Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 12
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0019
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
12 Σ Β. Κονγέα Το Κοινδν τών Ελλήνων κατ επιγραφή ν Επιδαύρου.

αε

Ελλήνων ώς μέλη αύτου). Γοΰ κοινού δέ τούτου 89: Κορίνΰψ τον κοινού συνεδρίου ονναχ&εν-

καί πανελληνίου συμμαχικού συνδέσμου ήγεμών τος διαλεχτείς (ο Φίλιππο:). . τέλος δε των Ελ-

άνακηρύσσεται ό Αντίγονο: [Πόλύβ. 11,54.70. λήνων έλομένων αύτδν οτρατηγον αυτοκράτορα

παρ β. καϊ ^££0 Π,335). Είναι αληθές οτι έν τη τ^ς Ελλάδος. XVII,4 : άτει&) συνήλϋον οι σννε*

συμμαχία ταύτη οί ' Αχαιοί είναι το σπουδαιότα- <5ρευε«ΐ' είωΰότες διαλεχτείς (ό Αλέξανδρος) επείσε

τον μέλος, κατέχοντες μετά τους Μακεδόνας την τους Ελληνας ψηφίσασϋαι οτρατηγον αΰτοκρά·

άμέσως δευτερεύουσαν θέσιν έν αύτη, λεγομένη εν ΤΟρα εΓναί τό?' '^4Αε|αΐ'ίρον', και αντιγράφει αυτο-

τοΐς άκολούΟοις χρόνοις κοινή Αχαιών καϊ Φιλίπ- λέξει τάς ομολογίας του πατρός (παρβ. 8^11θ^β"°

που συμμαχία ΟΙολύβ. IV,55, ι). Τούτο οέ όφεί- 260 καϊ ΨίΙβ&βΠ, ε. ά. σ. 3. 32.ι. 39). Το

λεται αναμφιβόλως ε·ς την ισχύν, ήν είχον έν τω διάγραμμα, τό εκδοθέν υπό του Πολυσπέρχοντος

μεταξύ αποκτήσει οί Αχαιοί, έπικρατήσαντες πάν- εξ ονόματος των βασιλέων Φιλίππου του 'Αοοι-

των σ/εδόν των Πελοποννησιων (παρβ. και Νίβ86 οαίου και του υ,ικοου Αλεξάνδρου, και τό ά^οοών

II, 337). Ή πανελλήνιος αύτη συμμαχία ύφιστα- εΐς -ήν άνανέωσιν του έν τω μεταξύ διαλυΟέντος

μένη άκεραία μετά των ομολογιών καϊ των συνθηκών Κοινού των Ελλήνων, στηρίζεται έπι τών προη-

αύτής έν άπολύτω ίσχύϊ καϊ έπι της βασιλείας γουμένων διαγραμμάτων του Φιλίππου καϊ του

του διαδεχΟέντος τον Άντίγονον Φιλίππου, καθ ά Αλεξάνδρου ( Διόδ XVIII, 56 : πολιτείας δε

ιστορεί ό Πολύβιος (IV, 3,8 9,4 13-6 22,2 τάς επί Φιλίππου και Αλεξάνδρου, και τάλλα

24,5, 27,ιο. παρβ. καϊ IX, 38,5 Χ$*4.)> διετή- πράττειν κατά τά διαγράμματα τά πρότερον υπ

ρήθη μέ/οι του 198 π.Χ. δπότε κατελύθη προσχω- εκείνων γραφέντα.. Άϋ'ηναίοις δε είναι τά μεν

ρησάντων τών Αχαιών εις τού: Ρωμαίους. Οτι δε άλλα, καϋάπερ επί Φιλίππου και } Αλεξάνδρου).

ϋφίστατο ετι ή συμμαχία κατά τού: χρόνου: Ό Πολυσπέρχων εκείνα ε/ει ώς υπόδειγμα καϊ

έκείνους μαρτυρεί ό 'Ρωμαΐο: ιστορικό: Αίβιος |ξ αυτών παραλαμβάνει τούς όρους τών όμολο-

(Βιβλ. XXXII, 19· Ν%68β, 11.337)· γιων, ώς μαρτυρουσιν αί προβάλλουσαι λεκτικά!

ομοιότητες (\νΠ(&6η, ε. ά. 32,ι ). Επίσης καϊ ό

5. Η άνανέοισις του Κοινού εις ην άφορα ή επιγραφή. Δημήτριος Ό Πολιορκητής άνανεώνων τήν πανελ-

λήνιον συμμαχίαν τούς τίτλους του Φιλίππου καϊ

Ας έςετάσωμεν τώρα εις ποίαν εκ τών πέντε τοΰ Αλεξάνδρου ελάμβανε και τά προγράμματα

τούτων περιπτώσεων, καθ άς έ'χομεν συγκρότησιν εκείνων εφήρμοζε ίΠλοντ. Αημήτρ. 25 εί' (5ε

ι

πανελληνίου Κοινού ύπό τούς Μακεδόνας, ανάγε- Ίσΰμώ κοινού συνεδρίου γενομένου και πολλών

ται ή προκειμένη εξ Επιδαύρου έπιγραφή. Περί άνϋρώπων συνελϋ·όντων, ήγεμών άνηγορεύϋη της

του ζητήματος δμως τούτου παρατηρητέον ευθύς Ελλάδος ώς πρότερον οί περί Φίλιππον και Αλέ-

έξ αρχής ότι τούτο δέν εχει καϊ πολύ μεγάλην ξανδρον. ΝΪ686 I, 338,ι. Λρόί)£εν τ.Β'σ.547).

σημασίαν, διότι πάσα άνανέωσις άπετέλει έπανά- Δια νά φανη δέ οτι συνεχίζει μετά του πατρός Άντι-

ληψιν τών παλαιών ορών καϊ έστηρίζετο έπι τών γόνου τό έργον και τήν παράδοσιν τών μεγάλων έκεί-

προηγηθεισών συνθηκών, ώστε αί όμολογίαι νων βασιλέων, εκοψεν ένΠελοποννήσω καϊ νομίσμα-

καί τά καταστατικά έγγραφα πλην των έλα- Χα φέροντα όνομα μεν το ίδιον καϊ το τοΟ πατρός,

χίστων κατά καιρούς αναγκαίων μεταβολών περιε- κεφαλήν δέ τήν του Αλεξάνδρου (Ρ-ΐν.Β.Ε.

λάμβανον τούς αυτούς όρους περίπου, τούς διαγρα- ΌβιηβίΗίΐβ τ.IV σ.2778/9 μετά της αυτόθι βιβλιο-

φομένους έν τή αρχική τή ύπό του Φιλίππου του γραφιάς). Τέλος και ή ύπό του Αντιγόνου του Δώ-

Β' ίδρυθείση συμμαχία. Ούτω π.χ. ό Αλέξανδρος σωνος γενομένη τελευταία άνανέωσις του Κοινού

συγκαλέσας εν Κορίνθω τω 336 τό συνέδριον τών τών Ελλήνων αποτελεί αυτόχρημα άναβίωσιν τών

Ελλήνων καϊ άνανεώσας τάς προς στιγμήν χαλα- παλαιών τοΟ Φιλίππου συνθηκών (παρβ. ΐνίΐοΐοβη,

ρωθείσας συνθήκας του πατρός αύτου, λαμβάνει έν |. ά. σ. 7,2. ΚαβΤβί τ. I2 σ. 279), ή δέ αύταΐς

τω προσώπω αύτου τούς αυτούς τίτλους, ους είχε σχεδόν λέξεσιν επανάληψις λέξεων καϊ όρων (παρβ.

λάβει παρά τών "Ελλήνων ό Φίλιππο: {Διόδ.XVI, π. χ. Πολύβ. IV,25, γ) μαρτυρεί προς τοΤς άλ-
loading ...