Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 11
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0021
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 1920 Κεραμόπον?>λος' Πολεμισταϊ της εν Δηλίω μάχης. 11

1/ί.αΛ όρθογραφικώς είνε των αυτών χρόνων, ών και Δια της μαχαίρας μάχεται Ό ΣαυγένηςΙ" έμά-

δ Μνάσων και ό Τύγχων. Ύπο το όνομα έν τη χετο πρότερον οία του δόρατος, άλλα συντριβέν 2

είκόνι πρέπει νά προστεθη οριζόντια γραμμή, όρε- άπέρριψεν αύτΌ κατά γης προ των ποδών αύτου.

ζούσα ζώνην, άποτετριμμένην νυν, έν η ή έπι- Αν Ό κολεΌς τοΟ ξίφους, ώς άχρηστος πλέον, άπερ-

γραφή. Το κύριον πεδίον της στήλης, ούοεμίαν ρίφθη επίσης και ή διαλανθάνει επί τοΟ λίθου που

διαφοράν εργασίας οεικνυον σήμερον εντός ή έκτος εικονισμένος ών ή παρελείφθη ολιυς, ή άν ΰποτί-

τών εικονιζόμενων, καταλαμβάνει ό Σαυγένης έν θεται ανηρτημένος άπο της οσφύος, δεν δύναμαι

στάσει μαχόμενου προς δεξιά, φορών περί το κω- νά είπίυ. Μάλλον πρέπει νά ύπολάβωμεν, ότι ό

νικον κράνος στέφανον δμοιον τω του Τύγχωνος. τεχνίτης φαντάζεται αύτΌν άπερριμμένον έν τη

Έξω των Θηβών Ό στέφανος της δάφνης δεν όρμη της μάχης,

είχε την ίδιάζουσαν σημασίαν, περι ής έπολυ- Εις τάς διαφόρους γραμμάς του εδάφους, ών αί

πραγμονήσαμεν ανωτέρω, άπαντα δε έπι αγγείων υπερκείμενα! δηλουσι την άπωτέραν άπόστασιν,

παριστανόντων πολεμιστάς 1" είνε ό στέφανος, ον υπάρχει το τεθραυσμένον δόρυ, εν δένδρον άδια-

ή Νίκη προσπετομένη επιθέτει έπι την κεφαλήν γνωστού είδους νΟν, και μίαάνεμώνη. Δεν πιστεύ(υ,

του νικητου ^ και όστις προσήκει παντι δεόντως τ1 οτι τά φυτά ταΟτα εχουσι σημασίαν τινά ειδικήν

έπιτελέσαντι ·* και παντι άνθρώπω δικαίως ζήσαν- ένταυθα και δή και σχέσιν εχουσαν προς το είκο-

τι ή δεδικαιωμένω νεκρώ ή γενικώς άνθρώπω «τον νιζόμενον πράγμα, άλλ' ΰπομιμνήσκιυ, 6τι κατά

βίον διηγωνισμένω» (Σχολ. Άριστοφ. -4#σ. 601). τινα μυθον έκ του αίματος τοΰ Άδώνιδος εβλά-

Διά τούτο ευρίσκονται χρυσοί στέφανοι έν τάφοις στησεν ούχι τΌ πολύχρηστον και έν τη άρχαιότητι

έκ φύλλων άλλων τε φυτών και δή και δάφνης ώς «νεκρολούλουδον» έρυθρον ρόδον, άλλ' ή άνε-

Άλλ' είπομεν ήδη, οτι δέν πρόκειται περι'στε- μώνη (Σχόλ. θεοκρ. εις V, 92* πρβλ. Πολίτην

φάνου δάφνης, αλλά έλαίας πιθανώτατα. Παραδόσεις II, 643 έξ.). Άλλ' εινε φρονιμώτε-

Ή έξωμις του Σαυγένους άνασεσυρμένη ούσα ρον νά δεχθώμεν, οτι ή παρουσία του άνθους ώς

και καταλείπουσα γυμνόν μείζον μέρος του σώμα- και του όλου τοπείου μετά του άνωμάλου έδάφους

τος ή όσον φαίνεται παρά τω Μνάσο^νι, συγκρα- εινε τεχνικός τρόπος, βστις κυρίως άπο των μέσων

τεΐται ύπο ζώνης, ϊά υποδήματα εινε όμοια προς περίπου τοΟ ε' αι. εισάγεται, βταν εινε άνάγκη εις

τά του Τύγχωνος ώς και ή ασπίς, φέρουσα τον .τά προσιτά ήμΐν νυν εργα της τέχνης 3. Άλλιυς

αυτόν περίπου έσωτερικον κόσμον: ίμως, νομίζιυ, πρέπει πάντως νά έρμηνευθώσιν οί

Ή Χίμαιρα ό'μως εινε έστραμμένη ένταυθα έπι τοΟ έδάφους κατακείμενοι χειροπληθεΤς λίθοι*

πρΌς τά δεξιά, λείπει δέ ό κύιυν και ό αστήρ. οτι δηλ. ούτοι δέν εινε άπλοΟν πάρεργον τοΟ τεχνί-

Μεταξύ τών πτερύγιυν του Πηγάσου ή αντιγραφή του άλλ' ένέχουσιν ιδίαν σημασίαν, άποδει-

έταλαντεύθη προ τών άσαφών ιχνών και προύτί- κνύεται εκ του λίθου, δστις είνε τολμηρώς άλλ'

μησέ τινα μη επιτρέποντα εκει χώρον προς άπει- άδιαμφισβητήτως κεχαραγμένος μετέωρος προ

κόνισιν τοΟ Βελλεροφόντου, άλλά προ του λίθου της κεφαλής του Σαυγένους. Την σκέψιν τοΟ

δύναται τις νά βοηθηθή προς παρεμβολήν αύτου. τεχνίτου, ού'τω σχεδιάσαντος το πράγμα έν-

ταΟθα, έξηγεΐ ή περαιτέοω ένθρική αιχμή δό-

1 Π. χ. ΒΟΗ 1902. 564. „ , μ \ .

2 Π. χ. Κβίηαώι ΒβρενΙ. ά. ναββ3 Τ, 108,195, 361- πρβλ. Ρατ0ζ' ^ ^αμφιβόλως θα όωση μετα μίαν
Σοφ. ΦΛοχτ. 841. Αϊ. 465. Αίλ. π. Λ 6, 6.

3 ΚθΠ13θ1ΐ ε. α. I, 336 Θουκ. II, 46. Δημοσθ. 22, 75. 1 Αί δύο /ραμμαί αί διακρίνουσαι την ακραν οεξιάν χείρα από

4 "Ορα ΒΙΰηΐηβΙ· ΡνΙναίαΙΙβνί. 369,38!ι,2· Ββηηάοΐ'ί Ον· του πη^ειος δέν είνε επί τοΰ λίθου εκτενείς καθ' όλον τό πλάτος του
ί?. «δ'ϊβϊΖ. ναββηΐ). σ. 8 έξ. ΡοΙΙίβΓ Ζβ5 Ιββΐ/ϋΐβ8 Μαηβ3 19. καρπού της χειρός, άλλ' άποσβέννυνται προς αριστερά· ώστε είνε
1,311111 ΒϋΗηηςίβη I, σ. 83. Πρβλ. Εύριπ. Ήρ μαιν 526, 562. πτυ-/αί τοΰ δέρματος.

Βάχχ.ΜΙ έξ. Φοιν. 1631. Σχολ.Πινδ. Ίο0μ. 3,79. ΒΟΗ, 1900, 2 Πρβλ. Εύριπ. Φοιν. 1408 έξ. και τό επίγραμμα του Ά/.ραι-

299 έξ. Περί της άρχεγο'νου καθαρτικής και άποτροπιαστικης ση- φιε'ως Εύγνιότου έν ΒΟΗ 1900 σ. 70.

μασίας τών στεφάνων ό'ρα Κοοίιΐΐη^ Όβ βονοηαηιηι αριιά % Πρβλ. Ηβπΐθΐιΐ3ηη Σ,αηάββΗαίΙΙίβΙιβ ΕΙβηιβηίβ 91 έξ·

αηΐ. νί αίςιηβ ηβιι Οϊβδδθη 1914 πλειστάκις, \ν&ο1ιίΘΐ* Ββίηί- ΡυΓΐ\νίΐη§1βΓ Ονίββίι. ναεβηιηαΐ. II, 34,162, 252, 301, 317·

ΗβϋδνονΒβΚΗίίβη 44, Ρ1βγ Όβ Ιαηαβ ίιι αηίίηηοηΐΜ Ηϋ· 4 Πρβλ. νο^βΐ ϋβύβν 8ββηβη ΕηΗρ. Τνα§δά. ίη $ν. Ύα·

ύηδ Η8ΐι 83 έξ. ββηρβηι. ϋίβδβΓί. σ. 30.
loading ...