Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 44
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0056
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
44 'Ανακοινώσεις· υπό Α. Σκιά.

αε 1919

λόφου τούτου άγει άτραπός διερχόμενη παρά την λίων τούτων είνε ίππάρια έπϊ διατρήτων βάσεων

έκκλησίαν του χωρίου. Έπί τής κορυφής τοΟ λόφου ρυθμού" γεωμετρικού έκ των ευρισκομένων συνή-

είδον ολίγα τινά τεμάχια αρχαίων κεραμίδων, θως Ιν Όλυμπία και πτηνόν τι επί παρεμφερούς

άλλ'ούδέν ίχνος τοίχου. Πλείονα τεμάχια κεραμί- βάσεως. Μετ' αυτών δε εύρέθησαν και περόναι

δων καϊ όστρακα αρχαίων αγγείων ευρίσκονται τινές χαλκαΐ και 'ζώναι μετά διακοσμήσεως έκ κύ-

κατά τους προς βορράν πρόποδας του λόφου, έ'νθα κλων αλλεπαλλήλων. Ό αυτός φύλαξ άντέγραψεν

κατ' αξιόπιστους ειδήσεις έ'χουσιν εύρεθή και άρ- έν τω αύτώ χωρίω έν τη οικία του Κωνσταντίνου

/αΐα νομίσματα χρυσά και άργυρά. Προς τούτοις Δρούβα ένωκοδομημένον «άπλοϋν» λίθον φέροντα

υπάρχει αύτόθι και τοΐχός τις ό'λως άδήλων χρό- έπιγραφήν τοιαύτην

νων. "Ιγνος τι ποοϊστοοικών γοόνων ούδαμου Φαί- „

' ' ' Ιππονικος

νεται. "Οθεν κατά τά φαινόυ,ενα πρέπει νά συμ- ,. . .«■,

τ !" γ ~ Αριστολαιδας

περάνωμεν ό'τι δεν ύπήρχε πόλις τις ή κώμη άξία Ίππεια
λόγου αυτόθι, άλλά μόνον μικρός τις και ασήμαν-
τος συνοικισμός ύστέρων ιστορικών χρόνων έπί της Ο λίθος ούτος προήρχετο έκ του εις άπόστασιν
κορυφής τοΰ λόφου, εξ ής κατέπεσον κεραμίδες 3/4 της ώρας βορειανατολικώς του Κούμανι κειμέ-
τινές καϊ όστρακα προς βορραν παρασυρθέντα ύπό νης θέσεως Κούτη, έ'νθα τίθεται ή αρχαία Ααοιών.
τών υδάτων. "Ετερα αρχαία λείψανα ύπάρχουσι Εϊχον δ' ανασκαφή αύτόθι ύπό τυμβωρύχων 150
κατά την απέναντι πλευράν της μικρας κατακλεί- περίπου άρχαΐοι τάφοι.

στου κοιλάδος τής κειμένης μεταξύ τοΟπροειρημένου Πλησίον τής Όλυμπίας κατά την εις το χω-

λόφου καϊ έτέρου λόφου κειμένου προς δυσμάς έν ρι'ον Κοσκινά όδόν παρά την άριστεράν οχθην του

θέσει τινί, ένθα ΰπήρχεν άλλοτε το μοναστήριον Κλαδέου καϊ έπϊ τών προπόδων του πρώτου προς

τών Άγιων Θεοδώρων, κείμενον εις άπόστασιν νότον του χωρίου τούτου λόφου φαίνεται ό'τι ύπήρ-

ένός τετάρτου τής ώρας άπό τοΟ Λαμπετίου. Προ χεν άρχαΐόν τι νεκροταφεΐον, διότι είδον αύτόθι έν

τριάκοντα περίπου έτών έγένετο άνασκαφή τις αύ- τη γη τεμάχια δύο μεγάλων αγγείων, έν οΐς ίσως

τόθι προς έξαγωγήν οικοδομήσιμου ύλικοΰ διά την ε?χον ταφή παιδία, πλησίον δέ και πολλά άλλα

έκκλησίαν του χωρίου, κατάκεινται δ' αύτόθι δύο όστρακα, ϊπάρχει δ' αύτόθι καϊ τοίχος τις έξ

μικροί άρράβδωτοι κίονες, ο μεν μαρμάρινος, ό δέ άργών λίθων, ό'στις ίσως είνε άρχαϊος, καίτοι

έκ γρανίτου. Προς τούτοις φαίνονται αύτόθι και τοΟτο δεν δύναται νά λεχθή μετά βεβαιότητας,

τεμάχια ψηφιδωτού εδάφους καϊ πλακιδίων ποικί- Παρά δέ το χωρίον Μιράκαν προ τής έν έτει

λου μαρμάρου, ώσαύτως δέ και όστρακα αρχαίων 1908 άνακαλύψεως σπουδαίων προϊστορικών έρει-

άγγείων δηλοΟντα ότι ύπήρχέ τι αύτόθι και προ πίων ύπό ϋδΓρί'βΙά (ΑΜ.XXXIII 1908σελ.318}

τών Βυζαντινών χρόνων, ίσως ιερόν τι, έφ οδ ήσαν γνωστά άλλα τινά άρχαΐα λείψανα έν δύο

έπειτα έκτίσθη τό μοναστήριον. Ή θέσις τών τόποις, οΰς έπεσκέφθην δίς. Ό πρώτος τών τόπουν

έρειπίιυν τούτων κείται περίπου κατά την προέκ- τούτων λέγεται Παλαιά Μιράκα, κείται δέ εις

τασιν τής έκ Πύργου εις Ααμπέτι αμαξιτής όδοΟ. άπόστασιν 20 περίπου λεπτών τής ώρας προς άνα-

Έκ τής Ήλειακής 'Ακρωρείας προήρχοντο τολάς του σημερινού χωρίου. Αύτόθι παραπλεύ-

χαλκα τινα ειδώλια ληφθέντα ύπό του φύ^ακος ρως έκκλησίας τινός δχι πολύ παλαιάς κειμένης

τών άρχαιοτήτων Ερρίκου Μόρμορη και είσα- πλησίον κρήνης τινός φαίνονται έρείπια αρχαίου

χθέντα εις το έν Αθήναις Έθνικόν Μουσεΐον έν οικοδομήματος κατεσκευασμένου δι* όπτοπλίνθων

ετει 1908 καταγραφέντα δέ έν τώ Εύρετηρίω τών και έν μέρει διά μικρών λίθων και κεράμων δικτυο-

Μικροτεχνημάτων ύπ' άριθ. 13.704. Καθ' ά μοι ειδώς διατεταγμένων, πέριξ δέ εις μεγάλην έ'κτα-

άνεκοίνωσεν ούτος, ταΰτα εύρέθησαν έν κτήματι σιν εύρίσκονται έν τοις άγροΐς πλήθος οστράκων

τοΟ Ιωάννου Αλεξανδροπούλου ή Καρκούλια έν παντοίων εύτελών άγγείων καϊ πλίνθων όπτών,

θέσει λεγομένη Αενκα, ήτις απέχει 1 1/2 ώραν νο- ώστε εινε φανερον οτι έν ύστέροις 'ΡωμαϊκοΤς ή έν

τιανατολικώς τοΟ χωρίου Κούμανι. Δύο τών εϊδω- Βυζαντινοϊς χρόνοις ύπήρχεν αύτόθι συνοικισμός
loading ...