Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 48
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0055
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
48 Σ. Β Κονγέα' Τδ Κοινον τών Ελλήνων κατ έπιγραφήν Επιδαύρου.

ΑΕ 1921

κοινωνούοαις πόλεσι της ειρήνης. Διόδ. XV, 28: και Ό Περί των προς 'Αλέξ. συνθηκών λόγος του
και των άλλων Ελλήνων των κοινωνούντων τον (ψευδο)Δημοσθένους § 6 ' προσγέγραπται εν ταϊς
συνεδρίου. Δύναται δ' όμως νά συμπληρωθή και συν&ήκαις πολέμων είναι τον εκείνα άπερ Άλέ-
μετέχον\τας του συνεδρίου, αυτόθι §19: της κοι- ξανδρος ποιοϋντα άπασι τοις της ειρήνης κοινω-
νίας ειρήνης μετέχειν. Ό στ. 28 δύναται νά συμ- νοϋσι, και την χώραν αύτοϋ, και στρατεύεσϋ'αι επ
πληρωθη συμφώνως προς την συνθήκην του αΰτόν απαντάς (παρβ. και § 10.17).
Φιλίππου 1.0.11. 160 = 8γ11θ£β3 260, \νΠ1ιβ1πι,

„ , η μ ,. « >γ 0 1 8· Συμπέρασμα.

ε. ά. σ. 7. στ. Ο ουτω πως: — κα6 ου^χ οπλα

έποίσω επί πημονήι επ ούδένα των έμ)μενόντων ΣυγκεφαλαιοΟντες τά άνωτέρω είρημένα συνά-

τ[αΓς συνϋήκαις οϋτε κατά γήν οντε κατά ϋ'άλατ- γομεν ·ν συμπεράσματι τά έξης: Αμφότερα! αέ

ταΐΛ..., καίτοι το ύποτιθέμενον πλάτος του στί- έπιγραφαι προσήκουσιν εις τό Κοινον των Έλλή-

χου άπαιτεΐ κατά τι περισσότερα γράμματα. Έν νων και δή εις την υπό Αντιγόνου του Δώσωνος

στ. 29 μετά τό τελευταΤον γράμμα Τ διακρίνεται χώ 224 γενομένην έν Αίγίω άνανέωσιν αύτοΰ' έκ

πλαγία γραμμή, ίχνος δηλονότι Α- διά τούτο τούτων δε ή μεν Α αποτελεί τον καταστατικών

συμπληρωτέον τ[αΓς συνϋήκαις η τ[αϊς δμολογίαις οργανισμών του Κοινού των "Ελλήνων συνεδρίου,

και οΰχΐτ[οΓς δρκοις. Ή φράσις έμμένειν ταϊς συν- ή ^ ΒΒ' την όμολογίαν της μεταξύ των Έλλή-

ϋήκαις, ταΐς όμολογίαις, τοις δρκοις κ. λ. π. είναι νων και των συμβασιλέων της Μακεδονίας Άντιγδ-

συχνοτάτη {ψ-Δημοσϋ> Π τ π. Άλεξ. συν&. 1. νου του Δώσωνος και Φιλίππου του Ε' συναφθεί-

5*8.12.14. παρβ. και ΌΐΜβηββΓ§βΓ Οι\ Οι*. ΙηδΟΓ. σης συμμαχίας. Αμφότερα ταύτα τά δόγματα

22961,72)· έψηφίσθηααν υπό της πρώτης συνελεύσεως των υπό

Έν στ. 29/30 συμπληρωτέον ούδε την χώ]ραν τοΟ Αντιγόνου συγκληθέντων αντιπροσώπων των

άποτεμοϋΐμαι ούδενδς των τοΰ συνεδρίου κοινω- συμμαχίδων πόλεων, ήτις ει/ε συντακτικών χαρα-

νούντων. Ή χρήσις του μέσου άποτέμνομαι έν τη κτήρα και ής προήδρευσαν κατά πασαν πιθανότητα

σημασία του σφετερίζεσθαι, τοΰ άποκόπτειν τμή- πρόεδροι προσωρινοί, διορισθέντες άπ' ευθείας Οπό

μα γης άπό τίνος και εις το ίδιον ποοσαρταν, του του Αντιγόνου.

κατακτα.σθαι, είναι συνήθης [Πολύβ. IX,28,7: άττο- Έν τω δίασωθέντι τμήματι του καταστατι-

τεμόμενος (Ό Φίλιππος Ό Ε') και τάς πόλεις και κοΟ οργανισμού του συνεδρίου περιέχονται έν χω-

τήν χώραν προσένειμε), εύρηται δε συχνότατα έν ριστοΐς άρθροις αί έξης διατάξεις: Έξασφαλίζε-

Κρητικαις ιδίως συνθήκαις (β.Ο.ϋ.Ι. 5014,2. ται ή ασυλία των συνέδρων, των πρέσβεων

5018,ιι. 5075,5.8· και Α.Ε. 1908 σ. 221 στ. και τών στρατιωτών Ορίζεται ό χρόνος, ή διάρ-

12 και 16). κεια και ό τόπος τών συνελεύσεων του κοινού

Περί της έν στ. 30/31 ύπ' έμου προτεινομέ- συνεδρίου. Κανονίζεται ή απαρτία του συνεδρίου,

νης συμπληρώσεους: οΰ$έ τ?)ν βα]σάείαν την Αν- ασφαλίζεται τό κύρος τών αποφάσεων αύτοΟ

τιγόνου και Φιλίππου και τών έκγόνων καταλύσω, και κηρύσσεται τό άνεύθυνον τών συνέδρων. Όρί"

αποτελούντων και τούτων μέρος του ο'ρκου, έλέ- ζεται Ό τρόπος καθ' ον καταρτίζεται τό προε-

χθησαν άνιυτέρω (σελ. 13 κ έ.) τά δέοντα" τό ύπό- δρεΐον του συνεδρίου, αναγράφονται τά καθήκοντα,

λοιπόν του στ. 31 συμπληρωθήτου έν συνεχεία τών προέδρων, οίτινες είναι υπεύθυνοι τών πρά-

πρός τον στ. 32 ώδε πως: και εϊ\ [τις] άλλος τού- ξέουν αύτών, και κανονίζεται έν γενικαΐς γραμμαΐς

τοις ύπεναντία ποιεί, πολεμήσω. Προ του άλλ.ος Ό τρόπος της διεξαγωγής τών εργασιών του συν-

διακρίνεται έν τω λίθω ίχνος τοϋ 5!. εδρίου. ΔιατυποΟται ή ύποχρέωσις τών μετεχου-

Έν στ. 34 συμπληρωτέον ίσως αλλά πο[ιήσω σών του ΚοινοΟ πόλεων περί αποστολής συνέδρων

τταν τό (5ΐ^ατόι> ή και αλλά πο[λεμήσω, οπότε θά εις τάς συνόδους καθώς και το χρηματικών πρόττι-

ελειπεν ή αύτη λέξις έκ του στ. 32. Ότι θά διε- μον τό έπακολουθοΟν την παραμέλησιν της ύπο-

τυπουντο έν τή ομολογία καϊ όροι κηρύξεως πολέ- χρεώσεως ταύτης, επίσης δε ορίζεται και ή χρη-

μου κατά τών καταλυόντων το Κοινόν, μαρτυρεί ματική ποινή ή επιβαλλομένη εις τάς συμμαχίδας.

10 8 22
loading ...