Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 70
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0082
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ ΙίΙΙΜ

έν ταϊς άλλαις Βοιωτιακαΐ^: έπιγραραΐς φέρεται
οία του α, μονανοΟ ο έν τη δε γέγραπται διά του
έκ της κοινής, ώς είκασα;, είλημμένου, πρβ

ΑΓβ«<«· Οϋ I 33 69 228 240 257 II 93, Λ Ε
18982δ83.

1016' ρηνας' δρ. έν τη προηγουμένη παραγράφω.
Των μετά το ^ί/τ έλλειπόντων τά μεν περί τάς
λέΗεις είσίν εύαναπλήρωτα, τά οέ περί τήν γραφήν
και τάλλα πολλής δέονται έπιστάσεως, '/ρεία δέ
πολλής τοΰ -/ώρου φειοοΰς, ίνα μη ύπεράγαν μά-
κρος ο στί'/ος άποβη' και ένδέχεται μεν νά οίκονο-
μηΟη '/ώρος δύο α, Υποτιθεμένης κράσεως τα^Λα
(πρβ έν 'Αμφιαρείω ΤΟ 393 4259 4260; και απο-
κοπής Μλατταν (πρβ 16 42()0' άλλοθι δέ μό-
νον έν ΙΟ 2407 καϊ κά{^' };'ά{^! Μκαι κατ β,ά-
λατ{τ)αν [πρβάλλως το άλλοθι ιατ ^^αΐ' α.σ.'66β],
Λ/β&ίο· Οϋ I 283, &αΛββ Β ΤΙ) 237· τό έν ία
324 καγάν έγένετο έκ σφάλματος τοΰ λιθουργοΟ
(κα£τά] ;>αΐ') μάλλον ή κατά τό κατό κλπ, Μ&ί-
3ίβν, Βαάββ έ. ά.· έν ΙΟ 393[=Ε10 219 10 γρ.
ΉΙλαΊτταν [πρβ ΑΙί 189 ) 99 (44), ΙΟ VII σ. 745]),
και δύο ι, ποοτιμωμένου, ώς και εικός, τοΟ Ηη,
άλλα και έμπης ό στί'/ο; παραμένει δυεϊν που
και ήαίσει γράμματος μακρότερος τοΟ προηγου-
μένου όμως δέ και τούτο ου πάνυ τι άπορον' και
γαρ και άλλοθι τοιαύτη περί τό των στί/ων μή-
κος άνωμαλότης άπαντα (λχ άνω άρ. 98 99 και

έξης άρ. 102, ΙΟ 335[=ΑΕ 188662] 338 339)

άλλως δέ και πιΟανώτατον οτι τά έλλείποντα τοΟ
στίνου τούτου, ώς και έκ του 7 ου στί'/ου είκάσαι,
ήσαν πυκνότερον κεχαραγμένα.

7 077' 7ί'/ς· Βοιωτίάζουσαι γραφαι του και
τοις (πρβ ένΟάδε αντώι, και. -ρήνας. ]ήν), πρβ έν
Άμν.αρείω έπί του αυτού και ένΟάδε άρχοντος
ΙΟ VII 4259 ενε^γέτηις (όρ.έςης άρ. 113),έν Θε-
σπιών προςενία ΙΟ 1728(καί σ.746=ΚΙθ228 7 *φ
«ατ.ί ϋάλατιαν (πρβ άλλως ΒΟΗ 1 90 1 36θ(=8ΙΟ15
1208)13 τοις δοκούς- έν ΤανάγραςάναΟέσει άρναιο-
τέοα ΙΟ 556οι έίετάσεω; του λίθου δύναται νά κοιΟγί

Γι · ι Λ

εί εκείτο [τ]ή Ίοτίη [Π)αρμ[έ)·ων -], ώς ΰ~ό ΌϊΙΙοιι
ΙϊθΓ^βν άν'απληροΰται, ή [τ]η Ίοτίη ι Αρμ[-\, -ρβ
Βαάββ ΒΤΌ 185 197, ΑΕ 191740), έν τω Βοιω-

τιαστί γεγραμμένω τμήματι τη; έν Κιλικία στήλης
τοΟ Σελευκέως Εΰδήμου (ά. σ 61α) κήι κατά γψ'3„,
έν Μαγνησίας Βοιωτικω ψηφίσματι ΙΜ3§·η. 25ι>

νικίότατα1& ( = οίκειότητα -ρβ ύκειότατα9) αΰτνι±
[άπ,οόέξα]σΰηίηΛνΟ\γΐΏ[)νά Ει·§·ββη.ν 1 3κν(ι)πα-
δνκιοίο[ις\Η - τνπαδυΐ κιοίοις4- μνημονευΟήτωσαν έν-
θάδεαί γραφαι =^4/<0Γτας ΙΟ VII2909,'ΛμονίαοΥΙΙ
28274 3309! (έν τη του 519 μεταγραφή γρ. Ιίολον-
κλίόαο' είρήσΟοο ένΟάδε οτι ΐ-'/Αμφιαρείω ούχ ηύρη-
ται ιου = υ), και άνάπαλιν ζΙίουκ/Ιί'Γς ΙΟ VII 3352,
(πρβ άλλοθι ΙΟ ν? σ. 153: Δνοκλής 36117, Ζΐυο-
τέληςΥ% 17410, πρβ άλλως Ζΐν;αιος 1115 139, Δύω-
νος{Τ,ν.) 692)κλπ· ποβ ΙατΜά 8ΙΒ σ. XV XXV
άρ. 71 (=10 νΐ!3Ό83)25 σημ. 72*(=Ιθ3081\5 πρβ
72·^(=10 3080)4, £α^β ΒΤΒ 149 193 208 211

213 216-9 224 6(Νιυμεΐνως, Νυμείνιος, Νομει-
νίω. νόμψα κλπ)- άνάπαλιν έν 'Αττική άπαντα
ποιανεψιώνα 10 III Μ97β17 (μΧ 238-244),
οίαλά III 343ΰ3 (Χριστ. /ρόν )' έπί του έν ΑΑΜ
(άρ. 932823) άποκειμένου μολύβδου έλασματιου
των Στύρων ΙΟΑ 372260 {^ΒβοΙιΜ ΙΙϋ 19?0 σ.
17κέ 37) άναγινώσκεται ευκρινώς Μέι\/\κος (ίσως
και ή λέςΊς ΰποοαίνει ότι άπο Βοιωτών είλκε το
γένος ή οικία αύτοϋ" έν ΙΟΑ 372ιΐ9, εί μή βέβαιος
ήν ή άνάγνωσις \Ε)νρνμαγος [πρβ ΒββΙιΙβΙ ΙΠ)
19ΐ96. ο·. 25], ίσιος ένεδέχετο νά γραφή ΑΓρο' =ώ)μα-
χος, πρβ Αΐί 191878α η, άλλα, ώς έν Ι0ΧΙΙ9
56ΐ25 δηλοΰται, κείται Ενρνιιαχος), πρβ άλλοθι
ΧΠδ 109(Πάρου)4/5 7[20] οννϋήκηις, ΌΙ

4991 χι 5 5018Ά(=ΒΙββΙοηαηιι 108 [έν ΤΛβΙζιηαηη
ΚΤ 115] 2)6 5261, (ΌΙ IV σ. 1063 1081 1232),
8102 8002, ΥοΙΙ()ταίΐ ΒΟΗ 19 1 0 33119 353
1943281!* 290= 295 (ΚΕ 191484), 001 6978, ΕΠ II
σ. 143, Όίβΐιΐ 8ιιρρ1. 1γιήο. (έν Σΐβίζηιαηη ΚΤ
33/4) δίψρΐιο Ι9, .4/μ·«ϊ8 Οϋ I 154 186 II 364
367, Μβί8ΐβτ Οϋ I 194 231-242 π 210 220,
Ηοίί,ηαηη Οϋ I 168 178 180 181 236/7 263
II 420 424 426 380, ΤΚηηιο ΙΊΟΌ 133 222
224 228, Βηοΐζ Ι80Ό 25 37, βρϋζβτ ΒαιτΙ,Ι <1.

3Γΐίίΐ(1. ΟίίΐΙ. 21, Σκιάς Κρητ. διαλ. 127/8 151,
Κηβΐιηβτ + Β1α§8 00 II 191 303, Μβι/βν 00
§ 1 13/4 1 16 130, ΜβίβΙβν/ιαηβ ΟΛΙ 58ιο 66ίι
15113υ5, Ραραάβηιβίταβοροηί.08 Ύν,λά'ή. ά\λο. 98
168.

1017' μετά τό τνις εκείτο πάντως ά[λλνις (ή
[λλοίς ή [λλνς) προξέννις (ή προξένοις ή προξένυς*'
εί δέ μετά ταΟτα έκειτο και το (ή κή) ενεργέ-
τψς (ή ενεργέταις [πρβ 10 VII 4261 και ά .σ. ()3β
loading ...