Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 72
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0084
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
72 Λμφιαρείου έπιγραφαί- ύπδ Β. Αεονάρδου.

ΑΕ 1919

νόγραφία ή δεν φέρεται ή δεν σώζεται, μηνός πανά-
μου έψηφίσβησαν και δτι το κοινον των Βοιωτών
συνηορευεν εν μηνι παναμω και ιοια οις γε του μη-
νός τούτου ισταμένου (πρβ ΨίΙΙιβΙηι ΒΟΙ 119 309
379 ΝΒαΐ[;ν 'δΒΛ^ν] 191132. νοΙΙφ-αΐΐ Μη
1915383/4[=8ΐα 428] 19 1 6633, ^οΖ6β έν ΙΟ VI
11). Κατά ταΰτα έν άρχή τοΰοε τοΰ ψηφίσματος
ένδέχεται νά άναπληρωθη εν τών είρημένων ονομά-
των πλην ίσως τοΰ Νικίαο (—ρβ ΑΕ 189235(62)),
ώς βραν.υτέρου πως ή κατά τον '/ώρον οντος' συ-
χνότερον αναγράφονται Ό Παμπείριχος και Χα-
ροπϊνος και Δαμόφιλος, ίσως δε και -νΟάδε, υποτι-
θεμένης μάλιστα, ίνα και άκρα τις ακρίβεια ίν τη
του /ώρου πληρώσει χρησΟή, της γραφής κννοΐ ή
κοη-οΓ. κατά το προειρημένον Α Κ 189237 (64ι ε·/Σί-
το Δααοφίλω, εΐ δε και ό ειπών (στ. 2) ην ό αυτός
και έκεΐ, Θιόπομπ<>ς Θιοππάστω Θειαπιενς, άδηλον.
1023' ' Λγ\αϋοκλέους έκ της κοινής.
102ί' μεταξύ του ΙΟνικου και του αΰτδν συ./νό-
τερον κείται το ει ο ένΟάδε τούτο έλειπε,το εΟνι-
κον ήν δυσ'ι γράμμασι μακροτερον. Προ τοΰ }'ας
σώζονται λείψανά τίνα, ώς το οεςιόν άκρον της
άνω και της κάτω γραμμής τοΰ σ, (ή ε), διο και
άνεπληρώΟη ΰφιϋς], ήγουν κατά πληΟυντικήν
άλλ' ού καθ ένικήν δοτικήν. .
102-ο/6- εΊΰ{ράνας- δρ. ά. σ. 69β.
1026' \ράνας κή τά ά\λλα' έν τη αναπληρώσει
παοελείφθη μεν το ιώοας, προυκρίΟη δε τοΰ ταίλλα
το τα άλλα, ίνα ό στίχος ούτος γένηται ισομήκης
•πως τω τε 5".· και τω 7':'.

102Ί. έν τη άναπληρώσει έτέΟη το χ») ευεργέ-
της, 6 και έν πάσαις ταΐς Ιϊοιωτιακαϊ: προςενίαις
τοΰ 'Αμφιαρείου κείται; χάριν δε τοΰ '/ώρου έν τη
άναπληοώσει παρελείφΟη μεν μετά το κα7\&άπερ
το χι), όπερ και έν άλλαις δυσ'ι λείπει, έγράφη οέ
το τϋς α/λυς προξένυς (διά τοΰ υ, πρβ στ. 2 τΰ
όάμν;, άλλ' ίσως -νόέχεται και δτι εκείτο καΐτά
κή, ώς έν ΙΟ VII 280, ένθα κείται κ«ί!Μ κι) τοις
αλλοια προζένοις κή ευεργέτης.

103: Ωρωπίων προξενιά
ό,οΊ ()ιϊι·ος ■ εκ τοΰ Πόντου.
Τό ψήφισμα τοΰτο έν δεξιά εξέχει τοΰ προηγου-
μένου (άρ. 102, ά. σ. /Ια), ώ; ο έκ της ανα-
πληρώσεως είκάσαι, έςειχε και έν αριστερά. Κν

τη αναπληρώσει τοΰ ψηφίσματος ώς κανών έχρή-
σΟη ό 3°? στίχος προς τον 40ν θεωρούμενος· τιθε-
μένου γάρ έν τω 4':' του έπεψήφιζεν (ό'ο. έξης έν
τω οίκείω τόπω), έν μεν τω στίχω τούτω παοα-
λειπτέον μετά μεν το προξένοις το και εύεργέταις,
μετά οέ το καΰάπερ το κα/, ίνα μη ό στίχος άπο3ή
τοΰ 3ου, και μακροτάτου αναπληρούμενου, μακρό-
τερος, ό δε 3ο; έπάναγκες περιλήψεται πάσας
τε τά: τρεις δωρεάς (και ίσοτέλειαν κα'ι άσυλίαν
και άσφά.Λειαν) και τά περ'ι πολέμου κα'ι ειρήνης*
διά δε τον 20ν στίχον, έν ώ χάριν τοΰ 3ου ποουτι-
μήΟησαν αί μακρόταται αναπληρώσεις πλην τοΰ
και εύεργέτην (μετά το πρώτον είναι), 6 μακρότεοον
άν ή κατά τον 3ον ποιησειε τον στίχον, παρελεί
φθη έν τη τοΰ 3ου αναπληρώσει μετά το πολέμου
το δντος.

1031' το όνομα τοΰ είπάντος το ένΟάδε ψήφισμα,
άν ή άλλ', τοΰ στίχου άναπλήρωσις ορθώς έχη,
είχε περ'ι τα εννέα γράμματα- κα! εΐ μεν εκείτο
άνευ τοΰ πατρόΟεν, ώς έπ'ι δύο έν στήλαις άναγε -
γραμμένων ψηφισμάτων, 16 VII 371, δ Θεοτέλης
εϊπεν, και 4263 (=ΑΕ 189177 <35), ΒΙΟ2 516,
ΕΙΟ-387ι,δ Λύσανδρος εϊπεν,και ·πϊ άλλων τριών,
φερόντων έλεξεν (ά. σ. 63β), τό ένΟάδε ψήφισμα
εϊπεν ίσως Λέαργβς, ό το ΙΟ- 328 ειπών, ή Στέ-
φανος, ό τό 329 (=Εΐα 208) ειπών, ών τά ψη-
φίσματα, έπ'ι τοΰ αΰτοΰ βάθρου κεχαραγμένα, κατά
το σχήμα τών γραμμάτων είσ'ι σύγχρονα τώ έν-
Οάδε, πλην οτι τά ονόματα ταΰτα κείνται έκεΐ
μετά τοΰ οικείου έκάτερον -ατρόΟεν [Λιμναίου καϊ
Άκονσιλάου)' εΐ δέ, ώς έτέρωΟι πανταχοΰ επί τε
βάθρων καϊ στηλών τοΰ Αμφιαρείου άπαντα, εκείτο
κα'ι το πατρόΟεν ένΟάδε, έπάναγκες άμοότεοα τά
δνόματα,τό τε κύριου και το πζτρόΟεν, εικάζονται
πάνυ βραχέα, λχ Φίλων Σίμου.

103^ προ τοΰ ν έκ διακρίνεται ώσεί λείψανον
κάθετου γραμμής (το ανο) τοΰ οεςιοΰ σκέλους, ως
είκάσαι. ζοΰ7])' περί τοΰ ονόματος τοΰ προξένου πρβ
8Ι03 604, Δελφών ψήφισμα, δι' ού έπ'ι άρχοντος
Κλεοδάμου (πΧ 192/1) Πυθίων και Ήρακλείδας
Χεοσονησΐται έκ τοΰ Πόντου ονου.άζονται πρόξενοι,
καϊ 8Ι03 585, Δελφών προςενικόν κατάλογον, έν ώ
(στ. 56/7) οί αύτο'ι αναγράφονται πατρόΟεν: Φορ
μ!ων Πυφ'ωνοα, Ηρακλείδας Βίαϋα, Χεροοναοΐ -
ται εκ την ίΐόντου, τ,ζά καΟ' ρΛου 8Ι02 38810/7 καϊ

1 5 21.
loading ...