Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1919

Seite: 86
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1919/0098
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
86 Άμφιαρείον έπιγραφαί' ύπδ Β. Λεονάρδου.

ΑΕ 1919

[τόμ. 179η»] πργμ. 61)6" σ. 107ακ(ίτ. 8 προσθ'. δτι έν .,,τατ ποϋόδων ΙΟ VI 966, έπεσκευάσϋ'η εκ των

ΕΜ απόκειται έπιτΰμβιον κιόνιον (άρ. 368, Ύμητ- δημοσίων ^χρημάτων ΙΟ III 392, εκ τώϊ' «α-

τίας μαρμάρου, υψ. 0 70, διαμ. 0 30' ηύρέθη έν ταβαλλομένων χρημά.2ί\τ\ων έπειδάν τά εκ των νό-

τη Ιερά όδω έν οίκοδομουμένη οικία Κανελλοπού- μωΐ' μερ[ίσω.2.,σι] ΙΟ 2ΙΙ 29, μερίσαι·κατά την

λου),έφ'ού Ενποσία ^Κυρηναία ^Αλεξάνδρου^γυνή διάταξιν 1(5 Πδ 385°66 (=810- 243ΐ9/0), /<ερί'σ13[α(-]

(γρ. σγ. ΑΡΣ* όπισθεν λείψανα, άλλου έπιτυμ- -τό διατεταγ μένον 10 2Π 690, μερίσαι-το εκ της

βίου -]ος)· σ. 107ακάτ. 7: έν ΑΕ 1917234α 28 ΤΡ- διατάξεως ΙΟ ΧΙΙδ 508, πρβ Ρναηζ ΕΕΟ 3358,

ϋΐ3749(=(7αΜ67·ΟΙ02 181)27, πρβ£οδβοΑ:ΡΐΗ·γη. ΙανΜά ΗΟΕ II 725 841 ΟΕ3 426,προστεθήτω

410 κέ, έν δέ ΙΟ VI 14331 2 25 27 γρ. όκτώ 'βολοί, ο ένθάδε 5τι έν τω έξαμέτρω ΙΟ VII 37 (=ϋΙ

έν 10 οκτ' όβολοί, έν 15 έτπτ' ό/?οκοί, έν 29 ίσως ε£ά- 300'1 = ΚΙΟ 1062=ΈΗοίίηίαηη 8ΕΟ 316, πρβ

γαλκον (πρβ τρίχα?.κονΆ3\ ή έ'£ (α) χαλκοί, έν 1χ ΒΙίη^βηδβτο Ιλιμϊ. Τβπιρθίοΐιροη. [= ίίβίζηιαηη

ουγκεξκε^φαλαιωμένον, έν δέ ϋΐ 37217 ίσως Κ Τ 131] Β113 077 Ο80) ίσως εκείτο τ]οίδε άπδ

άναγνωστέον πέντ' όβολός, περί δέ τοΟ ελαττον κλπ λα[ϊ]2σΓαΐ' δέκατα [ν], πρβ ϋΐ 281 (= ΟΗοίΐηιαηη

πρβ ΚηβΙιηβν+ΟβΜΗ 00 II 311, Πλάτ. 1%. Οϋ II 119 και σ. ΧΙ]Α4 Α12 Β12 [Μβίβίβν Οϋ I 112)

856*, πρβ άλλως Αίσχίν. 301 τους μέχρι 3586(πρβ Πολυβ. ΙΓ' 8) 374953 56 79 80 383510,

τριάκοντα έτη γεγονότας- σ. 107β28: έν ΑΔ ειρήσθω δέ και δτι έν 810 614 γραπτέον, καΟάπερ

1916π 64β «άτ. ΐ7κ£ περ'ι τ5'^ ~αΡ' Ησυ/ίω κρο- καί, ώς ύστερον παρετήρησα, υπό Ζϊθΐΐθΐι (Χ08

ταφίς πρβ Δραγούμης Άθ 191992 (μνημονευθή- 130) άν-πληρώθη, τ[ε106λ'ίσάΐ'τω], άπαλειπτέον δέ

τω ένθάδε οτι έκ τριών του Πλάτ. Φιλήβ. 36° έν 8Ι02 III σ. 420 έν λ. τίνω το περί ου ό λόγος

κωδίκων [ΟΙβιΊν κλπ] καί Αεβαδειικης έπιγρα- χωρίον, πρβ 810 ί)9821 [73530/1], ΒΜΐί/ββηοβνφ

ψής [8Ι08 9 7211813950] άντί τοΰ προσαγωγών ΙΛηά. ΤβιηρβΙοΙίΓοη. [ = Ι,ίβίζηιαηη ΚΤ 131) Α9,

άποκατεστάθη ύπο Ε&1)ΓΪοΐαδ [Ό θ &Γθ1ιϊΙβοΙ;ιΐΓ3 10 ΧΠι 70 Ι19 89026 103230, έτι δέ ότι έν ΌΙ 4235

Οι\ 52 72] ή γραφή προσαγωγειον, πρβ (=10 ΧΙΙι 925)27 ίσως Άγασικλης ή Άγησικλής

θησ. ΈΣτεφ., Ηβνιυβνάβη Ε8ϋ, Δραγούμης Αθ ή Έρασικλής ή Φρασικλής ή ΓΙραξικλής καί οτι

1919ΐ43 έν λ. στά^/· έν Ησυχίου λ. σι»/· έν ϋΐ 4324 (πρβ Ηβνζοι/ ΚΙ 1902332, ΨίΙΚβΙνι

λίτας άντί οϊτινες ίσως γραπτέον οϋστινας, πρβ 00Α 190 3793) εκείτο, ώς είκασα»., τάτ τίε χώραν

Άθ 1919ΐ45·' σ. Ί07β28: έν ΑΔ 1916[ΐ65ϊ ο 9κ]α^ τά φρούρια άπ\άργητα] πάντα διαφυλάξας,

πρβ 810 III σ. 38%{περίειμι· ειρήσθω ένθάδε οτι πρβ καί Αίσχίν. Α' 174 (180), ϋΐ 3090 τώ> τε

έν ΑΔ 191554 άρ. 282 ίσως εκείτο ίππαρ]χέοντος λιμένα κ[αΙ τάς ^{κτάς άπολεμήτους έτήρησε,

[Παιδία] Ήρακλειώτα, πρβ αύτ. σ. 5θ«ρ. 332 284, Ήσυχ. λ. άδάϊον σ. 107β28: έν ΑΔ 1916π65αώ

πρβ 810 215[=ϋΙ 2508]3 πρβ άλλοθι ονόματα πρβ 10 ΧΠ3 466ιΐ {νΗίΙΙβν ΚΙ 1920[ΧνΐΙ]95)

Παιδίας καί Παιδιών ΑΕ 19 13215(1) 1916ΐ2ΐ3ι' ένεκεν της βχεν καλο[καγ}α§ίας- σ. 107βκάτ. 18:

έν ΑΔ 1915 στ. 3 άντί 57/8 γρ. δβ/7, στ. 4 άντί περί του έν ΑΔ 1916[ΐ65βΐ2 μνημονευομένου

58 γρ. δ7, 11 γρ. πέμπτηι) σ. 107β28: έν ΑΔ 10 II 809 ίστέον δτι έν γ 29 Ό λίθος δεν έχει, ώς έν

1916 ρ 65α 12 γρ· εκ της διοικήσεως έκτων πε- τώ κειμένω της έν 10 έκδόσεως κατά τυχαίαν

ριόντων χρημάτων ΚΙΟ 152Π, εις την ένκύ- παράλειψιν ξέρεται, συντριηράρχει, άλλά, ώς έν

κ[λ.ιον διο'ικησιν 10 2ΙΙ 233(πρ3 ΗανίβΙ Α8ϋ τή αυτόθι μεταγραΛη, αυνετριηράρχει, διό καί

45)β 9, εις πόΐεως διο[ίκησιν 810 55367 (πρβ διορθωτέον μεν οΰτω; έν τω είρημένω κειμένω,

Πλάτ. Πρωταγ. 3\9ά),άπδ της κοινής διοικήσεως άπαλειπτέον δέ τό έν ΜβΪΒίβτΗαηδ ΟΑΙ 172ι91436

10 ΧΙΙδ 71712, δοϋναι δέ εις Λ[ΐί]σ3δ[ί]αν ζΐαΐίοι- περί έκείνου γεγραμμένον (έν τη αυτόθι Οποσημειώ-

σί'αί Η δραχμάς άπδ τοϋ κοινό 10 ϊίδ 574ϋ (=810 σει μνημονεύεται ή έν 10 μεταγραφή)· σ. 107βκάτ 16:

720), άπδτών κοινών προσ,^όδων ΚΙΟ 477, άπδ περί του έν ΑΔ 1916α 653 κάΧ. η συνδ ιαπεπολεμη -

των προσό.η[δων των] της πόλεως 10 ΧΙΙδ 714, κό[τε]ς (2ΙΙ 73214, πρβ στ. 6) προς τοις έν 8ΙΟ III

άπδ της προσόδου της προς έαυτου[ς] προσιούσης σ. 410 ( = 810 49[=ΙΟ I 51 |7 Γι0 213[ =10 2Π 682] 7)

001 77315, άπδ των προσόδων [ -810 20925, άπδ πρβ καί 8Ι02 91 (=3164 = ΙΟ 2Ι1 1 07)38/9(έν 8Ι02 91
loading ...