Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 20
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0030
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1920

δισ/ίλιοι όπλΐται, προσθέτει: «ώς δε αυτοί; (^τοΐς ρήσεως του στόλου και των πάνδημε! κατά γην
Μηλίοις) δηουμένης της γης ου προσε/ώρουν, έλθόντων Αθηναίων, οίτινες μή κρίναντες άξίαν
άραντες (οί Αθηναίο;; εκ της Μήλου αυτοί μέν λόγου την πολεμικήν έπιτυχίαν, δεν ένόμισαν

"πλευσαν εις Ώοωπον της πέραν γης, υπό νύκτα φρόνιμον, ώς φρονεί και ό Εά. Μ&νβΓ, να προσβά-

δέσνόντες εύθύς έπορεύοντο οί όπλϊταί (οί οισχίλιοι) λωσι την εν τη πόλει άκεραίαν ούναμιν των Τα-

άπό των νεών πε£η εις Γάναγοαν της Βοιωτίας. ναγραίων, ίσως δέ κα! τάς προσθέτους έπικουοίας,

Οί δ' εκ της πόλεως· πάνδημε! Αθηναίοι Ίππονί- αίτινες έ'μελλον νά ελθωσιν ?κ Θηβών. Σκοπός

κου τε του Καλλίου στρατηγοϋντο; και Εύρυμέ- των Αθηναίων ήτο κυρίως ή δήωσις της νώοας,

δοντος του θουκλέους, από σημείου εις τό αυτό οχι ή σύγκρουσις πρός τους Βοιωτούς,
κατά γην άπήντων. Κα! στοατοπεδευσάμενοι ταυ- Νομίζω λοιπόν, δ'τι οί 63 νεκοο! του ταναγοα'ι-

ί ι......1

την την ήμέοαν εν τη Τανάγρα έδήουν κα! ένηυ- κου πολυανορίου παρά την γνώϋ,ην των εκδοτών

λίσαντο. Και τή ύστεραία κρατήσαντες τους του σ/ετικοϋ' λίθου δεν επεσον εν -ή αψιμαχία

έπε'ξελϋό>ντας των Ταναγραίτον και Θηβαίων τινάς ταύτη. Επομένως πρέπει νά εΰρωμεν έτερον χρο-

προσβεβοηϋ'ηκότας κα! όπλα λαβόντες και τρο- νικόν ση μείον μή προσκροΟον προς τα επιγραφικά

παιον στήσαντες άνενώοησαν, οί αέν εί; την πό- δεδου.ένα, περι ών είπου.εν άνωτέοιυ, και κατά τό

λιν, οί δέ επί τάς ναυς" κα! παραπλεύσας ο Νικίας οποίον οί Ιαναγραιοι νά απώλεσαν άνδρας εν πο-

ταΐς έςήκοντα ναυσί, της Λο/.οίδοε τά έπιθαλάσσια λειχω. Ποό^ τούτο άνατοένω εις την υπό του θου-

ετεμε κα! άνεχώρησεν έπ' οίκου» (πρβλ. Αιοδ. κυδίδου (IV, 89-401) παρεχομενην περιγρατήν

1 /, 0.3/. της μάχης του Αηλίου (424 π. Χ ) εν τοις κυ-

Κκ της περιγραφής ταύτη; γίνεται φανεοόν, ριωτάτοις σηαείοις αυτής,

ότι ή τακτική των Αθηναίων έξηκολούθει ακόμη Οί Αθηναίοι κρίναντες, ότι Οά καθιστών έαυ-

νά είνε ή ύπό του Περικλέους έγκαινισθεΐσα, ήτοι τοις εύνεοεστέοαν την διε£αγωγήν του πολέυ.ου

άμυνα των Αθηναίων εντός των τειχών αύτών και βεβαιοτέραν την νίκην, άν ήδύναντο νά κολο-

όσάκις προσ.εβάλλοντο, π α σα οέ δυνατή ζημία των βώσωσι σπουδαίιυ; την ϊσχϋν των πολεμίων, άπε-

ένΟοών δια του στόλου κυοίως. Ποοσέτι γίνεται φάσισαν νά καταλά&ωσι την Βοιωτίαν, ητις ττο

-ρανερον, ότι οί Αθηναίοι εν 1 ανάγρα δεν ε~ολέ- ή σπουδαιότατη ένεδρεύουσα πλησίον εχθρική δύ-

αη/αν κατά παντός του στοατου των Ί αναγοαίων ναμις. Έσνεδίασαν λοιπόν διπλήν σύγνοονον ποοσ-

αλλά κατά τινο; μέρους αϋτοΰ, κατά των έπεςελ- βολήν, δια του στόλου υ.έν από του Κορινθιακού

θόντων ε/, των Ταναγραίων καί τινίον Θη3αίων κόλπου, δια του στοατου' δέ πάνδημε! από της

ποοσοοαα,όντων ποός δοήθειαν. Σύγκρουσις των πόλεο>; έκστοατεύοντες εις την καοδίαν της Βοιω-

ιανανοαίων πάντων λ κα! μεγάλου μέρου; αύτών τία:. Γαυτονοόνως οί Βοιωτό! φυγάδες Οά κατε-

ι \ ιιι Γ Γ /.ι · ι I '

προς την ολην δύναμιν των Αθηναίων Οά ήτο λάμβανον την Χα ι ρ (.όνε ι αν. Αλλά τό σ/έδιον έφα-

άφοων πο'α,ις τών Ταναγοαίων. θα κατεστρέφοντο νεοώθη, έγένετο δέ και λά.Οοε περ! τον όοισαον του

ι ι ι ■ ' II Γ Τ ι < I "Ι II

άνιοφελώς. Γό συγκοουσθέν ποο: τους Αθηναίου; γοόνου της συγνοόνου οιπλή; ποοσδολής, (όστε οί

στοατκυτικόν σώυα Β^αίω^ δεν ήτο ϊσγυοόν, ίνα Βοιωτοί, άτ ού κατέλαβον την Χαιρώνειαν καί

ι ι I ι · Ι /. I ι III

άντ'.ταχΟή ερρωμένως κατά τών πανδημεί στοα- τάς Σίφας καί απέτρεψαν τήν από θαλάσσης επί-

τευου,ένων Αθηναίων- ήτο άπόσπασυ.ά τι άνα- Οεσιν, συνελένοντο εις τήν Γάναγοαν από πασών

γνωρίσεως, ώ; λέγομεν 7Γ(αερον, καί φαίνεται, ότι, τών πόλεων, εν ω ό στρατηγό; τών Αθηναίων

συμπλακέν επί υ.ικοόν, έτοάπη εις Φυγήν, άποβαλόν Ίπποκοάτηί, έςαγαγών πάντα; του; Αθηναίους

δπλα τινά, άτινα ελαΒον οί Αθηναίοι. Πεοί νεκοών πανδτυ,εί ποοσέτι οέ κα! του; μετοίκους καί τους

ουοεις Λογο

γίνεται παρά τώ προβιβάζοντι τήν ξένους, είνεν οχυρώσει ήδη το ίερόν του Αηλίου

συμπλοκήν εις μάχην Θουκυδίδη, όπερ δεν θα Απόλλωνος εν τή Βοιωτία καί, /αταλιπών 'Ρ!201-*"

συνέβαινε βεβαίως, άν έπιπτον μόνον Ταναγραΐοι ράν, προσεποιήθτ(, ότι επιστρέφει εις Αθήνας, εν ω

6'ο. 1 )-γ δέ πρόκειται πεοί απλή; άφιυ.ανίας άση- ά.ληΟώ; έστοατοπέδευσε πεοί τά οέκα στάδια πε-
ι I ( ' I i /. ^ / ί Ί I I

μάντου, άποοει/.νύεται και έκ τής άαέτου άνανω- ρα.ιτέοω παοά τά μεθόοια τή; Ωρωπίας υ.εΟ όλου

* / Ί I / , | | ι i | ( " I " I
loading ...