Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 38
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0045
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1921

υπερβαίνοντος τά 7.-8 γράμματα, και το προ ενδιαφέρον νά προεδρεύωσι τοΰ συνεδρίου κατά
του ΠΝ σωζόμενον ίχνος γράμματος προσο- την διάρκειαν του πολέμου τούτου οί ύπ' αύτοΰ
μοιάζοντος μάλλον προς Τ ή προς Ρ, με είχεν εν ορισθέντες προσωρινοί πρόεδροι, οΓτινες ασφαλώς,
αμφιβολία, προς άρσιν της οποίας όμένκ. Τσούν- Οά ήσαν πρόσωπα της απολύτου βασιλικής έμπι-
τας μοι έπρότεινετήν συμπλήρωσιν [τους ύπό τ]ών στοσύνης, πράγμα άπαραίτητον δια την διεξαγω-
βαοι[λέων ψρημένονς (ή αίρε&έντας), δ δε κ. Λεο- γήν ενός αβέβαιου πολέμου, όστις μόλις ήρ/ιζε, και
νάρδος [τον νπο τ]ών βαοι[λεων... Άμίρότεραι δέ ούτινος ή έ'κβασις έςηρτάτο κατά μέγα μέρος
αύται αί συμπληρώσεις και προς την εκτασιν του εκ των αποφάσεων του κοινού συμμαχικού συνε-
μετά τό προεδρεύειν χάσματος κάλλιστα συμβιβά- ορίου. Οί υπό του βασιλέως ορισθέντες πρόεδροι*
ζονται και εννοιαν παρέχουσιν, ιδία ή κατά πλη- έςακολουθοΰντες νά προεδρεύωσι κατά την διάρ-
θυντικόν, καλήν και ίκανοποιητικήν. Διότι οσον και χειαν του πολέμου, ύπέκειντο και ούτοι εις τάς εν
άν ύποτεθη οτι ό βασιλεύς των Μακεδόνων, παρευ- τω καταστατικώ τούτω έγγράφω άναφερομένας
ρισκόμενος έν Ελλάδι ένεκα της διεξαγωγής και εύθύνας των προεδρικών αυτών πράξεο:>ν. Μετά:
της προσωπικής ύπ' αύτοΰ διευθύνσεως του κοινού την λήξινόμιυς του πολέμου, φυσικόν και δίκαιον
πολέμου (του Κλεομενικου), θά ήδύνατο νά ε'χη ήτο νά περιέλΟη τό δικαίωμα τοΰ διορισμού των
είτε αυτός είτε διά του στρατηγού αύτου την προ- προέδρων εις αύτό τ^υτο τό συνέδριον, όρίζον αύ-
εδρίαν του συνεδρίου, δεν είναι δυνατόν νά πι- τους διά κλήρου, συμφωνώ: προς τάς έν τω εγ-
στευθή ότι ό βασιλεύς ή δ στρατηγός των Μακε- ΥΡ^φω διατάξεις" διότι ή έςακολούΟησις τοΰ υπό
-δόνων θά ήσαν πρόεδροι διεξάγοντες την συνήθη τών βασιλέων τών Μακεδόνων διορισμού τών προ-
προεδρικήν ύπηρεσίαν, ύποκείμενοι εις εύθύνας διά έορων τοΰ συνεδρίου και έν καιρώ ειρήνης, θά
τάς προεδρικάς αυτών πράξεις, ελεγχόμενοι και εσήμαινε μειωσιν τών δικαιωμάτων αύτοΟ τοΟ συν-
δυαζόμενοι ως έν στ. 32-33 ορίζεται. "Αν λάβω- εδρίου, και έπέμβασιν εις την έλευθερίαν και την
μεν δε ύπ' όψιν τον χρόνον και τάς περιστάσεις αύτονομίαν τών πόλεων, πράγμα τό όποιον άντε-
καθ' άς συνετάχθη και έψηφίσθη τό εγγραφον βαινεν εις τό πνεΰμα τοϋ Κοινού τών Ελλήνων,
τοΰτο, δυνάμεθα νά έννοήσωμεν ορθώς τό περιε- Αν ο ή συμπλήρωσις και ή ερμηνεία της διατά-
χόμενον αύτοΰ. Αντίγονος δ Δώσων έλθών εις την ζ-ως είναι, ως πιστεύω, δρθή, τότε έπανορθοΰται
Ελλάδα δεν εύρεν ύφ'.στάμενον, ούτε τό Κοινόν οι αυτής άντίΟετός τις άντίληψις, επικρατήσασα
τών Ελλήνων, ούτε το συνέδριον αύτοΰ. Άπο- παρά τοις νεωτέροις Ό Νϊβδβ δηλονότι (11,335),.
φασίζει έν συνεννοήσει μετά τοΰ Άράτου και μετ' Ό Βθίοοίι (ΙΙΙ,ι 737), ό Κ&βΓδί; (Ρ 280), παραδέ-
άλλων εξεχόντων Ελλήνων νά ανανέωση τό πα- χονται ότι ό βασιλεύς τών Μακεδόνων ήσκει δι-
λαιόν Κοινόν τοΰ Φιλίππου κατά τάς παραμονάς καίωμα προεδρίας επί τοΰ Κοινοΰ τών Ελλήνων,
τοΰ Κλεομενικοΰ πολέμου, τοΰ κοινοΰ πολέμου, πράγματα όποιον αναιρείται υπό της προκειμένης

ω

ς αναφέρεται ούτος έν τω προκειμένω έγ- έπιγραφής, και περί τοΰ οποίου άλλως τε ούδεμίαν

γράφω. Ή πρώτη αυτών φροντίς θά ήτο, ώς έί" ε/ομεν ρητήν μαρτυρίαν. Τουναντίον ό Πολύβιος,

κός, νά συγκαλέσωσιν αντιπροσώπους τών πό- ομιλών περί τοΰ Φιλίππου τοΰ Ε', τοΰ έκτελοΰν-

λεων προς συγκρότησιν της πρώτης, της συντακτι- τος κατά γράμμα τάς υπό τοΰ προκατόχου αΰτοΟ

κής, ώς θά έλέγομεν σήμερον, συνελεύσεως, εις Αντιγόνου συναφθείσας μετά τών Ελλήνων συν-

τήν οποίαν θά ανετέθη ή σύνταξις και έπιψήφισις θήκας, λέγει (IV,25,ι ) ότι καταλαβών ό βασι-

τοΟ καταστατικού όργανισμοΰ τοΰ συνεδρίου. Τούς Λεύς ατούς άπο τών σνμμαχίδων παραγεγονότας

προέδρους της συντακτικής ταύτης συνελεύσεως εις την Κόρινΰον, σννήδρευε και διελάμβανε μετά

εύλογον είναι νά ύποθέσωμεν ότι θά διώρισεν Ό τούτων τι δει ποιεϊν κα\ πώς χρήσασϋ'αι τοις Λί-

βασιλεύς Αντίγονος εξ ονόματος και τοΰ ύπ' αύτοΰ τωλοΐς. Παρίστατο λοιπόν και μετείχε τών έργα-

έπιτροπευομένου συμβασιλέως Φιλίππου. Επειδή σιών τοΰ κοινοΰ τών Ελλήνων συνεδρίου δ βασε-

δ ήτο επί θύραις, ισοος δε και ειχεν ήδη άρχίσει λεύς τών Μακεδόνων ώς συνεδρεύων και αύτός:

ό κοινός πόλεμος, Ό βασιλεύς είχεν εύεξήγητον και ούχί ώς προεδρεύων. Αντί της μετοχής αίρε-
loading ...