Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 27
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0037
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1920

Πϊβί ίΐβ Γατί Χ, 197), αλλά τά λεία σώματα και τερος, δ τεχνίτης κατά τάνωτερω των χαρακτών

τά ιμάτια και τά. άλλα συμπληρώματα έγοάοοντο στηλών, αίτινες είνε ακατάληπτοι άνευ έγκαστι-

έγκαυστικώς 1 . Οτι δέ ή γ,ραφή έξετείνετο και ει; κής και ίσως δεν Οά έποιοΟντο ούτως, ώς έποιήθη-

τάς παραστάοας των στηλών, αποδεικνύει το τε- σαν, άν δ τεχνίτης αυτών δεν ηύμοίοει της άπα-

μάχιον του Πυρίου, ου ή παραστάς, αντιθέτως ραιτήτου εκείνης τέχνης.

ποΌς τάς των άλλων στηλών φανερά:, είναι άδοώς Περί του ναομ,όροου σνήαατος των στηλών

είογασμένη μεταξύ λείων μεοών έκατέ-οωθεν, ποο- παραπέμπω εις οσα έγραφα εν τοις θη3α'ικοΐς αου

σέτι' δέ αί κάτωθι του κυματίου δυο δριζόντιοι γραμ- [= Αρχ. Αελτ. 191/ ) σ. 24"/ ες. και παραΟετου έν-

μαί και μάλιστα ή κατωτέρα, ήτις, '/οορίζουσα δύο ταυΟα την εκεί άποπεσοΌσαν είκ. (') πρβλ. Οοπζθ

ταινίας μιας και της αυτής λείας επιφανείας, Οά ΟταδτβΙ. άρ. 37) στήλης πωρίνηςταΟ αουσείου

τ.το πεοιττή, άτε κα! δυσδιάκοιτος, άν αί δύο ται- τών Θηβών, ήτις Οά έ'^εοε πάντως γοαπτήν παοά-
ν ία ι δεν ήσαν κε'/ρωσμέναι και δή και δια.διαφό-
ρου ίσως 7θώυ.ατο: ε/ατέοα.

Επειδή δ'μως πρόκειται πεοΐ έργων τέννη: έκ-
τεΟειαένων εις τό υπαιθρον επί μακρόν νοόνον, αί δέ
κοαρικαί έπιοοάσεις θα κατέστοε^ον τά αη έγκαυ-

, Ψ / - \ λ

στικώς έτ-ηρμοσμενα χρώματα, πιστεύω εγω αοι-
στάκτως, ότι ζ,τ.ως εις τά αρχιτεκτονικά μέλη τών
ναών ούτοο και επί τών στηλών τά νρώματα ησαν
κηοιυτά και έγκαυστικώς ποοσπεουκότα έπι τών
λίθων. ΊΙ δέ δια-^οοά της επεξεργασίας τής έπιτα-
νείας τών στηλών (αδοά ή λεία επιφάνεια) συνετέ-
λει εις την διάοορον άνάκλασιν του φωτΌς και την
ποόσκτησιν ιδίου Οελγήτοου τών πολυνοώμων εί-
κόνων. Αν δέ τούτο είναι αληθές, πρέπει να δμο-
λογήσίοαεν, ότι πολύ: έπαινο: ποοσήκει εί: τον τε-

χνίτην τών στηλών, δ'στίς τοσούτον λεπτής αίσΟή- ^: Πωρίνη επιτύμβια ναόσχημος οτήλη τοΰ Θηβαϊκού μονοαίον.

σεο.>ς ητο κατο/ο: και τοσούτον επονει π

Ιοιαύτη έκ-

■υ ·υ

νη αουιοίει ττεοισσοτεοον αΛΛως τε και ποο: αν-

οοα τ,ηυ.ι,,ου.ενον ω: ευοετην της έγκαυστικης.

στασιν και έπιγοα^τν. ύφ. Ο.Οο, υ.ετά οέ του ευ.
Βόλου δψ. 0.64 πλ. 0.27 του δε 3α0εο: πεδίου
πλ. (Κ 23 χ βψ. 0 47). Ανάλογοι στήλαι δηυ,ο-

, , α, , , σιευοιίται κατωτέρω.

ν^~ωσοτποτε κα1. αν σχολιασωΐΛεν το νωριον του '

Πλινίου //. 3ο, I "2'2 («0θγϊ8 ρίη^ΘΓβ αο [>ί-

οίιΐΓ&ηι ίηυΓθΓθ «μ1·* ρπαμιβ θχοο^ίίανίΐ. αοη

οοη8ΐαί. (^ιιΐάαηι Α ι' ϊ«ί ϊ (1 ϊ 8 ΐηνθίΐίαιη ριιίαηΐ. Κατά τάν^οτερο; σ. I 4 ές.) ή ναρακτή εργασία

]308ΐθα ί',οιίδΐιιηαίιιιιι α Ρΐ'αχϊΐθΐο* , Αριστείδης τών στηλών είνε γλυπτικόν έπικούοημα του ζω-

τις, πα>,αιότε:ος του Ποαξιτέλους, προκύπτει Ιπι- γοάφου, ό' έκούπτετο ύπο τά νοώυ.ατα παοά την

οεςιος και περίφημος εγκαυστικος, ούτος οε ου- επιπονον αυτού εςεργασιαν, και οια τούτο ισως εγ-

ναται πιθανώτατα να είνε ό Θηβαίος, ό πρεσβύ- κατελείφθη άντικατασταΟέν, ή δέ γραφή επανήλ-

Οεν ουτω ?ί: τον ποότεοον δ'.ά ποοσνεδιασείο: γοα-
οικής άνευ ναραςεοο; άπλουν τρόπον. Εκ του πα-

1 Ποβλ; Άοδανιτοπόα/.ον Λογ. Εφ 1008. 57 έ:. Ηεοαα'/.. ιοί/- , , „

, Μ' .ρ - ,- ,,. .."·■« χ, - .ι - Υαιου τούτου τοοπου υπαρνουσιν εν τω υ.ουσειω

/<ε<α 44 =ς. ϊ^ν αί/.. 4ο 40 /.;·;:'., οτι το πεδίον του εγκαυστιζως - ι · /- >

γραπτέου πίνακος ήλείφίτο πιθανώς πρώτον ο·.->. λευκή; βϊ?ης κατά τών Θηβών τα έςής ~7θαθε'Λ'υ.ατα :

«αλα*άν^(?ο^. Το3το δεν νομίζω πΛανον, '>.οτ..ή λευκή ?αφή |) ^ ά.ΟΐΟα. εΰοετηο. 471) πωοίνη στήλη ίύύ.

όά £/'όοιζί τά κηρομεικτα "/ροίαατα χπό του γυμνού Λίθου, προ; ον 1 ' 1 1

ϊδε. να' συγκολληθώ™ Ιγ·/άυστικώ? ταϋτα. Ο,/9 πλ. 0.4Ο πάχ. 0/2«Χ μετά γλυπτού κυμα-
loading ...