Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 8
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0015
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ν Σ Β Κουγέα Το κοινον τών Ελλήνων κατ επιγραψην Επιδαύρου, α κ ι^ι

Ελλήνων. Διότι ή πολιτική των κοινών πανελλη- λεΐσΦαι τονς σννεδρεύοντας Διόδ XVI, 89.3 ·
νιων ιδεωδών, ήν έκαλλιέργησαν μεγάλαι καί φω- διοπερ έν Κορίν&ω τού κοινού συνεδρίου συνα-
τειναΐ διάνοιαι, ώς ή του Κίμωνος, του Περί- χθέντος. XVII.4 : τον δ Αλεξάνδρου παραγγεί-
κλέους, του Ισοκράτους κλπ, νυν ετίθετο το πρώ- λαιμός βί'ς Κόριν&ον άπανταν τάς τεπρεσβείας και
τον και εις πρακτικήν έφαρμογήν. Δυστυχώς όμως τονς σννέδρονς. επειδή σννήλϋον οι συνεδρεύειν
αί ειδήσεις και αί πηγαί περί της πανελληνίου ταυ- είω&ότες.48,6 ·' οι (5έ σύνεδροι των Ελλήνων έψη-
της ομοσπονδίας, ήτις ιδρυθείσα 6πΌ τοΰ Φιλίππου φίσαντο πέμψαι πρέσβεις πεντεκαίδεκα. 73,5 *
άνενεώθη κατ επανάληψιν ύστερον επί τών Δια- εκείνον δέ επί το κοινον των Ελλήνων σννέδριον
δόχων και τών Επιγόνων, είναι πολύ σπάνιαι καί την άπόκρισιν άποστείλαντος, οί μεν σύνεδροι σνν-
πενιχραί. Ακριβώς δε ή σπάνις αύτη, ή προκα- ήχ&ησαν εις ΚόρινΌον XVIII, 69 : συναγαγών
λέσασα πάντοτε τα παράπονα καί τήν στενοχωρίαν (ο Πολυσπέρχων) εκ της πόλεως σννέδρονς, ^«ε-
τών περί τΌ ζήτημα τοΰτο άσχοληθέντο^ν ίστορι- ΑεχΟ?; περι της προς αντδν συμμαχίας. XX, 46 :
κών (παρ β. Δρόνζεν, τ. Λ' σ. 57. 126, ι. 191. πρυς δε τον νίόν Αη μήτρων έγραψε, κε λεν ων τών
ΚαβΓβί, τ. I2 σ. "274. ]¥ίΙβ&βη, ε. ά. σ. 3. μέι> σνμμαχίδων πόλεων σννέδρονς σνστήσασ&αΐ
Νίβ8β, τ. II σ. 335), καθίστα ετι μεγαλυτέραν τους βουλευσομένους κοινή περι τών εν Ελλάδι
τήν /αράν μεΟ' ής θα χαιρετισθη ή έκ τών /ωμά- συμφερόντων. Δημοσΰ* Περι τον Στεφ. 22: ώς
των της ιεράς Επιδαύρου έμφάνισις νέας καί σπου- «ρ έγω.... κεκωλνκώς είήν τήν πό/αν μετά κοινού
δα ία ς επιγραφικής μαρτυρίας περί του Κοινού τών συνεδρίου των Ελλήνων ταντην (τήν είρήνην) ποί-

λήνων συνεδρίου, ήτις ας έλπίσωμέν ότι δεν ήσασΰαι. Υπερείδης Υπέρ Ενξεν.20: και εις το

θ χ είναι καί ή τελευταία. κοινον τών Ελλήνων σννέδριον πορεύεσϋ'αι. Αί-

Αί ειδήσεις, ας ε/ο μεν περί της υπό τούς Μα- σχίνης Κ Κτησ. 161 : οΰ<5 είάσαιε κριϋήναι εν

κεδόνας όργανωθείσης Ελληνικής ταύτης όμοσπον- τω τών Ελλήνων συνεδρίω... 254: ημερών μϊν όλί-

οίας. περιορίζονται εκ μεν τών γραμματειακών γων μέλλει τά Πύθια γίγνεσθαι και τό συνέδρων το

πηγών έν τω «Περι τών προς 'Αλέξανδρον συν&η- ιών Ελλήνων συλλέγεσθαι. (περί τών δύο τούτων

κώτ» λόγω του (ψευδό Δημοσθένους, παρά χωρίων του Αίσχίνου θά γίνη λόγος κατωτέρω).

Διοδώρω σποραδικώς καί παρά τοις Λατίνοις Πολύβιος IV 23, 5: κ«ί παρελθόντες εις το τον

ίστοριογράφοις Κονρτίω Ρούφω (ΗίδίοπΒ Αΐβ- βασιλέως σννέδριον. η : Οί μετέχοντες τον σννε-

χ&ιΐίΙΐΜ ι继ηί'; καί Ίουατίνω (ΕρίΙοιη» Ιιΐδίο- <5ρ/ου. 25 ι : καταλαβών τους άπδ τστνσνμμαχίδων

ΠΒΓυΐΏ ΡΙιίΗρρϊοαηιπι) επίσης" έκ δέ τών έπιγρα- παραγεγονότας εί: τήν Κόρινϋον συνήδρευέ. 5 :

φικών εν τοις ολίγοις λειψάνοις καί τεμαχίοις, διακονσαντες τούτων οί τών συμμάχων σύνεδροι

άτινα μετα τόσης οξυδέρκειας διέκρινε, συνέλεξε 26.2 : οί <5ίσύνεδροι παραχρήμα πρεσβευτάς έξα-

καί συνηρμοσεν ό ΥΥΊΙΙίθΙιιι έν τή προμνημονευθείση πέστελ.λον προς τονς συμμάχους. V 28,2 : ο ό*ε

πραγματεία αΰτοΟ. Παραβάλλοντες δέ τήν ες" Επι- Φίλιππος έγραψε διασαφών πέμπειν εις Πάτρας

δαύρου νέαν έπιγραφήν προς τήν μέχρι τούδε γνω- τους συνεδρεύσοντας. 102.8 : προς μεν τάς συμμα-

στήν παράδοσιν περί του Κοινού τών Ελλήνων χίδας πόλεις γραμματοφόρονς έξαπέοτειλε παρα-

σννεδρίον αντιλαμβανόμεθα προφανή καί άναμφι- καλών πέμπειν εις Πάτρας τους συνεδρεύσοντας.
σβήτητον τήν συγγένειαν. 103,ι : ήδηδε και τών συνέδρων ήθροισμένων κ.τ.λ.

Έν πρώτοις τούς «-συνέδρους», οίτινες άπαν- ΙΐίβίίΐΙϊΙβ IX,-, : οοιιιρο8Ϊ(;ι*8 ίιι Ογηθοιβ ΐθβαβ

τώντες έν έκάστω σχ'εοΌ.ν στίχω της προκειμένης Ρΐιΐΐϊρραδ οιηπίιιιιι οίνίίαίίιΐίϊΐ Ιβ^Βίοδ ϋοπιιαη-

ήμΐν επιγραφής, παρέσχον τοσαύτας δυσχε- <1ιιηι γθπιϊι ρΓ&θδθηϋπιη δΐ&ίιιπι βνοοαΓί Οοπη-

ρείας εις τον Καββαόίαν έπανευρίσκομεν παν- ίΐιπηι ]"αΙ)Θΐ. ΙΥ)\ ρ&οίδ Ιθ§θΐη αηίνβΓδΗβ Ο-Γαβοίαβ

ταχου της παραδόσεως, 'έν ή γίνεται λόγος περί ρΐ'Ο ιηβπΐΐβ δίη^ιιίβηιηι οίνίί8ί·ίιπιι δίηίπίί ηοη·

τοΟ «κοινού τών Ελλήνων σννέδριον» παρβ. ΗΐΗηΏίψιβ οιηηίϋΐη νθΐιιΐί υηυιιι δθηάίαιη θχ

(ψευδό Δημοα& Περί τών προς Αλέξανδρον οιηηίΐηιβ 1θ§ίί. Ό Ον.Ηίηβ Κηϊηχ VI, 6,19 όνομά-

Σνν&ηκών 15: εοι* ^άρ έν ταΐ; σνιΦήκαις έπιμε- ζει επίσης οοηοίΐίπιιι Ο-ΓίίθΟΟΓπηι. Καί έν επιγρα-

ί>5» β 3Ρ
loading ...