Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 10
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0017
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1921

και τούς συνέδρους, επειδή συνήλθαν οι συνεδρεύ
ειν είωΰ'ότες, διαλβχ&είς δ βασιλεύς και λόγοις
έπιεικέσι χρησάμενος έπεισε τους Έλληνας ψηφί-
σασ&αι στρατηγδν αυτοκράτορα της Ελλάδος εΐναί
τον Άλέξανδρον, και στρατεΰειν έπι τούς Πέρσας
ύπερων εις τούς Έλληνας έξήμαρτον». Παρ β.
κα! 'Αρριανοϋ Κ' ί,ι κ. έ. Ιΐί8ίί71118 XI, 2, 4
κ'ίίέ. Προ; τούτοι; Δρόνζεν Α'. σ. 133 ΝΪ686

ΙΜ. ΒβΗάίβνΠΐ2;97 ΒβΙοο/ι, Ιΐ,βκ: Καβνβί,
Ρ 320 . 8ζαηίθ\ Λάβ^βν&Μί©Λ Α^ΐιαηάΐαη^βη
σ.21 ) Ρ) 14 την άνανέ«*σιν·©1 ταύτην των συνθηκών
(336/.) -τ. Χ.}·-αναφέρεται κα'ι' ό /Ζερί το)ΐ· προς
14λέξανδρον συνΰηκών λόγος του (ψευδό) ^?/μο-
σ&ένονς, καθώς και έπιγρα^αί τίνες (ή Αττική
ΙΟ, II κα! III θά'ιί. Ηΐϊη. 329, παρβ. Λνίΐΐΐθΐηι
έ. ά. σ, 44 κ· έ. ΚαθΓδί Ρ 320 ι, και ή έκ του
έτους 333/2 έπιγραφή της Χι'ου 8>Ί1θ£θ3 283).

Μετά τον θάνατον του Μ; Αλέξανδρου έπηκο-'
λούθησαν έν Ελλάδι μεγάλαι άνωμαλίαι και τά-
ρα/αι, έπηλθεν ό Ααμιακος - πόλεμος, και ή υπό
τούς Μακεδόνας πανελλήνιος συμμαχία κατελύθη
323 π Χ.). Ύστερον δε,· ό'τε τον αποθανόντα
Αντίπατρον διεδέχθη εν τη έπιμελητεία του Μα-
κεδόνικου - κράτους ό; IΙο'λυσπέρχων, ■ ούτος διαχει-
ριζόμενος τήν βασιλικήν έςουσίαν έν ονόματι των
συμβκσιλέων Φιλίππου του'Άρριδαίου κα! Αλε-
ξάνδρου, του εκ της Ρωξάνης^-δηλ^νότι γεννηθέν-
τος υίου του Μ. Αλεξάνδρου, προσεπάθησε να.
ανανέωση τήν παλαιά ν μετά των Ελλήνων συμ-
μαχίαν, απόστειλα; το τ.ν.ρν Διοδώρω (XVIII, δί>)
πάοαδοθέν διάγραμμα, δι ου κατασκευάζει εϊρήνην.
και άνασυνιστα. τά;; ελληνικά; πολιτείας συμφωνώ;
προς τά υπό ' τό'υ ' Φιλίππου και του' Αλεξάνδρου
πάλαια διαγοάυ.υ.ατα. Ιήν' εκτασιν και τό'άποτέ-
λέσυ.α των ποοσπαθειών τούτων οέν γνωρίζομεν.
άκοι3ώ; Ειδικώς όμως περί τη; Πελοποννήσου ·

ι ι - - ι - ι 1 - ι

πληροφορεί Ό Διόδωρος (XVIII, 69) ότι αό Πο-
λυσπέρχων βουλόμένος τά κατά την Πελοπόννησον
διοικήσαι συμφερόντως, παρηλ$ε και συναγαγών
εκ ιών πόλεων συνέδρους, διελέχΰη περί τή: προς
αύτδν συμμαχίας».·· Γό κοινόν τών Ελλήνων συ-
νέδριον συνελθόν κα! τώρα εν Κορίνθω [Νίβ8β,.
Ι: .244. παρβ. και Δρόνζεν, τ. Β' σ. 236, ΐ-2),
άνενέωσε τήν πανελλήνιον συμμαχίαν περ! τόν.
Πολυσπέρχοντα (τω 318 π. Χ.), ή; μετέσχον

πάντε; οί Πελοποννησιοι πλήν τών Μεγαλοπολιτών.

Τήν συμμαχίαν ταύτην τών Ελλήνων διαλυ-
θεΐ'σαν μετά τά επακολουθήσαντα μεταξύ τών Δια
δό/ιον ταραχώδη κα! πολεμικά γεγονότα επεχεί-
ρησε νά ανασυγκρότηση έπ! τη βάσει τών Φιλιπ-
πικών παραδόσεων κα! Ό βασιλεύς τή; Αιγύπτου·
Πτολεμαίο; ό Αάγου τω ·308: Χ, άλλά μή
εύρων προ; τούτο προθύμου; τού; Πελοποννή-
σου; άπέσχε του έγχειρήματο;. (παρβ. Διόδωρ.
XX, 37· Έ*·Μ* Κ. Ε. έν άρθρω ΌβηιβίΗΐί8 τ. IV
σ 2772, 2ο: Νίβ8β I σ.309.ΚέβΓδί ΙΙ\ (κκ70.);

Ιρίτη άνανέωσις του υπό του; Μακεδόνα; Κοι-
νού τών Ελλήνων έγένετο έπ! Δημητρίου του
ΠολιορκητοΟ. Ούτος έλθών εις τήν Έλλάδ/ τψ
30/ π. Χ. μετά μεγάλων δυνάμειυν, άφου απέ-
δωκε τήν έλευθερίαν κα! το πάτριον πολίτευμα
τοις Αθηναίοις,.διετάχθη υπό του πατρός Αντι-
γόνου ατών μει· ,συμιι.αχίδιυν πόλεων συνέδρους
ποιήσασΰαι, τούς, βουλευομένους κοινή περϊτών
έν Ελλάδι συμφερόντων, αύτδν δε μετά της δυνά-
μεως εις Κύπρον πλεϋσαι. Ούτος μεν ούν συντόμως
πάντα πράξας κατά τάς έντολάς του πατρός [Διόδ.
XX, 46 , επλε-υσεν "εί;':;Κύπρον κατά το ■ ε'αρ· του;
3θϋ Πλουτάρχου Δημήτριος 15* Ρ - ΥΓ. ΚΚ
τ. IV σ..2774ι. II απόπειρα αύτη-του Δημητρίου
προ; σύγκλησιν κοινού έν Ελλάδι συμμαχικό Γ συ:
νεδρίου-ν μείνασα τότε ένεκα τή;. εσπευσμένης αΜ
του έξ Ελλάδος άναχωρήσεα); άνευ αποτελέσμα-
τος, έπανελήφθη κατά τήν δευτέραν αύτου . είς.
Ελλάδα κάθοδον, Μετά τάς έν Κύπρω λαμπρές
νίκα; κα! τήν π2ό; τού; Ροδίους συνθηκ.ολόγησ'ιν
έπανελ'Οων εις τήν Ελλάδα (τω 304) κα! κομι-
σθείς διά τών νήσων κιαέπλευσεν εις Αύ/.ιν της
Βοιωτίας,σπεύδων έλευΰερώσαι τούς Έλληνας άπδ
του Κασσάνδρου,ήλευθέρωσε τήν Χάλκίδά,κα! κα-
τεδι'ωξε τον Κάσσανδρον μέχρι τών Θερμοπυλών
(Πλουτ Δημήτρ 23 Δώδ XX, 100. Ρ-Λν. ΚΕ.
τ. IV σ. 2778]. Όλη ή μέση Ελλάς, ή Βριω'-
τ-ία, ;.;ή Αττική κλπ>. προσήλθον., προς το " μέρος
τοΟ, Δημητρίου; έκδιωχθεισών τών ο ρ ουρών τού
Κασσάνδρου. Άι-ου -δε "διήλθε -τον χειμώνα του
304/3 έν Αθήναις έν μέσω οργιαστικών διασκε-
δάσεων [ΠΧουτ. Δημήτρ. 24 κ έ. πρβλ. -κ.α!. τον
προς τιμήν αύτου.ποιηθέντά ϊθύραλλον παρ' ΑΦτ}-
ναίω VI, 2ο3),μετέβη τω 303 εις Πελοπόννησον,
loading ...