Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 31
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0041
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Κεραμόπου?.ος' ΙΙολεμιοταΙ της εν Δηλίω μάχης. 3

ιστυγώς δυνατόν νά τεθώσι τά χρώματα έπι τοΟ κριτά οιά χαράςεως και γλυφής κόσαήαατα ώς εν

πίνακος τούτου, ώς σώζονται επί τοΟ λίθου). Κύβος τω προηγουμένω λίθω. Ύπο ταΟτα

εμπ;

επιτύμβιος (υψ. 0.47, «λ..0.305-0 335 πάχ. 025) γραφή

αετά κυματίου ανω και κάτω ε;.'; τε την πρόσοψιν καΐ ΑΡΙΣΤΟ ΝΟΑ

τά^ έκατέοωθεν αύτη; πλευοά^. ίΐ ποοσοΊαςκαι ή ,.

• · - ί 1 · ι ι ι · ι ΑΟΙ

πστονοα

οεςια πλευοα Φεοουσι γοαυ.υ.ΐΛως και γοαπτως οε

δηλωμένα κοσμήματα, άτινα ει; τήν άριστεράν 13) ΆριΟ. ευρ. 141 =10 VII, 2689. Κύβο;

πλευοάν έδηλοΟντο μόνον γραπτώς, νυν οέ άποπεσόν- λίθου βοιωτικού οεςΊά άποκεκρουσαένος" ύύ. 0.78.

των ή άττολομενων των χρωμάτων κ,ατελείφθη λευ- πλ. 0.45, πάχ. 0.40. Έκ τη; κρήνης τοΟ χωρίου

κάζουσα ή κάλλιον σωζόμενη ή υπ' αυτών ποτε Γάχι (Ποτνιαί). Επί κορυφής ε/ει κυμάτιον δω-

ποοστατευοαέντι επιφάνεια του λίθου. 1 ο ΐωνικον κυ- ρικόν ελαφρώς γλυπτόν και γοαπτον. Δια ττιν επί"

μάτιον άνω και το λέσοιον κάτω εί'νε και ολίγον γραφήν «επί Χρυσοίγόνω; παιδί του δεινός!» η

Βεβαθυτμένα. Κατά σειοάν άπΌ των ανω ν/ν. ούτω μάλλον «... πα-.οι ήρωι»—υ; εγει και ή επιγραφτ
Ό διάκοσμος; ή πρώτη ταινία ε/ει άσάφή μαίαν- ίππέως ήρωος έντετειχεισμένου εις τήν ΒΔ γωνίαν
δρον, ου μόνον οί οφθαλμοί όιακρίνονται, έπειτα της εκκλησίας του Αγίου Χαραλάμπους εν Έοη-
επεται εν κυανώ έδάφει ΐωνικον κυμάτιον έρυΟρον μοκάστρω (Θεσπιών) κε/αραγαένη ΰπέο τον ίππέα
μετά κυανής καοοίας, ακολουθεί έπι κορυφής του

κυοίως πεδίου νεκρικός στεοανο; μύρτου μετ έρυ- ΤΤΑΙΔΙυΕυΕΑΝ Παιδίω Σωσάν-

Ορών Φύλλων, 1 έπειτα ή επιγραφή Καλλις και δύο ΔΡω^ΗΡωί δρω ήρωι 1

ττεναι ταίνίαι μετά τεθλασμένης γραμμή; έκα-

τέοα, έουθραί ποτε πιθανώς, και μεταξύ αυτών δύο ή; υποκάτω αλλη επιγραφή νεωτέρα:
πλατύτεοαι ταινίαι κυαναΐ. II γοώτιζ των χαρα-
κτών τούτο.>ν γοαααών δεικνύει, οτι και αί γραμ-
μα» τών εικόνων του Μνάσωνος, του 'Ρύγχωνος Ό]μολωίχω ηοωι

κλ, ήσαν ώο-αύτω; γραπταί. Εις το κάτω κυμά-
τιον εν κυανώ έδά.Φει λεσβία φύλλα ερυθρά μετά —πρβλ. τά; τών νηπίων επιγραφάς τής Τανά-

ΜΟΛυυιχαΐΗΡυυι

κυανή: καοδίας. Το λοιπόν κύοιον πεδίον, άδοώ; γοα; Τ(τ VII 586-8 και 690-722 ττα/ς, πάιλλος.
ασμένον πλήν στενή; ταινία; κατακόρυφου έκα- κόρα, κόριλλα [Πρακτικά 1911, 135), τήν του

ι I

τέρωΟεν, Φαίνεται, οτι Οά έφερε χρώμα τι αοηλον, βρέφους -αρά Γ. Οίκονόαου ^Εηιγραη <ά Αίακεό.

έν ώ έΗήοοντο άπεικονισα,ένα πλείονα ίσως άντι- I τ. 3/ ·" και τήν του είκοο-αετουλ: «άγο^οου» εν

κείμενα, άλλα τούτων οιακριτή εϊνε μία ερυθρά ρόα, Θήοαις ελλιπή τά κάτω στήλην [υψ. σωζόμενου

ό ίερΌς ούτο; τών χθονίων και του Αδου καρττο;, * 0.68, πλ. 0. 53, πάχ. 0.25 περίπου αριθ. ευρ.

και δύο έτερα παοεμφεοή ποάγαατα, ων το άοιστεοά 426), λέγουσαν

θά ήούνατο νά εινε και ωον (προλ. 'Λο;/. ζ]ρΛ7-. ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΕΕΤωΝ

1918 σ. 100 ές.), άν ήτο Φανεοος ό τρόπος, καθ' ΕΙΚΟΠΙΤΡΕΙίϋ Ν

ό'ν Γσταται ώ: το του Κολόαβου' άλλ' είνε ρόα. ΑΓίϋΡΟΕ

12. ΆριΟ. εΰρ. 339. Ινύοο; έ-ιτύμοιο; λευκού

- ν, ο ' ... -ι /λ βα - /\ >·.) η λο Ηράκλειτος ετών
Λίθου ροιωτικοΟ υψ. υ οο, πλ. 1) 0^5, τι/. 1)Λο.

Έαποος και εις τά; έκατέοωΟεν πλευοάς επάνω

ίς ταινίαι οιά ζεύγους οοιζοντίων γοααμών οο;

είκοσι τρειων
άγωρος

,ομεναι και περιεχουσαι γραπτχ και ελαφρώς οια- Άγωοος, 3ε3αια έκ του άωοος, είνε το σηαεοι-

νον άγώοι = παΐς άοοην, παις μηκέτι άνορωθείς.

1 Ποδλ. Σ/όλ. Πινδ. "Ιοϋμ. 3,79 άλλα ορα και ΓβΙιιΊβ ΚιιΙΙ.

ΚβΗΒβΗΙί. 154. ΕίίΓοηι ένθα ανω σελ. 62 εξ κα;. κνω σ. 26 II. 1 Πρβλ. ΡϋΓί\ν&π§ΙβΓ (7οΖΖ. 3αϋθΊΐ)'θ1Τ 121.

2 Όρα π. χ. 'Ί>ν. Όμη?. ί>73 8ΐιιο1ηίοζ1ίη «/«Λ/·/;· 2 Πρβλ. Έλλ. ΆνΟολ. 3ρρ. Ερί£ΐ\ §γ 371.'Λρχ.'2?<ρ. 1906,
1911, 129 έξ. άλλ' ορα καί ΚοβοΙιβΓ θ'βΖβΜβ 56. ΡβΙΐιΊβ ε. α. 195. 115 Κοίκΐβ Ρδ^οΙιβ2 II, 412.
loading ...