Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1920

Seite: 64
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1920/0074
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΙ-, 1920

Χρόνος εφευρέσεως της κλεψύδρας. Ή εποχή, ΙΙερι της διαρκείας των λόγων εν ταϊςδίκαις και

καΟ' ήν το πρώτον έφευρέθη ή αρχαία κλεψύδρα, * τ^ς διαμεμετρημένης ημέρας. Το δεύτερον ζήτημα

ώς και ή έποχή καθ ήν ήρςατο χρησιμοποιούμενη περί οΰ ασχολούμεθα ένταΰθα είνε ό προσδιορι-

έν τοΐ; δικαστηρίοις, τέλος δ τόπος της προελεύ- σμος της οιαρ/είας των λόγων κατά τάς ήλιαστι-

σεους αυτής τυγχάνουσι παντελώς άγνωστα. Έν κάς ϊδιωτικάς δίκας.

τή προηγηθειση Μελέτη μου είχον παρατηρήση Κατα το αν ω κείμενον της ΆΟ. Πολιτείας, >/

δτι ή όνου.α·σία του ώου (κωδία) της κλεψύδρας και μονάς ούτως ειπείν της διαρκείας των αγορεύσεων

ii ί /iii ( · ι» ι ί ι

το σχήμα τής κωδίας τών πήλινων, δηλοΟσιν βτι τούτων αντιστοιχεί προς ένα χοΰν ύδατος. Έδί-

ταυτα έλήφθησαν εκ τής μήκωνος. ΠιΟανώτατα ο δοντο οέ, κατά τον Άριστο-έλη, κλεψύδραι 10 + 3

εισήχθησαν εν τή Αττική μετά τή; λατρείας τής χοών δια τάς δίκας τ>; υπέρ τάς 5000 δραχμάς,

Λήμητρος (τής θεσμοφόρου). "Οπως δήποτε κατά (7 + 2)·/ δια τάς άπό 1000 μέ/ρι 5000 δρα/μών,

τον Εον αιώνα π. Χρ. ή χρήσις τής κλεψύδρας έν (5-|-2)χ. δια τάς κάτω τών χιλίων και ()/. δια

τοις ήλιαστικοϊς δικαστηρίοις ήτο προ πολλού τε- τάς διαδικασίας δι' άς δεν ΰπήρ/ε δεύτερος λό-

θεσπισμένη, ώς προκύπτει έκ του ρήτορος Άντι- γος. Κατωτέρω δέ ό Αριστοτέλης προσθέτει «ή

φώντος (Περί του χορευτοϋ 14), του Αριστοφάνους δέ τίμησίς Ιστιν προς ήμίχουν ύδατος έκατέρω» .
(Ά/αρν. 694, Σφήκ. 93, 857), του Ξενοφώντος Κατά τον Δημοσθένη ομως διά τάς άνω τών

(Έλλην. Α, VII, 23). 5000 δρα/μών δίκας έδίδετο έκάστω αντιδικώ

Ώς προς την αρχήν ομως εφ ής στηρίζεται ή είς άμφορεύς (12 χόες) ύδατος καί τρεις /6ες διά

λειτουργία τής αρχαίας κλεψύδρας, αί νεώτεραι τον ύστερον λόγον ^. "Ινα συμβιβάσω τάς πλη-

έ'ρευναι πείΟουσιν ήμας δτι αύτη ήτο ήδη γνωστή ροφορίας ταύτας, εί/ον προτείνη (ΑΕ 1902) την

κατά την δευτέραν χιλιετηρίδα π. Χρ.. Οντως έν άνάγνωσιν έν Άθ. Πολ. <δώ)δεκα, αντί δέκα,

Φυλακοπή τής Μήλου, τής ένωρίτατα οίκισΟείσης διά τάς δίκας τάς Οπερ τάς πεντακισχιλίας δραχ-

λόγω τών έν αύτη ορυχείων όψιανου, άνευρέθη μάς. Έπανεοχόμενος ήδη έπί του ζητήματος τού-

άβαΟής ές αργίλου πορώδης λυχνία, έν τή μάζη του θεωρώ ώς Λίαν πιθανήν την γνώμην του

τής όποιας υπάρχει κοιλότης έχουσα δύο όπάς, Κβίΐδηλονότι ή διάρκεια τών λόγων είχεν έλατ-

τήν μεν έπί τής άνω όψεως, την δέπαρά την βάσιν τωθή μεταξύ τών ούο έπο/ών (του 360 π. Χρ

είς τά πλάγια, ή λυχνία συνεπώς σύγκειται έκ καί τής έπο/ής τής Άθ. Πολιτ , ήν ό 8αικΙγ8 Οέ-

δύο νωρητικοτήτων, υπερκείμενων αλλήλων τει υ.εταΕύ του 328 καί του 325 π. Χ.), υ.ή συμ-

Κατά την έπιστημονικωτέραν έςήγησιν, δοΟεΐσαν φωνών ομως καί προς τάς ύπ' αυτού νομιζομέ-

ύπό του ΕΙϊηάβΓδ ΡβΙπβ, ή έσωτερική κοιλότης νας πιΟανάς αλλοιώσεις (ορα ύποσημείωσιν 3).
έπληοουτο ύοατος, δι ου άφ' ενός παρ·κωλύετο ή

α , % , ' ' , >,ν 2 Δηαοσθ. προς Μακάοτ. 78, έν οίκιτ, Περί κλήρου διαδικασίας.

οιεισουσις του ελαίου εις αυτήν, αφ έτερου οε ·ρ - ι - <- ' - ο-ν . -ϊ·. .

ι * Τ ι Κι ν ~ω λογω τούτοι γίνεται ανεια προηγηθείσης οικης επι της αυτή;

έτηρεΐτΟ το κάτω μέρος του λύ/νου ψυ/ρόν. Αλλ' κληρονομιάς, ην δίκην εΐ/ε νικη'στ] Θεο'πθ[Απος_ ό πατήρ τοΰ,Μακαρ-

ϊ ' * , τ - ~ ~ ' τάτου καϊΓίτις πιθανώτατα έγένετο έπί του αινοντος ΝιΧθΦημο*>

οιαδήποτε αν ητο η γρη^ις της κατω /ωοηχικο- ' ' „ ,. ,Λ „ Τ^ ,

1 ? Λ" < ^ Λ. " ' (361/0 π. Χ.) η ολίγον ύστερον. Ό ΒπίΠΟ Κθΐΐ έν τω παραρτη-

τητος, πάντως, ίνα τό έν αυτή ύγρόν έκχυθή έκ μ,αιι οΖαιιι αΐΐιβη. ΟβΓίο1ιΐ8\νβ8βη» τσΰ Αηοηι/ιηιΐδ Αν&βη

τής κάτω οπής εδει νά είνε ανοικτή καί ή ανωτέρα" ϋηβηβίδ (1902,. θεωρών τον λόγον εκείνον ώς άπαγγελθέντα εν δια-

„~ «. - , , η, , λ , δικασία πεοί ης όαιλεϊ το κε;μενον της 'ΛΘ. ΙΙολ., ιτυνεπερανεν οτι

άλλως, κλειου,ενης ταύτης όια τοΰ οακτυλου, παύει ν , , ίη„ι::„ <

ι ■ I · ' αετα αιαν γενεαν απο της απαγγελίας τούτου, τόσον ηλλαςεν η οιαρ-

η εκροή του υγρού. 11 αυτη αρα αρ/η της αρ- κεια τών αγορεύσεων εν ταις τιαητα'.ς ιδιωτικαις οικαις, ωστε ο /ρο-

ναίας κλεψύδρας έΦαοαόζεται καί διά'τήν έσωτε- !°ξ τών 12 ^οΰν ό ««Ρ·/^; τ«ΐ« 8ία8«α««ί(;) ήλαττώθηείς το

, 1 1 "Ι!-1100, κατηργηθη οε κα; ό οεύτερος λόγος. Τοιαύτη κολοσσιαία υ.ετα_

ρΐκήν κοιλότητα τής λυχνίας τής Μήλου. βολή φαίνεται εντελώς απίθανος· άλλ', ώς πολύ όρθώς ό Φωτιάδης

απέδειξεν (αυτόθι σελ. 77 καί υποση;Α ), αί άαφισβητη'σεις κλη'ρου δεν
άνηκουσιν εις χζ; διαδικασία; περί ών ό Αριστοτέλης, αλλ' «υπη'-
ΐίόωρ ορώ μ,οι.» βν δε τη Ίασικη επιγραφή αναφέρεται. ο\>ς εϊδο- γοντο εις τον γενικόν κανόνα, του υοατος έπ·.μετρου[Λ.ε'νου αεί κατα

αεν, και το υψο; άπό του έδάρου; (7 πόδες), εϊ; ό εδει να τίθηται ή λόγον του επιδίκου ποσοϋ'», ότι δε επ' αυτών ουδέ

Ί

κλεψύδρα κατά τα; εκκλησίας. κατηργήθησαν.

1 Εθηβ ϋϋδΒαιιά. Ιιββ οΐνίΐίβαΐίοηβ ρι-οΐιβίίβηΐςιπβδ ά&ηθ 3 Ό Κβΐΐ (αύτόθ ) φρονεί ότι τα ρ.έτοα διαρκείας τών αγορεύσεων

1β 1)888111 άθ 18 11ΊΘΓ. Ε§θβ 1914. υ,ετεοληθησαν έν Αθήναις κατά διαφόρου; έπο/άς, δέχεται δέ υπό

14 8 22

α ι
loading ...