείνθη διά τών άνασκα- , , , των^ε. . .

' Ανάγνωσις εν τώ λίθω

φων του 1^10 οτι εινε το Ουσμικον τμήμα του Στ. ,39. Θέρσανδοός Άλικός, φθίοιν. 0δτΟ?, ώς έγκαθεύ-

κατά τήν εικόνα 13 άψιδωτοΟ κτίσματος. Επειδή ί°*ων [ού]δεμίαν όψιν

λ, , , ν / γ'/ > » 70. [έ]ώρ}2, εφ' άμάξας [αμπαλλιν άπεκομίζετο εις

οε αμφότερα τα τεμανια πρ-οσαρμοζουσιν εις την ■ Λ^ ~ . χ ■ *.

Γι γ "λ. ι 11 1 « Αλιείς· δράκων, δέ τις

εν τώ 'Αβάτω εύρεθεΐσαν έλλίπή στήλην, τήν εκ » 71 [τ]<55ν ίαρών επί τ[ας άμ άξας καθιδρυμένος ής, τό

τών 20 τεμαχίων άποτελεσθεΐσαν-τω 1883, προ- ' , ν ™[λ;ι» τδ5 ό&,ΰ «ββ«,-

1 , 7 » 72 [Αί'ν^ενοί περ[ί τ]όν άξονα διετέλεσε. Μολόντων

φανές εΐνε οτι ταύτα εκ του Αβάτου είχον κομι- 5- [α]*[τ'«»ν €/δ κτλ.
σθή (έν νρόνοις γριστιανικοΐς) εις όν ευρέθησαν νυν

'/ώρον '/ρησιμεύσαντα ώς οίκοδομικον ύλικόν. 1 αΰτα δύνανται να έγείρωσι τήν προσο/ήν παν-

Ισως δέ τοιαύτη άνάγ/.η έγένετο αφορμή κα- το ς περι τήν έπιγραφήν ασχολουμένου και έπιν/ει-

ταστροφης των στηλών και συντριρής αυτών εις ρουντος την υπερ το οεον και υπερ το μετρον

τεμάχια, ού'/Ί δέ 3δελυγμι'α κα! αποστροφή τών συμπλήρωσιν τών κειμένων. ΣοβαρΌν διατρέ/ε»

-χριστιανών, ώς θα ήδύνατό τις ΐ'σοκ νά νομι'ση, τις κι'νδυνον πλάνης.

προς μνημεία τοσούτον χαρακτηριστικά της κρα- —Περι δέ τών έν τή επιγραφή σημειώ τά έςής:

τούσης έν τή θρησκεία τών Εθνικών δεισιδαιμονίας. Στ. 1)/. τάς καλόν μεν ας κόρας: βεβαιοΟται ή

Διά τών ευρεθέντων τεμαχίων σημαντικώς συμ- ύπο του Β1ΐη1ίθηΙ)θΓ§ γενομένη συμπλήρωσις

πληρούται ή στήλη «'^4ράτα», ίδια δέ όλόκληρον «κόρας», ού/ι όμως «κόρας οί».

εμφανίζεται το εν τοις στί/οις 69-82 άναγραφό- Στ. 72. Άλίεΐς: «πόλις Λακωνικής παραθαλασ-

μενον ϊαμα του φϋΊσιν πάσχοντος Θερσάνδρον τσϋ »σία, το έθνικόν όμοιους, ώς από του Άλιεύς.Έλε-

^4Αίκον. Αποκαλύπτεται δέ νυν ή αλήθεια και «γοντο δ οί Αλιείς ούτοο διά το πολλούς τών Έρ-

»μιονέων άλιευομένους κατά τούτο το μέρος οίκεΤν

1 "Ενεκα μεγάλης Βοαδύτητος (/.ατ' άκολουθίαν άνυπεοβλήτων , (. « λ , , „ , „

- 1 ' χ , . , , «τηςνωοα^ Αλικος το κτητικον». [Στέφανος Βυ·

τυπογραφικοιν προσκομμάτων) περι την εκτυπωσιν του ανα ί/£ΐρας Γ ΛΤ"··" ' ^ γ »

τεύ'/ους του τόμου του 1918 κατορθουται ώστε να δημοσιευθη ζάνΤΙΟς).--Ότΐ δέ Ό Παυσανίας (II, 3(3, Ί), ά~

?ν τελεί του τεύνους και το άοΟοον η '/Ινασκαίραί εν Επιδανοω», η ~ , ^ , ν , /

, , , » ...... ... _ - 1010 ! κρψως ο ειπείν ο συγγραφεύς ο νρησιμευσας

δι ου συμπληρουται το ολον εύρημα Τ(ον ανασκαφών του 191ο και 11 ί ι ι ι /-ι ι ι

1919 (οικοδομήματα, μωσαϊκά, Ιπιγραφαί και λοιπά ευρήματα). τώ Παυσανία ώς πηγή, παραπλανηθείς έκ του έν
loading ...