Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 63
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0075
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1919

γράμματα ήσαν 13(=δεΐνος -\-^{-εθνικδν) και βτε [ουίόν άνέΰίαν τϋς ΰινς)], πρβ 558, ό'περ ίσως εΐ-

έν 36813 άναπληρωτέον μάλλον [άναγράψαι δέ τάδε χεν ωδέ πως: ι./Γ^ίο-α) δεϊνυς'ίω Ααΐμμειν Μνα-

τύ ψήφισμα τον □]), εν δε στ: 2 (τοΰ VII 51 1) τά σά[ρχω (δηλ. ή του Κ-γυνή) τάν ϋουγατέρα δείνα

πρώτα δύο γράμματα είσίν, ώς και εν ΟΙΟ και τον ουίάν Μνάσαρχόν Κ\ δεινός (δηλ. του εν στ

•δηλοΰται, εν εκθέσει κεχαραγμένα, μετά δέ το άρ- 1 άναΟέτου) άνέϋεικ\αν τοις ϋιοΐς ειρήσθω ένΟάδε

χοντος σω: εκείτο άλαλκομενίω πετράδι ( —ρ3 504 και ότι εν 3467 [—ΕΗοίίηίαηη 8ΕΟ 41 1 = 8θΙιη-

506, ή εκτ»7 κατά το 518) άπιοντος, έν δέ στ 3/4 «β'Μ Ιϋ83 13)3 ίσως ενδέχεται νά άναγνωσΟή

εκείτο έπεψάφιδδε Ορσίμ\αχος ΒοββάΙι ΟΙΟ 1563, τΗντί'η τΗν\π\)ρε\π\ιφάντω πρβ 8αάββ ΒΓΙΌ

ή Όροιμ\ένης ΟΚβϊΙ 8ΙΒσ. 29) <5ε«>ος, όεΐνα <3εϊ»Ός 158 176).

4ελεξε, έν δέ στ. 9 κατά τον χώρον μάλλον καϋά- 9~87' όΐπόττα'ϊν Λμφιαρείω μοναχοΰ ένΟάδεηύ-

περ κή τνς, προστεΟήτω δέ οτι και Ιν 519 ό αυτός, ρηται' εν Βοιωτία σπανιάκις άπαντα: όπόττα

ώς εΐκάσαι, εκείτο μήν: χ ΖΙολονκ^αο (ούτως γρ. ΙΟ VII 322(=ΚΙΟ 222)19 240612 3167( = ΚΙΟ

εν

η μεταγραφή του ΙΟ) ά|<α>|ρνο?'τος,\άλαλκομε. 237 και σ. 944, ψΐΐίιβίυι ΟΟΑ 189 8223)14-

νίω 2δνοδεκάτη έν 520, ώς έκ του χώρου εΐκάσαι, όπόττοι 207ί Π ■ όπόττον ΒΕΟ 18997228 30, πρβ.
εκείτο: Αίνος (λχ Νικίαό) Άρχοντο ς, άλαλκομενίω Μβίαίβν 00 I 264, 8αάέβ ΒΤϋ 161, έν Κρήτη

ϊιωδεκάιη 2[έπεψάφιδδε δίΐ> α(\γ ' Α μι)]νίας, - Ά{κα- ΌΙ IV σ. 1077 1149.
ΰάπερ (πιθανώτερον του καϋάπερ κή και Ε&ΐ'ίβΜ

και ΜβΪΒίβΐ' άναπληροΰσιν άνευ του κή) τϋς ά/1- 00: προξενιά Άρισταίωνι Αριστέως Ροδίφ.

λ]νς προξένυς κή ενεργέτης και έν 514 τον Ιό ψήφισμα τούτο τά τε ονόματα και τήν φράσιν

αύτον ίσως μήνα άναπληρωτέον: 1 Ομολ[ωίχο>- τυγχάνειπαντάπασιν όμοιον ον τω έν ΑΕ 1891 ιοί άο.

(πρβ ά σ. 62α) άργοντος, άλαλκομενίω πετράδ1 4δ [ = 10 VII 42(ί1) έκδεδομένω (όρ. έξης άρ. 99α),

■(ή έκτη) άπιόντος], έν δέ στ. 2 το δνομα τοΰ έπι- σμικρόν οέ τι άλλως διαφέρουσιν άλλήλων' έκεϊνο

ψηφίζοντος εκείτο μετά του πατρόΟεν, έν δέ στ μεν γάρ.έπι στήλης, τοΰτο ο επί έπικράνου κεχά^

4/5 εκείτο ίσως αα.λλον ευεργετα] ν τάς πολιός Τα' ρακται, τά δέ περί τήν γραφήν διάφορα εχουσιν

ϊ'α^ρήωΐ' όεΐνα όξινος· ε#>ικδν\ 5αύτον κή περί δέ του ώδε (αί έν τη στήλη άντι'στοιχοι λέςεις γράφοντα1

512 προστεΟήτω οτι ό 1ο; στίχος μετά το άλαλκο ένΟάδε έν παρενΟέσει' έν τη αναπληρώσει του έπί

δεν έ'φερεν άλλα γράμματα και οτι το ψήφισμα τοΰ έπικράνου ονόματος τοΰ άρχοντος έτηοηΟη ή

τοΰτο έ'ληγεν έπϊ της αυτής που και το 510 έπι- γραφή τοΰ έν τη στήλη Παμπειρίχω): Πλατηενς.

νοούμενης καθέτου γραμμής ιό στίχος έκαστος τοϋ· [ΙΙλαταιενς, πρβ και Μβί$1βν 00 I 240, ΙανίβΙά

κοινω

12/>

510 είχε περί τά 50 γράμματα" περ'ι. τοΰ 7/ τοΰ 8ΙΒ σ. Χ-ΧΙ), κυν<δ2 |κοίΐ'ά>4), κυΐ'ώ0

έν5123 ι^μεν πρβ Όίίίβηοβνι/βν αϋτ. σημ , 8αάββ αύτΰ (αντώι, Ενκίας [οικίας), εππασιν εμπασιν),

ΒΤΟ 213)" περί τοΰ 529 προστεΟήτω ότι έν στ. [ε]ίσυτ«λ«ϊνΐ4σοτ«Αίαν|,τό δέ σ/ήμα των γραμμάτων

1 Ίκειντο ίσως ούο χρονογραφίαι, ήγουν προς τη είνε έν άμ'ύοτέροις το αϋτο πλην ότι το μ και ν έπ'ι

της βουλής και ή τοΰ δήμου, έν δέ στ. 2 άναπλη- μέν τής στήλης εχουσιν ώδε: Μ και Ν, έπι δέ τοΰ

ρωτέον ίσως [-πρόξενον εϊμεν (άνευ τοΰ κή ενερ- έπικράνου: Μ και Ν' προσφέρεις πάραλλαγαί άπαν-*

γέιαν τάς πόλιος Ταναγρήων], έν δέ στ. 3 εκείτο, τώσι και έν άλλοις όπωσοΰν σύγχρόνοις ψηφίσμασι.

ώς. εΐκάσαι, [κή είμεν ανιϋ (ή αόιΰς Σοβιορ ΙΟΕ 5^ περί τοΰ άρχοντος πρβ ά. σ. 58β(98ι)·

σ. 111 άρ. 149) γάς κή Ενκίας εππασιν κή Ρίσο- ,9^· Τηλεγόνω' περί τοΰ π«/ε πρβ Πεάεκλίδαο

τέλιανκή άσψάλααν κήάσουλίαν, ούτως και Σοβινι/}, 10 VII 318310, Πειλεμαχω 242088, Πελεξενίς

έν δέ στ 4 ίσως [-«Λ τά αλλα πάντα καϋάπερ κή 654, Πειλεστροτίδας 01 1 137, Μβίβίβν 00 I 99

«5ς άλλυς προ^υς κ^] (περί των έν 10 VII 529 1 15 222 259, 8αάββ ΒΤϋ 147 149.

εσφαλμένως φερομένων λέςεων έλ,έξεξε και είράνας 992' έ'Αες'ε τΰ (5ά/πΓ πρβ και έν τή κοινή 10 VII

πρβ ά. σ. 60β)' έν δέ 528 ίσως εκείτο: χΜνάσων 3039 ε^πε (άνευ τοΰ ν) προς τε τήν βονλήν καΙ

Εΰβώλω (πρβ 5312) [δεϊνα(()η\.) δέϊνος (δηλ.ή Μνά- δτόν Λ/,αον τό ψήφισμα δ γράφει1 επειδή-. Περί

σωνος γυνή)] 2Εϋβωλον τον ουίδν τοις ΰιοϊς (ή τοΰ ελεξε (πρβ και Λ'?ίο/ί Ι80ϋ 135 και έν 10 VII
loading ...