Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 38
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0050
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
38 'Ανακοινώσεις" υπό Α. Σκιά.

ΑΕ 1 91»

έ'κειντο ό εις μετά τον άλλον -αρά τον πρώτον τάφοι ήσαν τόσον ολίγοι. Εις τί δ' έχρησίμευε το
άγκώνα τοΰ εγκαρσίου τοίχου, και ήσαν κατε- μικρόν περίεργον δια το σχήμα αύτοΟ ρομβοειδές
σκευασμένοι Ό μεν δια μεγάλων πηλίνων κεραμίδων δωμάτιον, δεν εινε φανερόν, άλλ'άν το οίκοδήμημα
έπιτεγίων, ο δε δια μεγάλων μαρμάρινων πλακών ήτο πράγματι γυμνάσιον ή παλαίστρα, δύναται
άκατεργάστων. Αμφότεροι ήσαν σεσυλημένοι, άλλ' ίσως το μικρόν δωμάτιον να θεωρηθη ώς άποχω-
δμως είχεν ύπολειφθή έν τω δευτέρω τάφω έν ρητήριον. Ή διατήρησις τοΟ οικοδομήματος έν
μικρόν άγγεΐον έκ των λεγομένων δακρυδόχων χρήσει πρέπει νά θεωρηθη βραχεία, επειδή οί τά-
κοινόν και λείψανα χαλκοΟ κατόπτρου σεσαθρω- φοι δεν εϊνε πολΰ νεώτεροι της οικοδομή;,
μένα. Έξω δε τών τάφων ευρέθησαν καθ άπαν 2) Έν τη συνοικία τοΰ Παγκρατίου παρά την

τό οίκόπεδον δχι ολίγα όστρακα άγγείων του Δ όδόν την οιερχομένην όπισθεν του Σταδίου καθέ-
καί του Γ' π.Χ. αιώνος, ήτοι σκύφων, ληκύθων, τως προς τον άξονα αύτοΟ εύρέθη κατά τά έτη
άλαβάστρων, οίνηρών αμφορέων, κυλίκων, κυά- 1906 —- 1908 συστάς πέντε τάφων συνεχομένων
θων, λύ/νων κλπ. άπαντα άνευ εικόνων οίωνδή- προς αλλήλους έξ άνατολών προς δυσμάς. Άνε-
ποτε, προς δε τούτοις ευρέθησαν και τίνες πήλιναι σκάφησαν υπό τήν έμήν έπιστασίαν, ήσαν δέ
άγνύθες. Άρχαιοτέρουν όμως ή νεωτέρων τών πάντες λίαν πενιχροί εϊς κτερίσματα, διότι τινές
προειρημένων χρόνων ουδέν ίχνος έφάνη. Πλήν δέ μεν περιεΐχον έν ή δύο ευτελή άγγεϊα πήλινα ή
τών τάφων εύρέθη έν τω αύτώ κήπω και τεμάχιον ύάλινα, τινές δ' ουδέν εν τινι ευρέθησαν δύο τε-
έπιτυμβίας στήλης έλλιπές άνωθεν και κάτωθεν μάχια σίδηρου τίνος οργάνου άδιαγνώστου ένεκα
(ύψ. 0,50, πλ. 0,57), έα>'ού ύπήρχεν ή έξης έπι- της κατιώσεως. Έν έτέρω τάφω πλήν σιδήρων
γρα^ή έχουσα γράμματα οία τά του Δ αιώνος. τινών άδιαγνώστων εύρέθη προς τό μέρος τής

κεφαλής του νεκρού νόμισμα χαλκουν έφθαρμένον,
©ΕΟΔΩΡΟ δπερ φαίνεται οία τά έν τώ Καταλόγω του Βρετ-

ΕΟΔΩΡΙΔΟΥ τανικόο Μουσείου ΑίΙΪΙίίΐ Ρ1. XIV 4,5,6,7, άλλά

δεν διεγινώσκετο άσφαλώς τό μεν ένεκα τής ©Οο-
ράς, το δέ και διότι ύπάρχουσιν άλλα νομίσματα
νεωτέρων χρόνων ωσαύτως ομοιάζοντα. Έν τών
εύρεθέντων άγγείων ήτο στρογγύλον άνευ βάσεως,
Ι-1ΜΗΤ άγάνωτον και φέρον πολλάς άλλεπαλλήλους έςε-

Ι^Υ χούσας ζώνας. Υπεράνω ένός τών τάφων εκείτο

κιονίσκος ύψους 0,65 έχων τήν έξής έπιγραφήν

ΑΛΑΕΥΣ
ΓΙΣΤΡΑΤΟΣ
5 ΗΜΟ£ΤΡΑΤΟ
ΙΚΥΝΝΕΝ
ΑΙΡΙΠ

Θεόδωρο ς 2Θ]εοδωρίδοι> ,'Αλαεύς. 4[ Έ]πίστραιος
5[Δ]ημοστράτο[υ 6Κ]ικυννε[ΰς. 7Χ]αίριπ[πος 8Δ]ημη-
τ[ρίου ,,Κ]ικυ[ννεΰς.

ΝΙΚΗ Νίκη
ΧΡΗΣΤΗ χρηστή.

Γα γράμματα έχουσι τά άκρα εξογκωμένα, φαί-

Έκ τοΰ μεγάλου υ.ήκου; τοΰ μακρού τοίνου καϊ £>»..■' · ν ~ τ»Γ Υ

" 1 . ■' \ νονται ο ανήκοντα εις τα τελη του ΰ π.Α. αιώνος.

έκ τών εύρεθεισών κεοαμίοων νομίζω δτι ούναταί , „ , , « ,β

• " 1 Γ 1 " ^ υχι μακράν των τάφων τούτων ευρέθη και

τις ευλόγως νά συυ,πεοάνη ό'τι Ό ιοί'/ο^ ούτο; όέν α , ,< *

' , ' έτερος κιονίσκος εχων την εξής επιγραφήν των

εϊνε περίβολος νεκροταφείου, άλλ ανήκει εϊς οίκο- , ~

1 ' αυτών χρονών.

δόμημα μεγάλης έκτάσεως,οίον γυμνάσιον ή παλαί-

στραν οί δέ τάφοι εϊνε νεώτεροι του οικοδομήματος ΑΡΙΣΤΙΩΝ

κατασκευασθέντες μετά τήν καταστροφήν αύτοΰ, ΑΡΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

και μάλιστα Ό εις έκ κεραμίδων εύρισκομένων έν ΑΝΤΙΟΧΕΥΣ

τοις ίρειπίοις. Φαίνεται δέ και άλλως λίαν άπί- Άριστίων ./Αριστοκλέους 3Άντιοχεΰς.
θανόν ότι ήδύνατο νά κατασκευασθή τοσούτον

μακρός τοίχος ώς περίβολος νεκροταφείου, έν ώ οί Έν στ. 1 δύο γράμματα έχαράχθησαν μικρό-
loading ...