Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 41
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0053
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 191;>

Ανακοινώσεις· υπό Α. Σκιά 41

πρόσωπα εινε άποκεκρουσμένα. Άνωθεν ή έπιγραφή μερίδι των έτών 1894 — 1899 επιγραφών έξ

Ελευσϊνο; ϋπάρ/ουσιν έν τω αυτόθι μουσείω οχι
ΛΥΚΙΣΚΟΣ ΛΥΚΩΝΟΣ 6λίγαί είσέτι άν^Λ§οτο,, ών τάς πλεί'στα- είχον

Λυκίσκος Λΰκωνος. αντιγράψει προ; εκδοσιν. Άλλ' άφου παρεσκευά-

ζετο ή νέα έκοοσις (βοΠίίο ιϊιπιογ) των μετ' Ευ

Ή τε τέχνη του ανάγλυφου και τα γράμματα *λείδην έπιγραφών τη; Αττική; ύπό του καθη-

τή; επιγραφής δηλοΟσι τάς αρχάς του Δ' π. Χ. Υ^οΟ ^Ηαηηββ ΚίηΛηβΓ, όστις χάριν τή; έκδό-

αΐώνος. ?εωί ται^τγ1ί έμελλε και νά λάβη ίδια αντίγραφα

Έν τη αύτη οικία όμοια στήλη λίαν έφθαρμένη παίΐων τών έν τΦ μουσείω Ελευσϊνο; έπιγραφών,

δψ. 1 μ. πλ. 0,44. Κατά τό μέσον αυτή; υπάρχει ^κ?ινα ^εριττόν νά εκδώσω τα; εισέτι ανεκδότου;,

βεβαθυσμένο; χώρο; 0,23 Χ 0,25, έν ω άνάγλυφον ~«?έδωκα δ' εις αυτόν πάντα τά ϋπ' εμού έκπο-

λίαν εφθαρμένον. Προ; άριστεράν άνήρ καθήμενο; νηθέντα αντίγραφα. "Ιδε και τά ύπ' αϋτοΟ γεγραμ-

έπί θρόνου προτείνων τήν'δεξιάν προ; ' έτερον πρό ^ έν τΦ προλόγω τοΟ έν σελίδι VI έν ετει 1918

αύτου ΐστάμενον δρθιον, βστι; ώσαύτως έκτείνει εκδοθέντος πρώτου τόμου τή; νέα; έκδόσεω;. Δέν

προς έκεϊνον τήν δεξιάν ώσεί προσφέρων τι. 'Επι- ™ρέδωκα εις αυτόν κατά παραδρομήν μόνον τήν

γραφή δέν φαίνεται. άκόλουθον έπιτύμβιον έπιγραφήν, ήν ένόμισα κα-

Έν τή αυτή οικία πλάξ πλευρική βάθρου τινό; λον νά δημοσιεύσω ένταΰθα, επειδή εχει και τοπο-

φέρουσα ανω δύο τόρμου; σχήματος I. Ύψ 0,49, Υ?«φ^ήν τινα σπουδαιότητα, καθ' 6 άνήκουσα είς

πλ.0,88. Φέρει άνάγλυφον παράστασιν κυνός ίχνη- τά?ον εύρεθέντα άπροσδοκήτω; έν θέσει κειμένη

λάτου τρέ/οντος πρό; άριστεράν. Αυτόθι υπάρχει εγγύτατα και ισω; έντό; αυτή; τή; περιοχή; του

καί έτερα δμοία πλάΕ ΰψ. 0^49, πλ. 0,68, έν*ή "Ρωμαϊκού εςω του τείχου; συνοικισμοΟ τή; πό-

ώσαύτω; κύων ιχνηλατών ποό; δεςιάν. Άμφοτέ- Λεω- κα1 ^ομένως άποδεικνύοντα ότι τούλάχιστον

ρων ή τέχνη καλλίστη. "Ισω; άμφότεραι ανήκον ίν ^ Η™ οέν ύ^?Χον οίκίαί * τοις προρ-

είς σηκόυ,οοφον μνημεϊον, ού σώζεται τό έπιστέ- ?ωμαϊκοϊς χρόνοι;. Ο τάφο; ούτος ευρέθη έντό;

γασμα έχον πλαστικώ; δεδηλωμένα; κεραμίδας. τ™ <")!*?««> 0 χωρίου έν τή οικία Δημητρίου

Τό πλάτος αύτου είνε 0,98, έκ δέ τή; έπιγραφή; Αοα^ * άπόστασιν περίπου 200 μ. άπό του

,·/ > < --τ- · _ περιβόλου του άοναίου ίεοοΟ, 3οοεϊανατολ>κώς δέ

σώζονται μόνον τα ε;ή; γράμματα , « ^^.^^.«λ.™^ β&

τή; έπΐ Ρωμαϊκών έρειπίων έκτισμένη; έκκλησία;

ΝΑ...............ΕΩΣ.. ~οΰ Άγιου Γεωργίου, κατά τήν έκ του βορείου

μέρου; του άρχαίου ίερου πρό; τήν θάλασσαν
Αύτόθι στήλη μαρμάρινη μετ' έπικράνου ΰψ. άγουσαν όδόν. Άλλοι άρ/αϊοι τάφοι δέν ε/ουσιν
0,93 πλ. 0,40 εΟρεθή αύτόθι, καθ δσον γινώσκω. Ο τάφο; ήτο

κατεσκευασμένο; έκ πλακών πωρίνων /.αί μιοί;
μαρμάρινη; στήλη; άνευ έπιγραφή;, ώσαύτω; δέ
Σω[τιά]ς Ήρα[κλε]ώπς. καί έπικεκαλυμμένο; διά πωρίνων πλακών. Έντό;

αύτου δέν εύρέθησαν κτερίσματα ούδ' δστα πλήν
Αύτόθι πλάξ άπλή ύψ. 0,56, πλ. 0,27 μικρών τίνων λειψάνων, ώστε φαίνεται ότι τά όστα

εϊχον σχεδόν τελείω; άφανισθή άποσαθρωθέντα.
Παρά τον τάφον παρέκειτο στήλη έκ λευκοί) μαρ-
Όνήσι[μ]ος. μάρου μετά άπλοΰ καμαρωτού άετωματίου έχου-

σα ύφος 0,83, πλ. 0,27, έφ' ή; ή έςη; έπιγραφή.

Τά γράμματα φαίνονται τών ύστερωτέρων Ρω-
μαϊκών χρόνων. Μ Υ Ρ Ω Ν Μΰρων

Ε) ΈλευοΙνος έπιγραφαί. Πλήν τών ήδη ΜΥΡΩΝΙΔΟΥ Μυρωνίδου

έκδεδομένων ύπ'έμοΰ έν τή Αρχαιολογική Έφη- ΕΛΕΥΣΙΝΙΟΣ Ελευσίνιος.

ΣΩ . . - ΣίίΡΛ . . . Ω"

Ο Ν Η ΣI . ΟΣ
loading ...