Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 36
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0043
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1921

ή μήνυσις είχε τον τύπον και τον χαρακτήρα δί-
σαγγελίας. Ό λόγο; ομως δι' δν έγράψαμεν είσ?;]-
γήσ{ασ&αι έπιβάλλει και ένταΟθα νά συμπληρώ-
σω αε ν κατ' αόριστον εΐσα^/βΐλαί 'στ ^0 π?<0
του πεισμένους διακρίνεται έν τω λίθω ο Οχι ή
λοξή γραμμή, ή δηλούμενη έν τω φωτογραφή-
ματι του" Καββαδίου, άλλα φαίνεται σαφέστατα
κατακόρυφος κεραία | προ αυτή; ο ελάχιστον το
κάτω άκρον ετέρας κατακόρυφου, ήτις ευρίσκεται
είς ποοσήκουσαν άπόσ:ασιν από της άλλης, ού-
τω; ώ-ττε δύνανται νά ΟεωρηΟώσιν ως άποτε-
λοΰσαι άμφότεραι λείψανον άσφαλές του γράμ-
ματος Η. Δια τούτο άντι τοΟ παρα]πειΰομέν[ους
του εκδότου, άναγνωστέον και συμπληρωτέον
μ]ή πειϋΌμέν[ουςτοΐςδεδογμέ]νοις (παρβ. 10 IX,2
1109 στ. 64 κα·. 91 ινα έπιτελήται τά δεδο-
γμένα δια παντός) ή τοις κοινήι δεδογμέ\νοις ή
δόγμασι τοις κοι]νοΐς. (Παρβ. ψ. Δημοϋϋ*. Περί
τ. π. Άλέξ. συνϋ: 26 και δτι ουκ έφρόντισαν των
κοινών δογμάτων. Επίσης ήδύνατο νά συμπλη-
οωθη τοις έν ταϊς στήλαις γεγραμμέ]νοις κατά τήν
έπιγρ. 16. II1 άρ. 15" ή και ώμολογημέ]νοις
Δημοσϋ1. Π. τ· Στεφ. 39, εάν μη έμμένητε τοις
ώμολογημένοις- ίοε και ψ Δημοού*. Π τ π. Άλέξ.
ουν$. 19 και 22). Παρατηρητέον "ενταύθα δτι
αί εν τω άρθρω τούτω φράσεις «.συμφέροντα τοις
βασιλεϋσι» και «.ύπεναντία πράττειν τοις συμμάχοις»
έπανευρισκόμεναι και εν τω παρά Διοδώρω διασω-
υεντι Οιαγραμματι του Φιλίπ που Άρριδαίου, τω
άφορώντι εις τήν ΰπ' έκείνου έπιχειρηθεΐσαν άνα-
νέωσιν του Κοινού [Διόδ. XVIII, 56 ποιήσασΰ'αι
δ? δόγμα πάντας τους "Ελληνας, μηδένα μήτε
οτρατεύειν μήτε πράττειν ύπεναντία ήμιν , και
παρά Πολυβίω μνημονεύοντι φράσεις είλημμένας
£/. της υπό Αντιγόνου του Δώσωνος συνομολογη-
Οείσης Έλληνο-Μακεδονικής συνθήκης [Πολνβ.
IV, 16,5 · οι δε Λακεδαιμόνιοι προσφάτως μεν
ή λευτερωμένοι δι Αντιγόνου, δφείλοντες δε Μα-
κεδόσι και Φιλίππω μηδέν ύπεναντίον πράττειν),
δεικνύουσιν οχι μόνον τήν πραγματικήν σχέσιν της
προκειμένης επιγραφής προς τό υπό τους Μακεδό-
νας Κοινόν των Ελλήνων, αλλά φανερώνουσιν
και τήν συγγένειαν της φρασεολογίας, προζογ^ο&ί-
νην, ως και ανωτέρα) ελέχθη, εκ της τυπικής επα-
ναλήψεως των παλαιών Οπό Φιλίππου τοοΒ'ύπα-

γορευΟέντων ο ρου ν. Ή φράσις χρηματίζειν τινί τι
(=διαλέγεσθαι, συζητεΐν πρός τιναπερί τίνος πρά-
γματος) ήτο συνηθέστατη παρά τοις άρχαίοις. Τό
απογράφομαι έν τή σημασία του αναγγέλλω γρα-
πτώς, έγγράφομαι δια νά ομιλήσω, ως λέγεται σή'
μερον παρ' ήμιν, συντάσσεται ή δοτική ή προς καΐ
αιτιατική δηλούση τήν αρχήν, πρός ήν γίνεται ή
οήλωσις (παρβ. Δημοοϋ*. ΧΙΛ7ΊΙ28) Έν τη κοινή
διαλέκτω εις ήν ανήκει ή ήμετέρα επιγραφή άντι
της πρός γίνεται χρήσις και της εις μετ' αιτιατι-
κής προσώπου. Δια τούτο συνεπλήρωσα απογράφε-
σ$ω [εις τους προέδρους] ή [παρά τοις προέδροις].

Κατά ταΟτα τό ό'λον άρθρον 8 άναγνω-
στέον ούτω : Ό βουλόμενος δ' είση]γή[οα)σύΧαί
γ[νώμην περί των] συμφερόντων τοις βασιλεϋσιν
κ[αι ταΐς πόλε)σιν, ή είσαγ[γεϊλαιτοϋς τά ύπεναν-
τία πράττοντας τοις συμμά[χοις μ]ή πει&ομέν[ους
τοις κοινήι δεδογμέ]νοις, ή άλλο τι χρηματίσαι τοις
συ[νέδροις], άπογραφέσ&ω [εις τους προέδρους],
οι δε προτΦέτωσαν εις τους συ[νέδρου]ς. "Ητοι:
Οστις δέ θέλει νά ύποβάλη πρότασίν τινα άφο-
ρώσαν εις τά κοινά συμφέροντα τών βασιλέων
και των συμμαχίδων πόλεων, ή νά καταγγείλη
έκείνου;, οίτινες φερόμενοι έχθρικώς πρός τούς
συμμάχους δέν μένουσι πιστοί εις τά άπό κοινοΟ
αποφασισμένα, ή άλλο τι ζήτημα νά διαπραγμα-
τευθή πρός τούς συνέδρους, ούτος θά δηλώνη
τοΟτο εγγράφως εις τούς Ίΐροέορους, ούτοι δέ θά
προβάλλωσιν το ζήτημα εις τούς συνέδρους.

Στ. 32-35 : Ύπευϋύνου[ς δε είναι και τους]
προέδρους συμπληρώνει ό Καββαδίας έν στ. 32.
Αλλά δέν προηγήθησαν άλλοι τινές υπεύθυνοι
διά νά δικαιολογήται ό σύνδεσμος καϊ' τουναντίον
ανωτέρω έν στ. 21 έγένετο λόγος μόνον περί τοΟ
άνευθύνου τών συνέδρων./Όθεν συμπληρωτέον εν-
ταύθα νπευΰ'ύνουΐς δε είναι μόνους τους] προέ-
δρους, ή, ως ό κ. Λεονάροος μοί υποδεικνύει, νπευ-
Φύνου[ς δε πάντων είναι τού]ς προέδρους ων αν
πράζωσιν, έκατέρας τών συμπληρώσεων τούτων
προσηκούσης κάλλιστα και εις τήν εκτασιν του
18-19 περίπου γραμμάτων χάσματος. Διά τήν
έν στ. 33 συμπλήρωσιν κατά[ τών προεδρευσάν-
των εις] τούς, προσαρμοζομένην καΐ ταύτην άκρι-
βώς πρός τήν εκτασιν του έκ 19-20 γραμμάτων
χάσματος, έ'λαβον ύπ' δψιν τό χωρίον της Αρί'
loading ...