Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 28
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0035
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
28 Σ Β. Κουγέα Τό Κοινδν τών Ελλήνων κατ έπιγραφην Επιδαύρου. αε ΐ9ϋΐ

θμίων συνήδρευε το κοινον τών Ελλήνων συνέ- συνέλευσιν έν αυτοί; του συνεδρίου. Ή εκδοχή

δριον, δφείλεται εις σύγχυσιν προελθουσαν εξ δ'μως αύτη δεν συμβιβάζεται τελείως προς την

άγνοιας και εκ της συμπτώσεως και της ταυτό- άνωτέρω έν στ. 12 διάταςιν, καΟ' ην οί σύνεδροι

τητος του τόπου, ενθα κατά κανόνα συνηρχετο συνήρχοντο έν καιρώ ειρήνης τρις του ένιαυτου'

το συνέδριον, δηλαδή του ΊσθμοΟ της Κορίνθου, διότι οί τέσσαρες οδτοι πανελλήνιοι αγώνες, τελού-

προς τον τόπον ενθα έτελουντο τα Ισθμια. Ο οε μενοι οί μεν ανά παν τρίτον, οί δέ ανά παν πέμ-

ΚηθγβΙ (Κϊιθϊπ. Μιΐδ. ε. ά. σ. 529 και Οθδοΐι.ά. πτον έ'τος, δεν παρέχουσιν εύκαιρίαν συμπτώσεως

ΗθΙΙθπ.Ρ σ. 280) εικάζει δτι θα υπήρχε συνή- και τών τριών ετησίων συνελεύσεων του συνεδρίου

θεια νά προσκαλώνται και νά παρευρίσκωνται οί προς τους τεσσάρας τούτους πανελληνίους άγώνας.

σύνεδοοι του συνεδοίου τών Ελλήνων ώς θεωροί ΔιαοκΟυντος του πολέυ.ου το συνέδοιον θά συν-

\ ι ι 1 > I ι

κατά τάς πανελληνίους έορτάς Άλλ' ή ημέτερα ή οχετό κατά τό άρθρον τούτο της επιγραφής, δπου

έπιγραφή ορίζουσα σαφώς και όητώ; δτι αί σύνο- ήθελον παραγγείλει οί πρόεδροι καί ό βασιλεύς

δοι του συνεδρίου θχ γίνωνται εν καιρώ ειρήνη; ή ό υπό τών βασιλέων διωρισμένος στρατηγός.

ον αν οί στεφανϊται αγώνες γίνωνται λύει τό Τοιούτων δέ περιπτώσεων, καθ'άς ό βασιλεύς τών

ζήτημα, εξηγούσα δέ τά ανωτέρω μνημονευ- Μακεδόνων έν καιρώ πολέμου ορίζει τον τόπον της

θέντα χωρία τών διαφόρων συγγραφέων, έπτ/.υ- συνελεύσεως του συνεδρίου, έ'χομεν συχνάς μαρτυ-

ρώνει την έπί τη βάσει τών χωρίων τούτων εςενε- οίας. Μετά τήν έν Σελλασία μάχην καί τήν συνομο-

χθεΐσαν είκασίαν του Δρόϋζεν (τ. Α σ. 191 κ. ε.) λόγησιν της ειρήνης οί σύνεδροι συνέρχονται εις

δτι το συνέδριον τών Ελλήνων συνήρχετο κατά Νεμέαν οπου έτελουντο τά Νέμεα, βλέπομεν δέ

τάς μεγάλας πανελληνίους έορτάς, ήτις εικασία ούτω έφαρμοζομένην αμέσως /.αί κατά γράμμα

πολεμηθεισα υπό τών νεωτέρων έρευνητών της τήν έν τω άρθρω τούτω διάταξιν περί της έν

ιστορίας του Μακεδόνικου Ελληνισμού, άποδει- ειρήνη συνελεύσεως τών συνέδοων οΰ αν οί στε-

κνύεται ΰπο της επιγραφής της Επιδαύρου ή άχρι- φανΐται αγώνες γίνωνται. "Εν δ' έτος ύστερον,

βεστάτη καί ευστοχωτάτη. Ότι δέ ή οιάταςις έκραγέντος επί Φιλίππου του Ε' του Συμμαχικού

αύτη περί τών κατά του; πανελληνίους άγώνας πολέμου (220 π. Χ.), βλέπομεν το συνέδριον συν-

συνόοων του συνεδρίου δεν ετέθη κατχ τήν ύπ' ερχόμενον ούχ'ι οπου τελοϋνται αγώνες, άλλ'

Αντιγόνου του Δώτωνος άνασυγκρότησιν αύτου, όπου ό βασιλεύς ορίζει, άλλοτε μέν εις Κόρινθον,

εις ήν άφορα ή ημετέρα έπιγραφή, άλλ' ύφίστατο [Πολύβ. IV, 14 καί 22),άλλοτε εις Τεγέαν [Πολ.

και έν τω παλαιοτέρα) καταστατικά) του συνε- IV,23,5 ), άλλοτε εις Πάτρας (Πολ. V, 28,3 )

δριου. μαρτυροΟσι τά ανωτέρω μνημονευθέντα καί άλλοτε εις Πάνορμον, τήν απέναντι της Ναυ-

χωρία καί ίδια τό χωρίον του Αίσχίνου (Κατά πάκτου ΓΙελοποννησιακήν πόλιν (Πολ. V, 102,9 ).

Χτ?/σ. § 2ο4). Περί του «κο^οΰ πολέμου» καθώς και περί του

*Αν ύπο τους στεφχνίτας άγώνας νοούνται έν- πληθυντικού τύπου βασιλέων, έγένετο άνωτέρω δ

ταΟθα πάντες οί τοιοΟτοι έν Ελλάδι αγόμενοι προσήκων λόγος (έν σελ. 16).

άγώνες, δηλαδή πλήν τών τεσσάρων μεγάλων καί Στ 18—20: Τά δε δόξαντα τοις συνέδ[ρ\οις

άλλοι δευτερεύοντες, ως π. χ. τά Αύκαια, τά κύρια είναι· χρηματιζόντωσαν δε ύπ\ερ] ήμισυ

Ασκληπιεία κ.λ.π., τοΟτο δεν είναι βέβαιον. Ίσως γινόμενοι, αν δ έλά,ττους συνέλ [Φωσι μή χρημα-

έννοουνται ενταύθα μόνον οί τέσσαρες μεγάλοι καί τίζειν.—Έν στ. 19 μετά το είναι άνεμένετο νω-

πανελληνιοι άγώνες, Όλύμπια, Πύθια, Ισθμια ρισμός τών δύο διαφόρων άπ' άλλήλων διατάξεων

καί Νέμεα. Διότι ενώ περί έκαστων εκ τών τεσ- διά της οριζόντιας κεραίας, ήτις δ'μως δέν ύπάρ-

σάρων τούτων άγώνων εχομεν μαρτυρίας ό'τι συ- χει έν τω λίθω. Ή συμπλήρωσις [κύρια \ του έκ-

νήλθέ ποτε κατ' αυτούς το συνέδριον τών Ελλή- δότου είναι ορθή 1. Αί αποφάσεις του συνεδρίου εί-
νων (ίδε άνωτέρω), περί άλλων τινών άγώνων

<> ι ι , ?> / , ' η , -\ ι. 1 ΙΙιο; υποστηοιξιν τη: συμπληοώσεω: ταύτη; άνα^εοί: ό Καββ.

οευτεοευουσης σηυ,ασιας ουδεμία, εφ οσον τουλα- , '· * 0~ Β * ' _

1 · " . 1 1 (σ 140) χωρίον του ίίολυριου (IV. I.Ο) «ο σ αν τοί? σννελ-

χιστον εγώ γνωρίζω, παρεδόθη είδησις άναφέρουσα βονλενομένοις δόξγ, τοϋτ' είναι κύριον», όπερ 8μως -α?-
loading ...