Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 16
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
16 Κεραμΰπουλλος· ΠολεμισταΙ της έν Δηλίω μάχης.

Α.Ε 1920 ■

το οχανον της άσπίδος του θησέοος κα! της Κλυ- ώς θα δειχθή κατωτέρω, έποιήθησαν αμέσως μετά

μένης. (δρα το άγγεΐον έν ^ΚνΙ). 1915 σ. 109 είκ.) το 424 π. Χ., θά ήδυνάμέθα νά παραβάλωμεν

έν σχήματι κεραυνού ώς έν τη άσπίδι του Ρύγ- αύτάς και προς τά έ'ργα τοΟ ΦειδιακοΟ έργαστή-

χωνος και του Σαυγένους, κατακέντητα ιμάτια ώς ρι'ου, ώς στενήν σχέσιν έχοντος πρΌς τον Πολύ-

του Τύγχωνος κα! τον πλούσιον έσωτερικον διά- γνωτον (8ο1ιγ6(1θγ ε. ά. 1915, 122), άλλα ή

κοσμον της άσπίδος, 6ν έμιμήΟη κα! δ Φειοίας 1. παραβολή δεν δεικνύει έπιδρασιν άττικήν κα! φαί-

Έκεΐ θά ε'ικονίζετο κα! πολεμιστής τις, όστις άπέρ- νεται, οτι τά βοιωτικά εργα εινε γεννήματα ούχ!

ριψε το θραυσθέν δόρυ κα! μάχεται οιά του ξίφους, υποτελούς άλλα παραλλήλου προς τά άττικά άνα-

δν έμιμήθησάν τινα νομίσματα κα! ό Σαυγένης, -τύξεως της τέχνης, ϊωνίζοντα δε κατά τάλλα κα!

τ:αθών κα! ούτος το σύνηθες βεβαίως τούτο πά- έχοντα προς εκείνα κοινΌν τον τύπον του έπιτιθε-

θημα εν μάχη. μένου πολεμιστου (πρβλ. π.χ. τον Άριστοναύτην).

*Αν ήκολουθουμεν τΌν συλλογισμΌν του 8ο1ιγ0- Είπομεν ανωτέρω, οτι εις τΌν ναΌν της Άρείας

άθΐ·(ε. ά. 1911, 281 έξ.), καΟ' 6ν ή ίν Μάρα- Άθηνας έν ΙΓλαταιαις ειχεν έργασθή μετά του

Οώνι μάχη της Ποικίλης Στοάς των Αθηνών, ή Πολυγνώτου κα! 5 Όνασίας, γράψας ούτος την

γραφεΐσα ύπΌ του Μίκωνος έδείκνυε τους Έλλη- στρατείαν των Έπτά έπ! Θήβας (Παυσ. 9,4, 2).

νας έν αριστερά τεταγμένους κα! μαχόμενους προς ΤΌ όνομα του τεχνίτου τούτου αυτό μεν τούτο δέν-

δεξιά, θά ήγόμεθα νά δεχΟώμεν, οτι αί στήλαι είνε σύνηθες έν Βοιωτία, ένθα πολλοί είνε οί Όνά-

τών Θηβών μιμοΰνται έργον του Μίκωνος, όστις σιμοί, αλλά κατά τον τύπον βοιωτικον ον, δεικνύει

ήτο κατά τι πρεσβύτερος κα! άρχαϊκώτερος του τον άνδρα Βοιωτόν. Άπίθανον εινε, οτι ήτο θη-

Πολυγνώτου ^. Άλλ αυτός ό 8ο1ιΐΌάθΐ· ένθ. άν. βαΐος, διότι εις θηβαΐον άνδρα δυσκόλως θά άνε-

1914, 128 έξ. 1915, 110 έξ. διακρίνει αγγεία τίθετο ή κόσμησις ναοΟ ίδρυθέντος έκ τών λαφύ-

άρ'/αϊκώτερα κα! νεωτερικώτερα, έφ ών εικονίζον- ρων προσφάτου πολέμου, καθ' ον οί Θηβαίοι ήσαν

ται κα! άμαζονομαχίαι δεικνύουσαι πολεμιστάς έν καθαρώς άντίπαλοι. "Ισως ήτο θεσπιεύς, συντελέ-

έπιθέσει ώς αί θηβαϊκά! στήλαι, αναφερόμενος δε σας κα! αύτος εις την έπαγωγήν του Πολυγνώτου

εις την γνώμην, οτι τήν έν τω του Θησέως ίερώ ε!ς θεσπιάς πρΌς έργασίαν, ήν μανθάνομεν έκ του

άμα'ζονομαχίαν είχε γράψει ίσιος ό Πολύγνωτος^ Πλινίου (Η. Ν. 3ο, 123). Ή έν θεσπιαΤς αύτη έρ-

δέχεται, οτι ή τεχνική εξεργασία τών λεπτομε- γασία του Πολυγνώτου θά έγένετο άμέσως μετά

ρειών έγένετο κατ' έπιδρασιν της πολυγνωτείου τήν έν ΠλαταιαΤς, ήτις ύπήρξεν ή κυρία, φαίνεται,

τέχνης. Ή στήλη δε του Μνάσο^νος κα! ή του αιτία της επιδημίας του Πολυγνώτου έν Βοιο^τία.

Τύγχωνος εινε λίαν προηγμέναι, έξηυγενισμέναι Ό Όνασίας μνημονευόμενος ώς συνεργάτης του

τήν εκφρασιν κα! διάφοροι τών μορφών τών Μι- Πολυγνώτου, θά ήτο βεβαίως αξιόλογος τε/νίτης,

κωνείων άγγείων, ένθα τά σώματα εινέ πως δέσμια ατε αύτος γράψας τήν στρατείαν τών Έπτά. Λεν

έν τη κινήσει, αί δε πτυχα! κανονικά! διά παραλ- εινε αδύνατον, οτι ήτο μαθητής τών θασίων τε-

λήλων λεπτών γραμμών δεδηλωμέναι, οίας έπα- χνιτών τών συγχρόνων του Άγλαοφώντος, πατρός

νευρίσκομεν κα! εις τΌ εκείθεν έ'κγονον μνημεΐον του Πολυγνώτου, άλλ' ούδεμίαν περ! τούτου έ'ν-

τών Νηρηίδων γλυπτικώς μεταφραζομένας κα! δειξιν έχομεν. 'Αλλ' είτε έμαθήτευσεν εξω της

άναδεικνυομένας κα! εις άνεμούμενα ιμάτια, έλ- Βοιωτίας, είτε ήτο μαθητής έκείνων τών έγχίυρίων

λείποντα διά τεχνικούς λόγους έκ τών άγγείων. τεχνιτών, οί'τινες έδίδαξαν τους Βοιωτούς ζωγρά-

Έπειδή αί θηβαϊκά! στήλαι τών πολεμιστών, φους τών μελανόμορφων κα! τών πρώιμων έρυθρο-

μόρφων και τών οιος Ό κάνθαρος της Μυκαλησ-

1 ΡιΐΓΐλνίΐη§1βΓ Οτ. ναδβηηιαΙβΓ. I, 127· άπλοΰς Πηγάσους σου 1 άγγείων τά θέματα τών εικόνων, δυνάμεθα

ώς επίσηαον ασπίδων ορα 8ΐθί3ΠΪ ΟοΏΐυΙ. 7'βηά. 1864, 40, > / ' »■.=*=·.**

ττλα. . ,, . . , , , - ,» „ . ,' να πιστευωαεν, οτι ητο εν τινι μετρώ ανταςιος

Η3ΐΊ\νΐ£ ΜβίδΙβΤΒβϊιαΙβη πίν. 56, 1, σ. 515 εξ. Κβιιΐδοΐι Κβ· ' «!

ρενί. ά. ναββδ I, σ. 203, 1. συνεργάτης τοΟ Πολυγνώτου, ό'τι έδιοάχθη ικανά

2 8ο1ΐΓθάβΓ δαίιτί). 1915,117.

3 Βπιηη I α. 17. Κοββι-Ι ΜαναίΗοηββΗΙαοΜ 46. ΡιΐΓίτν.*

ΚβίοΙΛοΙά-ΗΒΐΐΒβΓ Ο. ΥαδβηηιαΙ II, 323. 1 ,/ομγ;*. ο/. ΗβΙΙ. 8ί. XXIX, 1909 πίν. XXVI.
loading ...