Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 21
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0031
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 9ΐ20 Κεραμόπουλλος Πολεμιαται της έν Δηλίω μάχης. 21

του κυρίου μέρους του στρατού πλην ψιλών πολ- απέναντι, ώς μηνύει ή φαινόμενη αιχμή του θό-
λων, το πλείστον άοπλων, οίτινες πράγματι άπήλ- ρατος αύτοϋ, και ώς προϋποθέτει ή χρήσις της μα-
■θον εις Αθήνας. χαίρας ύπό του Σαυγένους. Το άριστερον κέρας των

Οί Βοιωτοί είχον / χιλ. όπλίτας, ψιλούς Οπερ- Βοΐίυτών, δηλ. οί Ταναγραΐοι, οί Θεσπιεΐς και οί
δεκακισχιλίους, ιππείς χίλιους και πελταστάςοΟΟ. Όρχομένιοι, έπιέσΟη πολύ υπό των Αθηναίων,
Οί Αθηναίοι ήσαν ισόπαλοι κατά τους όπλίτας μάλιστα δέ επαθον οί θεσπιεΐς, ένδόντων τών πά-
κα! τά άλλα πολεμικήν άςίαν έχοντα σώματα τοϋ' ρατεταγμένων. Εϊνε έπόμενον εκ τούτου, ότι οί
στοατου, ήλαττουντο δέ ώε ποόε τούε ψιλούς, οι- Ταναγραΐοι και οί Ορνομένιοι απώλεσαν πολλούς,
τίνες ειχον, ώς είπομεν, αναχωρήσει οί πλείστοι, οί πλείονας όμως οί θεσπιεΐς, διότι ύποχωρησάντων
δέ έπαναστοέψαντες ήσαν κακώς ώπλισμένοι ή επί τέλους τών 1 αναγοαίων και Ορνομενίων έκυ-
εντελώς άοπλοι. κλώθησαν οί θεσπιεΐς, ό'σοι δέ τούτων έφονεύθη-

Ή παράταςις τών Βοιωτών εΐχεν ώς έςής : Ιό σαν, «έν χερσιν αμυνόμενοι κατεκόπησαν».

δεΞιόν κέρας εί/ον οί Θηβαίοι ύπό τον άρχιστρά- Αν οέ ■ περί τών Ορχομενίων ουδείς τρόπος

τηνον Πατώνδαν και οί όμόσπονοοι αυτών, το ύπάονει νά μάθωμεν περισσότερα, πεοι τών I ανα*-

κέντοον οί Άλιάρτιοι, οί Κορωναΐοι, οί Κωπαιεΐς γραιών όμως φρονώ, οτι απώλεσαν τούς νεκρούς,

και οί άλλοι οί περί την Κωπαΐόα οίκουντες πλην ους καταλέγει ό λίθος του πολυανδρίου' ήσαν ούτοι

τών Ορνομενίων. Οί Ορνομένιοι, Θεσττιεΐς 63 μετά τών δύο Ερετριέων ' Ιοσαύτη απώλεια

και οί Ταναγραΐοι είχον το άριστερον κέρας. μιας και μετρίας πόλεως έν ούτω μεγάλη μάχη

Αί αντίπαλοι στοατιαί έτάνΟησαν αφανείς προς δεν εϊνε ασήμαντος και προϋποθέτει έροωμένον και

άλληλα: εκατέρωθεν λόφου, λίετα την παρακέ- κρατερόν αγώνα άςιον της προς αυτόν επιδειχθεί·

λευσιν τών στρατηγών προς τούς στρατιώτας οί σης προσοχής του θουκυδίδου. Όταν δλη ή Βοιω-

ΒοκυτοΊ παιανίσαντες « έπη σαν άπΌ του λόφου. τία συνάγει 1 1 χιλ. πεζούς και 1 100 ίππεΐς έν

Άντεπησαν δέ και οί Αθηναίοι και ποοσέμιςαν συνόλω, απώλεια μόνον 63 νεκοών στοατιωτών

ανα-

•δοόαω. Και έκατέοων τών στρατοπέδων τά εσγατα της 1 ανάγοας εϊνε μεγάλη απώλεια της 1

•(δηλ. ίπ-εΐς και ψιλοί) ούκ ή/,Οεν είς χείρας, άλλα γραΐκής πανστρατιάς.

τό αύτο έπαθε" όύακες γάο έκώλυσαν. Ιο οέ άλλο Πόσοι ακριβώς θεσπιεΐς έΦονεύθησαν, άγνοοϋ-

καοτεοά αάνη και ώθισμώ άσπίοων ς*υνειστήκει. υ,εν' αί σωθέΐσαι στηλαι του πολυανδοίου άναβι-

ΚάΙ τό μεν εύώνυμον τών Βοιωτών και μέχρι βάζουσιν αυτούς εις τι πλέον τών 100. Άλλ' άν

μέσον ήασάτο ύπό τών Αϋ-ηναίων, και επίεααν οί ενωρίς μετά τών 1 αναγραίων ύποχωρήσαντες

τούς τε άλλους ταύττ} καϊ ούχ ήκιστα τούς θεσπιέας. Όρχομένιοι άπέ3αλον όσους και οί Ταναγραΐοι

Ύποχωρησάντων γαρ αύτοΐς τών παρατεταγμένων άνδρας, άλλους δέ τόσους το λοιπόν μέρος του

.(Τ);//, τώτ Ταναγραίων και Ορχομενίων) και κυ- Βοιωτικοϋ στρατού, τότε έκ τών σχεοόν πεντακο-

κλιυθέντων έν όλίγω, οίπεο διεοΟάοτσαν θεσπιέων, σίων έν συνόλω νεκοών Βοιωτών ίθουκ. 4,101) οί

1 * ' I ι ι 1 ' ιι > /

έν '/ερσίν αμυνόμενοι κατεκόπησαν.... Το /ί£ΐ' τριακόσιοι περίπου θα ήσαν οεσπιεΐς, απαιτούντες

οντ ταύττ) ήσσάτο τών Βοιωτών και προς τό μα- προς άναγραφήν τών ονομάτων έν τω πολυανδρίω

νόμενον κατέφυγε, τό δέ δεςιόν, ή οί Θηβαίοι ήσαν, 30 πεοίπου στήλας οιατεταγμένας (τον τοόπον οοα

έκράτει τών Αθήναιον;» ΙΙαοαλείποντεε τήν πε- ΒγηοΙυϊιθγ έ. ά. σ. 213] ή καθ όλον τό έκ 32

οαιτίοω περιγραφέν της όοίστ^κώ^ υπέρ τών Βοιω- α. κτεστον ττοόσωττον αύτοΟ ή κατά το κέντοον

τών έκβασης μάχης, έπιμένομεν είς τούς λόγους μόνον, έ'νθα, όπισθεν του τοίχου, ήτο τό βάθρον του

του θουκυδίδου, ότι το σύνολον τών όπλιτικών λέοντος. Ιό δεύτερον φαίνεται πιθανώτερον, έπει-

•στρατευμάτων «καοτεοά μάνη και ώΟισαώ άσπί- δή έκεΐ έυ,ποοσΟεν εύοεν ό Σταυ.ατακη: πεπτω-

ι ι ι ι ι Γ λ, * ι ιι 1 ι ι ι ι 1 -

όων συνειστήκει». Μ στήλη του Ταναγοαίου Σαυ- κυίας τάε ί) στηλαι έν γοαυ.υ,η τινι εϊε άπόστασιν

ι ι ί | Γ 1 ■ I ι ι ι ιί Ί

γένους εϊνε το άριστον σχόλιον τών λόγων τούτίον. 2.50 μ. από του τοί/ου' θά ητο λοιπόν ποτε ό
ι,ζζωυ,ινωζ μανεται ουτο: επι ανωυ.α.Λου εοαΦους

■έκ του συστάδην κατά του έχθροϋ, όστις εινε έγγύς ι π=?; τουΤ„)ν δΡα λ\Ί]αηιο\νίΐζ ΚψΙαΙΗβη 85.
loading ...