Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 35
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1921

Σ Β. Κονγέα' Τό Κοινδν τών Ελλήνων κατ έπιγραφήν Επιδαύρου. 35

εις τό συνέδριον και νά φροντίζωσι περι τοΰ άγο-
ρεύειν ή συζητεΐν μετ' εύκοσμίας, οί δέ σύνεδροι
νά έπιβάλλωσι πρόστιμον εις τΌν άτακτοϋντα έν
τή συνεδριάσει. Το δτι έν τω άρθρω τούτω, τω
διαγράφοντι τά καθήκοντα τών προέδρων τοΟ συνε-
δρίου, προηγείται ή παράδοσις τών αποφάσεων εις
τους γραμματείς και έπεται ή εισαγωγή τών προ-
τάσεων και αί άλλαι αί περι τήν διεξαγο^γήν της
συζητήσεως μέριμναι τών προέδρων, ενέχει ποιάν
τινα άνακολουθίαν" άλλα τοιούτου είδους πρωθύ-
στερα παρουσιάζονται συχνά εν τε άλλοις και έν
τφ προκειμένω έγγράφω.

Ενταύθα και δή μεταξύ του 7ου και του 8ου
άρθρου άνεμένετο νά διατυπωθή σαφέστερον /αϊ
άκριβέστερον Ό χρόνος της κληρώσεως τών προέ-
δρων και νά δηλωθή ή διάρκεια της προεδρίας
αύτών καθώς και δ τόπος ενθα ήδρευον οί πρόεδροι
οτε ώριζον κατά τον στ. 16 μετά τοΰ βασιλέως ή
τοΰ στρατηγού τών Μακεδόνων τον τόπον της προ-
σεχούς συνελεύσεως τοΰ συνεδρίου. Περι πάντων
τούτων παρατηρείται έν τη επιγραφή άσάφειά τις,
ήτις Γσως θά ήρετο δια προηγουμένων διατάξεων,
περιεχομένων έν τοις άποκοπεΤσι τμήμασι της
ήκριυτηριασμένης στήλης. Πιθανόν ή διάρκεια της
προεδρίας αύτών νά ήτο έτησία, καί νά έ'ληγεν
ευθύς ως συνήρχετο εις τήν πρώτην εκάστου έτους
συνέλευσιν το συνέδριον" προκειμένου δε νά όρισθη
4ν καιρώ πολέμου έκτακτος συνέλευσις, θά μετέ-
βαινον ίσως οί πρόεδροι εις Πύδναν ή άλλαχοΟ
προς συνάντησιν είτε του βασιλέως είτε του στρα-
τηγού τών Μακεδόνων όπως προσδιορίσωσιν από
κοινού τόν τόπον της προσεχούς συνελεύσεως.

Στ. 28—32. Μετά τήν έν στ. 28 όριζοντίαν
κεραίαν και τό αμέσως άκολουθοΟν έκ 14-15
περίπου γραμμάτοον χάσμα άναγινώσκονται σα-
φώς έν τω λίθω τά γράμματα ΓΗΞΟΑΙΓ, έξών
τό τελευταΐον δύναται νά άποτελή και λείψανον Π
αλλά δύναται νά θειυρηθή σ/εδόν βέβαιον ότι εί-
ναι Γ. Συμπληρωτέον [δ βουλόμενος (5' είση\γή-
σϋ'αι γ[νώμην. Αντι του δ βουλόμενος <5', ή του
δ δε βουλόμενος, ή του δς (5 αν βούληται, άτινα
ίσως ήθελον φανή δυσανάλογα πρός τήν εκτασιν
του χάσματος, δυνάμεθα νά θέσωμεν ό (Γ έϋ'έλων,
του οποίου έγίνετο χρήσις παρά τοις άρχαίοις άντί
του δ δε βουλόμενος (παρβ. Πλάτ. Γοργ. 508, Ο).

"Αν δε ή συμπλήρωσις αύτη είναι ορθή, τότε, λαμ-
βάνοντες ύπ' όψιν δτι τό έν στ. 30 έκ της αυτής
μετοχής έξαρτώμενον άπαρέμφατον χρηματίσαι
έκφέρεται κατ αόριστον, πρέπει νά δεχθώμεν ότι
ό χαράκτης παραλείψας έξ αβλεψίας τά γράμματα
παρουσίασεν έν τω λίθω άπαρέμφατον παρα-
κειμένου άντι του άορίστου όστις απαιτείται έν-
ταΰθα και όστις θά ύπήρχεν έν τώ έγγράφω. Εις
τοιαύτας δέ παραδρομάς περιπίπτει συχνά δ χα-
ράκτης της παρούσης στήλης (παρβ. στ. 16. στ.
34. στ. 41). Περι τοΰ είσηγεΐσϋαι και είσηγεΐσϋαι
γνώμην (=== ύποβάλλειν πρότασιν) [είσηγησαμένων
τήν γνώμην 10. ΧΠ9 άριθ. 412 καί γνωμειοηγη-
της ύστερον έν Αιγύπτω), περί της σημασίας καί
της χρήσεως αύτών παρβ. 8\νοΙ)θάα, ε. ά. σ.136.
186 201 και 204, τ οΰ αύτοΰ έν ΚΙίο τ. 11 σ.
462,4 και τό άρθρον γνώμη τοΰ 8ο1ιυ1ΐΗθ88 έν
Ρ-\ν. ΕΕ. τ. VII σ. 1487 κ. έ. Ή φράσις περί
τών συμφερόντων άπαντα τόσον συχνά έν τ ή
περί τοΰ Κοινοΰ τών Ελλήνων ιστορική παραδόσει,
ώστε αποτελεί στερεότυπον και σχεδόν τεχνικόν
όρον έν ταΐς ήμερησίαις όιατάξεσι τών συγκροτή-
σεων και τών έργασιών τοΰ κοινοΰ τών "Ελλήνων
συνεδρίου παρβ. λνίΐοΐίθΐι, ε. ά. σ. 13).

Έν στ. 29 πρό τοΰ IΝ Η διακρίνονται ίχνη έκ
τοΰ κάτω μέρους τοΰ Σ, ούτως ώστε νά προβάλλη
ώς άσφαλής ή συμπλήρωσις ύπερ (ή περί) των
συμφερόντων τοις βασιλεϋσιν κα[ι ταΐς πόλε]σιν,
(παρβ. τό παρά Διοδώρω XVIII, 56 διάγραμμα
το ΰ Άοριδαίου» τα συμφέροντα και ήμιν και ταΐς
πόλεσι πράττωσι»). ΑλλαχοΟ ονομάζονται ταΰτα
τά κοινήι συμφέροντα παρβ. Πολύβ. IV, 22,2,
ενθα ο Φίλιππος ποοσκαλει τους συνέδοου£ εις Κό-
ρινθον «βουλευσομένους ύπερ τών κοινήι συμφερόν-
των, άλλα/οΰ τά τή Ελλάδι συμφέροντα (παρβ.
Διόδ. XX, 46,5 όπου ό Αντίγονος παραγγέλλει
εις τόν υίόν Δημήτριον ((συνέδρους συστήσασΦαι,
τους βουλευσο μένους κοινήι περι τών τή Ελ
λάδι συμφερόντων))). Τό είσαγ[γέλλειν, συννότα-
τον έν τή δικαστική γλώσση τών άρχαίων καί δή
έν τή σημασία τοΰ μηνύειν επί βαρυτέρων ίδια
κατά του καθεστώτος εγκλημάτων (παρβ. εισαγ-
γελία Πολυδ. Η, 51), είχεν ήδη υποδείξει δια τό
χωρίον τοΰτο ό \νίΙ1ΐθ1ΐϊΐ (ε. ά.σ. 33). 'Ενταΰθα
δέ προκειμένου περι καταλύσεως της συμμαχίας
loading ...