Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 35
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0047
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1919

Ανακοινώσεις- νπδ Α. Σκιά. 35

11. Τεμάχιον πλακιδίου μαρμάρινου άκέραιον
μόνον προς δεξιάν ύψ.Ο 75, πλ.Ο 095, πάχ.Ο 015.
Γράμματα έπί οριζοντίων γραμμών κεχαραγμένα

4- 0 012:

Υ6Υ
ΑΙΤΟΓο

Ή μαρμαρίνη παραστάς ή φέρουσα τήν έν
ΙΟ·. V 1 511 έπιγραφήν κατελείφθη έν τω Άμυ-
κλαίω, ίνα ένοικοδομηθή μετ' άλλων άρχαι'ων λί-
θων εις το θωράκιον του προστωου της νέας εκκλη-
σίας της Αγίας Κυριακής. Ό Βερσάκης ΑΕ 1912
184 άγνοών τα έν τοις Πρακτικοΐς της Αρχ.
Έτ. 1907 σελ. 107 γεγραμμενα εμνημονευσεν
ανακριβώς τήν ένοικοδόμησιν ταύτην και έπέκρινεν
αύτήν αδίκως. "Οθεν φαίνεται άναγκαϊον νά παρα-
τηρηθή δτί εσφαλμένως λέγεται δτι «άνφκοδομήφη
βραδύτερον ή εκκλησία τής Αγίας Κυριακής δια
τον υπολοίπου νλικοΰ τοΰ αρχαίου μνημείου», διότι
δλως τουναντίον παρηγγέλθη αυστηρώς νά μη
κτισΟή' μηδέ εις λίθος αρχαίου μνημείου εϊς τήν
νέαν έκκλησίαν, δέν αμφιβάλλω δέ δτι και έξετε-
λέσθη άκριβώς ή παραγγελία αύτη, άφοΰ ανέλαβε
νά έπιβλέπη τήν έκτέλεσιν αύτής ό μακαρίτης
κάλλιστος δήμαρχο; Σπάρτης Ηλίας Κοπανίτσας.
Πολλοί δμως ογκώδεις λίθοι άρχαίων μνηυ,είων,
ο'ίτινες δυσκολώτατα ήδύναντο νά μετακομισθώσιν
εις Σπάρτην κα'ι δέν εΰρισκον χώρον έν τω μου-
σείω αύτής, κατελείφθησαν ές άνάγκης έν τω
Άμυκλαίω, και ίνα μη μένωσιν εκτεθειμένοι εϊς
φθοράς κα'ι διαρπαγάς, εκρίθη καλόν νά ένοικοδο-
μηθώσιν έν τω ϋωρακίω τοϋ προστωου της εκκλη-
σίας,έξ οΰ εύκολώτατα κα'ι δι ελαχίστης δαπάνης
δύνανται νά έξαιρεθώσιν,οπόταν παραστή άνάγκη.
Απεφασίσθη δέ ή ένοικοδόμησις, άφοΰ προηγου-
μένως ήρωτήθη κα'ι ενέκρινε τούτο ό τότε γενικός
έφορος τών άρχαιοτήτων διά τοΰ ύπ' αριθ. 2055
τηλεγραφήματος αύτοΰ.

Γ' Αττικής: Τό λεγόμενον Δέμα καί άλλα
ερείπια. Τό μεταξύ τών νοτιοδυτικών κλιτύων
της Πάρνηθος κα'ι της όροσειράς τοΟ Αιγάλεω άρ-
χαΐον τείχος τό άποφράττον τάς έκ τοΰ θριασίου
πεδίου προς τό Άχαρνικόν διόδους, το σήμερον
λεγόμενον Δέμα, έςήτασα έπ'ι ίκανόν διάστημα
κατά τινα έκ Αιοσίων εις Καλύβια της Χασιάς (ή

Άσπρόπυργον) έκδρομήν διελθών δχι διά της λεγο-
μένης Τζαβερδέλλας, ήτοι της διόδου, ήν άκολουθεϊ
κατερχομένη εϊς τό θριάσιον πεδίον ή γραμμή του
σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου, άλλά διά της
βορειότερον ταύτης ήτοι πλησιεστέρας προς τήν
Πάρνηθα κειμένης δευτέρας διόδου, ήτις συνήθως
δηλοΰται διά τοΰ ονόματος Σπηλιές. Έν τή παοά
τά Αιόσια πεδιάδι έν τή θέσει, ένθα Ό Γερμανικός
χάρτης της Αττικής σημειοΐ άρχαίαν δεξαμενήν
(ΟϊδΙ), εϊδον ίκανά τεμάχια κεραμίδων έξ ών εικάζω
ό'τι ύπήρχεν αύτοΟι άρχαΐόν τι οικοδόμημα. Το δέ
τείχος το λεγόμενον Δέμα προς δεξιάν μέν, ήτοι
προς τάς κλιτΰς της ΙΙάρνηθος, εΐνε κατεστραμ-
μένον καϊ μόνον ίχνη αύτοΰ φαίνονται, προς άρι-
στεράν δέ σώζεται καλώς/(άλλά πολλοί τών λίθων
εϊνε διερρηγμένοι ή σεσαθρωμένοι, ώστε φωτογρα-
φικαϊ εικόνες δέν θά παρέχωσιν εύκρινή παράστα-
σιν της αρχαίας οΐκοδομίας. Οί λίθοι τοΰ τείχους
πολλάκις δέν εϊνε ακριβώς πολυγωνικοί, άλλ έχουσι
τομήν τινα καμπύλην ή άλλας παρεκβάσεις άπό
της κανονικής πολυγωνικής οίκοδομίας, συνήθως
δέ δέν εϊνε μεγάλοι τό α.έγεθο;, άλλά υ,άλλον αικοοί.
(πρβ.Μίΐαίιΐιοβΐβν, Κβνίβη νοη ΑΐΙΐ1ί3.Ει·1&υ1.βι·ιι-
άθΓ Τβχί II σελ. 44 έξ. και 49). Έκ της όλης
δέ δψεως της κατασκευής το τείχος τοΰτο δέν μοι
,έφάνη πολύ παλαιάν, διό ύποπτεύω δτι κατε-
σκευάσθη έπ'ι της αρχής τών Τριάκοντα, δτε ή
Ελευσ'ις ήτο εισέτι ύποπτος εις αύτούς, ήτοι ποό
τής ύπό τοΰ Θρασυβούλου καταλήψεως της Φυλής
καί τής κατ' άκολουθίαν ταύτης αθρόας άναιρέ-
σειος τών ύποπτων Ελευσίνιων (ώενοΦ. Έλλ. Π

4, 8, Διόδωρ. XIV, 32).

ΆριστερόΟεν τώ διά τής εις το θριάσιον πεδίον
άγούσης άτραποΰ κατερχομένω φαίνονται κάτωθεν
τά έν τω Γερμανικώ χάρτη σημειούμενα λείψανα
αρχαίας όδοΰ, ήτις και πόρρωθεν μο! έφάνη καλώς
κατεσκευασμένη και έχουσα όμαλήν τήν κλίσιν.
Έκτος αύτής δμως ύπήρχε κα'ι έτέρα άμέσως εις
τό πεδίον κατερχομένη οδός κα'ι μή σημειουμένη έν
τω χάρτη. Τήν ΰπαρςΊν τής οευτέρα; ταύτης όδοΰ
δεικνύουσι τά πολλαχοΰ φαινόμενα έπ'ι τοΰ βράχου
ίχνη τροχών, ζί ών φαίνεται δτι ή οδός αύτη συνέ-
πιπτε περίπου προς τήν σημερινήν άτραπόν. Πολ-
λαχοΰ ή κλίσις τής όδοΰ ταύτης εινε τοσοΰτον
απότομος, ώστε ή δι αύτής όιάβασις όπωσοΰν βα-
loading ...