Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 4
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0011
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
4 Σ. Β Κουγεα 1 Τδ Κοινόν τών Ελλήνων κατ έπιγραφήν Επιδαύρου. λ ε ΐ92ΐ

έτος 220 π. Χ. γενικωτέρας φύσεως θέμα, ώς ήτο του πλήϋους εις Αί'γιον κατά τους νόμους)
βεβαίως ό κατά των Αιτωλών έπι/.ληθείς συμμα- Το δ' έν σελ. 144 λεγόμενον ύπο του Καββα-

χικός πόλεμος, δέν προσήλθεν ου στεφανίτης άγων δίου περί των στεφανιτών άγώνων, δτι ίσου: δεν

έτελεΐτο, άλλα προσήλθεν έν Αίγίω; Έπειτα ό περιλαμβάνονται έν αύτοΐς οί έν Όλυμπία άγώ-

αύτος Μεγαλοπολίτης και Αχαιός ιστορικός δια- νες, όπως συμβιβασθη και ενταύθα προς την δή-

κρίνει σαφώς δύο διαφόρους συνόδους συνελθούσας θεν έπιγραφήν της Αχαϊκής Συμπολιτείας ή γνω-

σχεδον ταυτοχρόνως κατά τήν κήρυξιν του συμμα- στη έχθρότης των Ηλείων προς τους Αχαιούς,

χικοΟ' λεγομένου πολέμου (220 π. Χ.): την σύνο- είναι και τούτο άμάρτυρον και άκατανόητον, λαμ-

δον απάντων τών συμμάχων, γενομένην έν Κορίνθω βανομένου μάλιστα ύπ δψιν δτι έν στ. 20 της

παρισταμένου και του βασιλέως Φιλίππου {Πολ. επιγραφής αναφέρονται οί Ηλείοι.
IV, 13, β: την δ' αρχήν (έ'σχεν ό συμμαχικός Κατά τον αυτόν τρόπον θά ήδύναντο νά άνα-

πάλεμοςι εκ τον μετά ταντα γενομένου δόγματος τραπώσιν οί πλείστοι έκ των ισχυρισμών του έκ-

άπάντων των συμμάχων οΐ συνελϋόντες εις την δότου και πολλά άλλα άχόμη προς άπάδειξιν της

των Κορινθίων πόλιν έπεκύρωσαν τδ διαβούλιον Εσφαλμένης αύτοΟ ερμηνείας νά λεχθώσιν *. Αλλ

διαπροστατενοντος Φιλίππου του βασιλέως και άντ'ι της αρνητικής προτιμώ νά εισέλθω άμεσως

25, ι: καταλαβών δετούς άπδ των συμμαχίδων εις τήν θετικήν έξέτασιν της πολυτίμου επιγραφής,

παραγεγονότας εις Κόρινϋον, συνήδρευε και διελάμ- έν ή λαλουσιν αυτά τά πράγματα ά'^ εαυτών.
βανε μετά τούτων τί δει ποιεϊν και πώς χρήσασΰ·αι

τοις ΑΙτωλοϊς. Παρβ και 22, ι), και τήν ίδιαιτέ- 2. Η επιγραφή χαί τό χείμενον αϋεής.
ραν σύνοδον τών Αχαιών τήν συνελθουσαν έν Αί-
γίω (Πολ. IV 26, τ: οί δ' Αχαιοί συνελ&όντες Έκτώνόκτω τεμαχίων, τών αποτελούντων τήν
εις τήν καϋήκονσαν σύνοδον τό τε δόγμα πάντες προκειμένην έπιγραφήν, ώς δημοσιεύεται αύτη
έπεκύρωσαν και τδ λάψυρον έπεκήρυξαν κατά τών υπό του Καββαδίου, τά τρία, τά και μεγαλύτερα,
Αιτωλών προσελΰόντος δε και τον βασιλέως προς εύρέΟησαν κατά τάς τελευταίας άνασκαφάς. Τάδε
τήν βουλήν εν Αίγίω και διαλεχ&έντος διά πλειό- #χχα πέντε, τά μικρότερα, ευρεθέντα έν ταΐς πα-
νων τά ρηΰέντα μετ εννοίας άπεδέξαντο και τά λαιαΐς άνασκαφαις του ίερου, ειχον έκτοτε δημο-
προνπάρχοντα φιλάν&ρωπα τοις προγόνοις άνενεώ- σιευθή υπό του ΕΓίΐθΐιΙίθΙ έν τω 0οΐ'ριΐ8 τών Ι.Ο.
σαντο προς αύτδν τον Φίλιππον. Παρβ. και 27, 9)· IV ΰπ αριθ. 924 μετά δύο ακόμη άλλων.
Εις άμφοτέρας ταύτας τάς συνόδους παρίσταται ατινα άπορον πώς διέλαθον τήν προσοχήν του
ό Φίλιππος, άλλ'υπό διάφορον έν έκατέρα ιδιότητα. Καββαδίου, και άτινα, ώς κατωτέρω θά οειχθή,
Έν Κορίνθω μέν παρίσταται ώς σύμμαχος και άνήκουσιν εις ταύτην τήν έπιγραφήν. Ό κ. Καβ-
ήγεμών τών Ελλήνων, έν Αίγίω δέ ώς ιδιαίτερος βαδίας, προσαρμόσας μετά μεγάλης αληθώς εύ-
σύμμαχος τών "Αχαιών άνανεώνων τήν προϋπάρ- στοχίας τά παλαιά και τά νέα τεμάχια προς άλ-
χουσαντοΐςπρογάνοιςσυμμαχίαν(/7θΛ. IV, 26,8), ληλα, παρουσίασε τήν ύπ' άριθ. 3 έπιγραφήν (εί-
ήτις ασφαλώς δεν είναι άλλη ή ή συμμαχία ήν κων 4 σ. 130), αποτελούσαν κατά πασαν πιθανά-
ειχον συνάψει προ τεσσάρων ετών έν Πηγαΐς τητα το κάτω μέρος της όλης στήλης. Άλλα τον
της Μεγαρίδος ό Αντίγονος Δώσων καϊ ό "Αρα_ σοφόν έκδότην διέλαθε τό γεγονός, δτι περί τών μί-
τος (Πλοντ. "Αρατος 44). Επανειλημμένως δ^ κρών τούτων καϊ παλαιών τεμαχίων της εξ Έπι-
προσέρχεται έν Αίγίω ό βασιλεύς τών Μακε- δαύρου επιγραφής είχε πραγματευθή ό δεινότατος
δονούν οσάκις έχει τι νά συζητήση μετά μόνων

τών Αχαιών κατά τους χρόνους, εις ους περίπου * 02τω π· '/.· έν στ· 24 ·οΰ ^«/>» 3Ρ *=β'> δρχοί

, , , , ίΤΤ 1 \τ Α ί' Δία. Γήν, "Ηλων, τ., λ. π" (παρβ. χαί Καββαδίαν ε. ά. σ. 198,.,).

ανάγεται η προκείμενη έπιγραφη {Πολ V. 1 , 6: Άλλ' εΤν«« γνωστόν έξ ίλλων ^γραφών Αχαϊκών, 8τι οί Άχαιο'

0 βασιλεύς Φίλιππος ενδεής ών σίτου καϊ χρη- ώμνυον πάντοτε εις Δία Άμάριον και Άθηνάν Άμαρίαν. Παρβ.

ι,άτοη> ρ/γ τά- ληνό,ΐΡ,Γ αυννίνΡ ταύσ 'Άνηιηι,Γ 8^11θ^βΒ άρ. 490, δπου ή συνθήκη Αχαιών και Όρχομεν.'ων.

ματαη εις τα, ουναμεις, συι η) ε τον± Λχαιονς ΏΛΓΜά, I. α. 445. Όηϊοίθ α. 228. ^. ΖίβδαΠΗ, Όβ ,υΓβ-

των αρχόντων εις έκκλησίαν' ά&ροισΰεντος δε }\χτΛηάο ίιι |ιιι·β ΟΓββοο ςυβΗΗοηοκ. Πί«8. Γοτίγγη 1892 σ.20.
loading ...