Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 36
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0048
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
3(3 Ανακοινώσεις" υπό Α. Σκιά.

αε 1919

ρειών αμαξών είτε άνερχομένων είτε κατερχομένων διαμέτρου περίπου 0,60. Χρονολογικόν τι τεκμή-
φαίνεται σχεδόν αδύνατος" άλλ' ύπάρχουσι και ση- ρ ιόν της κατασκευής του οικήματος τούτου οέν
μερον τοιαΰται κακώς κατεσκευασμέναι οδοί, οίον φαίνεται.

ή από Λιοσίων εις Χασιάν, δι' ών μετά δυσκολίας Τά πλησίον έν τώ πεδίω φαινόμενα λείψανα άο-

μέν, άλλ' δμως διέρχονται άμαξαι μετά φορτίων χαίου συνοικισμού τά σημειούμενα έν τώ χάρτη
και άνερχάμεναι και κατερχόμεναι. εχουσιν ίκανήν εκτασιν, πολυάριθμοι δέ εΐνε οί υπό

Όμοίως δεν σημειοΰνται έν τώ χάρτη κα'ι μικρά τυμβωρύχων άνεσκαμμένοι αρχαίοι τάφοι, ώστε
τινα λείψανα αρχαίων κτισμάτων κείμενα παρά το φαίνεται οτι εκείτο αυτόθι δήμος τις οχι άσήμαντος.
κράσπεδον τοΟ δοους έν τη μικρά χαράδρα τη Η ύπαρξις τοιούτου συνοικισμού έν μικρά άπό της

προηγουμένη προς άνατολάς της σημειουμένης Θρίας άποστάσει δεν είνε παράδοξος, διότι ώς έμα-
άρχαίας γεφύρας. Ή μικρά αύτη, όλιγώτερον τοΟ θον, οί αυτόθι αγροί καίπερ πλήρεις πετρών οντες
1 μ. άνοιγομένη γέφυρα, είνε έζευγμένη διά βαθ- εϊνε λίαν εύφοροι, ένεκα τών δαψιλέστερον αυτόθι
μιαίας προεκβολής τών λίθων κατά τό Μυκηναϊκόν πιπτουσών βροχών και τών έκ του ορούς κατερχο-
σύστημα, καίπερ πιθανώς μή ανήκουσα εις το- μένων χειμάρρων. Όθεν ύπήρχον αύτόθι ικανά τά
σουτον παλαιούς χρόνους. "Αν ή προειρημένη άρ- μέσα της συντηρήσεως πληθυσμού ίκανώς πολυα-
χαία όδος διήρχετο διά της γεφύρας ταύτης ή οχι, ρίθμου. Τό μέγεθος του αύτόθι κειμένου αρχαίου
δεν παρετήρησα. συνοικισμού δεικνύουσιν κα'ι τά πολλά έν τώ βράχω

Τό δέ έν τώ χάρτη σημειούμενον έν τώ βράχω λελαξευμένα κωδωνοειδη φρέατα,
λελαξευμένον οίκημα, τό παρά τοις έπιχωρίοις λε- Ιερά Οδός. Κατά τους πρόποδας του Αί-

γόμενον Πελεκτ/τόν (ή Άλβανιστί Γκούρ ϊ κελε- γάλεω εντός του περιβόλου του Δρομοκα'ίτείου
πίαομ), φαίνεται οτι είνε τάφος εις σχήμα ναΐσκον Φρενοκομείου, κατά την νοτιοδυτικήν πλευράν αύ-
ή ηρώου κατασκευασμένος. Ακολουθεί κατά μήκος του ευρέθη έν έτει 1901 παιδικός τάφος εμπεριέχων

οκτώ κοινά άγγεϊα έκ τών συχνάκις έν τοις τάαοις
του Δ και του Γ' π. Χ. αιώνος εύρισκομένων.
"Ετεροι δέ δύο τάφοι έχουσιν ευρέθη ήδη πρότερον
νοτιοδυτικώτερον τοΟ προειρημένου, ήτοι εξω τοΰ
περιβόλου του καταστήματος, μεταξύ δέ του οϊκή-
5: οίκημα λαξεντόν. "16ε και εϊκόν. 2. ματος του χρησιμεύοντος ώς νοσοκομείου τών λοι-

'· . ■. , ^ μωδών νοσημάτων και τοΟ νεκροταφείου. Περί τών

την πλευράν τοΟ οοου;, και οιαιοεΐται εις δύο δω- ' , , ,

1 1 Γ ι " 1 ^ τριών τούτων τάφων πιστεύω οτι εκειντο παρα την

αάτια νωριζάαενα όιά οιαφράγματοί, δπερ οέν φαί- ,' , <τ , ■ <Λ5" . « » λ

1 Κ ^ 1 Γ/ αρχαιαν Ιεραν υ:ον, επειοή ως εμα'^ον, ιχνη

νεται άν έφθανε αέγοι της οροφής τοΟ οικήματος ή ', "~ , V 0, , ~ ,

1 1 '-' 1 , 1 ~ ' ^ ' αυτής ανακαλυφθεντα προ τίνων ετων νοτιωτερον

ήτο ταπεινον θωράκιον,ούδ'άν εί/ε θύοαν. Τό άνα- γ ~ ,'-> _ \ >·> ^ /κ

1 γ ' /-ι της αμαςιτης οοου κατα το μεταξύ του Ψρενοκο-

τολικόν δωαάτιον ενει αήκος περίπου 4 α., κατά , „ π ο , ' «. ί , &

μειου και του Ιΐυριτιοοποιειου οιαστημα αποοει-

κνύουσιν ότι ή αρχαία οδός κατά τοΟτο τό μέρος δέν

5>ι

οε

έ την προς άνατολάς πλευράν αύτου ύπάρχει λε-

λαξευμένη εύαεγέθης τετράγωνος κάγνη ποός εν-

" ' ^ 1 1 ' Λ „ , συνέπιπτε προς τήν σημερινην, αΛΛ εχωριζετο

θεσιν ανάγλυφου τινός,αΰτη οέ ένει κάτωθεν προέ- , > , ~ π <>

Γ απ αυτής παρα το Ιΐυριτιοοποιειον καμπτομενη

πρόςνότον. Έκ τής γνωστής λοιπόν ταύτης διευ-
θύνσεως τής άρχαίας όδοΟ έπεται οτι αύτη πλη-
σιάζουσα προς τους πρόποδας του ορούς έμελλε
κατ' άνάγκην νά καμφθη πάλιν προς βορραν, ώστε
χον, εμβολον, ίνα είσέρχηται εις άντίστοιχον έντο- έξ άπαντος θά διέρχετο πλησίον τών προειρημένων
μην τοΟ άναγλύφου. Τό δέ δυτικόν δωμάτιον εΐνε τάφων' ο δέ περίβολος τοΟ Φρενοκομείου άπας, ή
μικρότερον του ετέρου και έχει έν τώ μέσω ωσαύτως τούλάχιστον κατά τό πλείστον μέρος αύτοΟ εκείτο
έκτου βράχου λελαξευμένον κυλινδρικόν βωμόν παρά τό βόρειον πλευρόν τής όδοΟ, ένω ή σημερινή

6'.· κόγχη λαξευτή.
loading ...