Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 37
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0044
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Α Ε 1021

στοτέλονς 'Α'&ην. Πολ. 56,ι : λαμβάνουσι δε δρενσάντων εις) τους μετά τούτους άποκλη(ι)ρω-

κάί παρέδρους... και ούτοι δοκιμάζονται εν τω δι- ΰέντας προέδρους [δ βου]λό[μενος, ούτοι δε εί-

καστηρίω πριν παρεδρεύειν, και εύΰ'ύνας διδόα- σα]γέτωσαν εις τους συνέδρους εν τήι πρώτψ έ[πι-

σιν έπάν παρεδρεύσωσιν. Καί ένταΟθα λοιπόν αί γιν]ομέν[ψ κοινήι συνόδωι—]. Ή δ' έννοια αύτοΟ

γραφαί θά δίδωνται κατά των προέδρων, ών Γλη- ε^νοα ή έ% : Ε<ναΕ ^ υπεύθυνοι δια πάσας τάς

ξεν ήδη ή προεδρία, τούτων δέ ή κατάστασις έκ- αράξεις αυτών οί πρόεδροι του συνεδρίου, τάς

φράζεται εύστόχως διά της μετοχής του άορίστου δέ καταγγελίας εναντίον των προέδρων ών εληξεν ή

οί προεδρεύοαντες. Τάς εύθύνας δίδουσιν /.ατά την προεδρία, θά δίδη εις τους αμέσως μετά τούτους

έπιγραφήν οί τέως πρόεδροι εις τους αμέσως μετά ^ κλή?ύυ έκλεγέντας προέδρους δστις δήποτε

τούτους άποκληρωθέντας προέδρους. Νόμος, καθ' θέλει, ούτοι δέ θά είσάγωσιν αύτάς προς έκδίκασιν

δν άρχοντες δίδουσιν εύθύνας εις τους διαδόχους Ενώπιον των συνέδρων εις την πρώτην έπακολου-

αύτών, ύφίστατο καϊ άλλαχου της Ελλάδος, ιδίως θουσαν κοινήν συνέλευσιν.

δ' έν Σπάρτη διά τους εφόρους (παρβ. Γίλβερτ Στ.3β: Ή εικασία μου περί τοΟ στίχου του-

Έγχειρίδιον Δημοσίου βίου, τ. Α'. μετάφρ. Τ7. του ώί αποτελούντος ίδιαίτερον άρθρον και ένεκα

Πολίτου σ. 64). τούτου έν συνεχεία άναγνωστέου, και ή τοπο-

Μετά το προέδρους έν στ. 34 καί είς άπόστα- θέτησις της οριζόντιας κεραίας ουχί μετά το

σιν 4 γραμμάτων άπ' αύτοΟ [διακρίνονται έν τω λν&ήι, ώς πράττει ό Καββαδίας, αλλά μετά το

λίθω ίχνη κχ< δή έκ των κάτω άκρων δύο γραμ- σνΐ'0<5ω«] έν τέλει τοΰ στ. 35 και προ του έως,

μάτωνΛΟ, ούτως ώστε προβάλλει ασφαλής σ/ε- έπεβεβαιώθη υπό της έξετάσεως του λίθου. Ουδείς

δον ή συμπλήρωσις [ό βουλόμένος] 1. Έν στ. 38 ύπάρχει μεταξύ του και του προε-

Ό Καββαδίας συμπληρώνει εν τήι πρώτηι έ[δρα- δρεύειν διά το σημεΐον τούτο της παραγράφου,

£]ομεν[ους. Άλλ' ή συμπλήρωσις αύτη δεν είναι ™εΡ σώζεται σαφεστατον εν τω λίθω υπεράνω του

πιθανή· διότι έν τοις σωζομένοις γράμμασι ΟΜΕΝ ΕΩ€ πράγμα τό όποιον δεν δηλοΟται έντωφωτογρα-

πρό μεν του Ο διακρίνεται έν τω λίθω κατακόρυ- φήματι του Καββαδίου. Τοιαύτη τοποθέτησις της

φος κεραία, ήτις πάντως άδύνατον ' νά άποτελή κεραίας έν άρχή του στίχου καί υπεράνω τής πρώ-

ιχνοςΖ· μετά δέ τό Ν σώζεται έπίσης το κάτω ^ "ύτοΰ λέ*εως παρατηρείται καί· έν στ. 40

ήμισυ ετέρας κατακορύφου κεραίας, ήτις πιθανώ- ΚΑΙ. Σημειωτέον οτι το σημεΐον τούτο της εις

τατα αποτελεί λείψανον Η. Επειδή δ' ισω; ή προ παραγράφους διαιρέσεως έν τή άνωτέρω μνημο-

τοΟ Ο κεραία | αποτελεί λείψανον του γράμματος νευθείση επιγραφή της Μαγνησίας ευρίσκεται πάν-

Ν , συμπληρωτέον έ{πιγιν}ομένη[ι κοινήι συνόδωι]. τοτε και κατά κανόνα έν αρχή του στίχου και ΰπερ-

Ή Λεςις σύνοδος προτιμητέα ενταύθα των λέςεων άνω των δύο πρώτων γραμμάτων αύτου. Μεταξύ

εδρα, εκκλησία κ. λ. π. άτε ευρισκομένη κατωτέ- τοΟ ΕΩ* καί ΑΝ νομίζω οτι έκ παραδρομής τοΟ

ρω έν στ. 38. καί άνωτέρω έν στ. 15. χαράκτου έξέπεσεν εν Δ άποτελοΰν τον σύνδεσμον

Τό δλον άρθρον 9 άναγνωστέον ούτω : Ύπευ- Το Α έν τω αν φέρεται έν τω λίθω άνευ της εν

&ύνου[ς δε τΛντων είναι τους] προέδρου; ών αν τω μέσω οριζόντιας γραμμής ώς Λ, ούτω δέ

πράξωσιν, τάςδε [γρ]αφάς διδότω κατά [των προε- φέρεται καί έν στ. 38 ΛΠΟΤΙΝΕΤω καί έν στ. 39

Νθ€Η£Λ£. Το ΡΑ£Τ του ΓΥαθίιΙίθΙ καί Καβ-

1 Εις την μετο/ήν ταύτην εΐ/εν ή'δη δια το χάσμα τούτο βαδίου είχεν ήδη άναγνωσθή ύπό τών ΝίΙπίδΙίΥ

έπ.στη'σει τήν προσοχών μου προτού άκομη ϊδω τον λίθον καί δια- χ(χ, ^^β^ |. α. 34) βΑ£|. Όντως δέ καί έν

κρίνω τα ϊ'/νη τών άνωτέρω δύο γραμμάτων ό κ. Τσούνταε Εις ^ ^ ,

τόν σεβιστόν καθηγητήν χρεωστώ πολλήν χάριν, διότι παραστά; ΤΟ) λίθω, ένώ τό Β μόλις άμυΟρώς Οίακρίνεταΐ,

κατά την άνακοίνωσίν μου, είχε την καλοιύνην νά μοί διατύπωση φαίνεται σαφέστατον τό | καί μετ' αύτό ή λοξή

ΰστεοον παοα -τιοτίσεις τινάς, ιδιάζουσας εις την οξύτητα καί την δι- „ ? ι \ \ < >

„ , , , «, . « ,. - , . ακοα του Λ. Ιιυμφωνως λοιπόν προς τα ανωτε-

αυγειαν τη κρίσεως αυτό-, εις α; οφείλονται πλην τη; ανωτέρω εν ι Γ Τ 1

στ. 2.ϊ μνηαονευθίίσης συμπληρώσεως, και η ορθή εκδοχή των στί- ρω είχον συμπληρώσει - Έως (δ) θϊϊ' Ο κΟίνΟζ

χων 28-32 ώς αποτελούντων §ν συνεχές δοθοον, χαϊ αί συ^πληρώ- πόλεμος λυϋ\ψ], προεδρεύειν [τών συνέδρ]ων

σεις, δεδογμέ]νοις έν στ. 30, ε ηιγιν\ομένηι έν στ. 35 και [τους ■ , )( , ,

πό τ]ών έν στ. 36 βασι[λεα .. Αλλ ή εκτασις του χάσματος, μη
loading ...