Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1921

Seite: 49
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1921/0056
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1921

Σ. Β. Κουγέα' Το Κοινόν τών Ελλήνων κατ έπιγραφήν Επιδαύρου. 49

πόλεις τάς καθυστερούσας την άποστολήν στρα- συνάγεται δτι ούτε Ό καταστατικός οργανισμός του

τιωτικών δυνάμεων παρά την ύπό του βασι- συνεδρίου, ού'τε αί δμολογίαι ήσα^ εντελώς νέα

λε'ως τών Μακεδόνων γινομένην παραγγελίαν. κείμενα, άλλ δτι άμφότερα τά έγγραφα έστηρί-

Πλήν δε των νέων ειδήσεων, άς παρέχει ή έπι- ζοντο κατά μέγα μέρος εις τά παλαιά τά έπι

γ ραφή, διαφωτίζει και άλλα τινά ζητήματα ατελώς Φιλίππου και Αλεξάνδρου συνταχθέντα και

μέχρι τοϋόε γνωστά, ως είναι π.χ. η αρχη τον επι εκείνα ειχον ως πρότυπα, ων αι αναμνήσεις οιετη-

τής κοινής φυλακής, ο τόπος τών συνελεύσεων ρουντο ζωηρά! μετά εκατόν έ'τη και πλέον,

του συνεδρίου, ή πολιτική θέσις τών Μακεδόνων έν Έν τέλει συγκρίνοντες τους ορούς και τάς δια-

τώ Κοινώ τών Ελλήνων κ.λ.π.. Κυρίως δέη έπι- τάξεις τοΟ καταστατικοΟ οργανισμού τοΟ συνε-

γραφή ρίπτει νέον και σπουδαΐον φως έπι της συγ- ορίου, ώς παρουσιάζεται ούτος έν τή επιγραφή

κροτήσεως, της αντιπροσωπείας και έν γένει της της Επιδαύρου, προς τάς διατάξεις τάς ίσχυού-

έσωτερικής οργανώσεως τών ομοσπονδιακών και σας έν άλλοις συνεδρίοις παλαιοτέρων ελληνικών

τών κοινοβουλευτικών σωμάτουν έν Ελλάδι. ομοσπονδιακών οργανώσεων, και εξετάζοντες τά

Έκ της ομολογίας, επειδή μικρόν μέρος αυτής κοινά γνωρίσματα αυτών, άτινα δεν είναι όλίγα,

εσώθη και τούτο σφοδρά ήκρωτηριασμένον, έλά- δυνάμεθα νά καταλήξοομεν εις πιθανά συμπε-

χιστα διδασκόμεθα. Προκύπτουσιν όμως σαφείς ράσματα και περι του τίς έκ τών παλαιοτέρων

και Ικ του τεμαχίου τούτου οροί τινές της συμμα- τούτων ομοσπονδιακών όργανώσειον έ'σχε τήν με-

χίας, ώς π.χ. ή έλευθερία τών θαλασσών, ορός γαλυτέραν ροπή ν έπι τό Κοινόν τών Ελλήνων το

σπουδαίος και θεμελιώδης τών φιλελευθέρων όμο- ιδρυθέν ύπό του Φιλίππου τω 338/7 π. Χ. και

σπονδιακών συνδέσμων, ή υποχρέωσις τών συμμά- έκ τίνος τοιαύτης οργανώσεως παρελήφθησαν δια-

χων περι δημοσιεύσεως τών συνθηκών έν στήλαις τάξεις έν τω υπό τους Μακεδόνας Κοινώ τών Έλ-

λιθίναις και αναθέσεως αυτών έν τοις πανελληνίοις λήνων. Άλλα τοιαύτη έρευνα θά 'ήγεν ημάς πέρα

ίεροΐς, Ό όρκος τών συνθηκών κ.λ.π. τών έν τή πραγματεία ταύτη διαγεγραμμένων

'Εκ τών 6μοί(.υν και συγγενών οράσεων, αίτινες ορίων, οΥ δ και άναβάλλομεν αυτήν εις άλλοτε,
παρουσιάζονται άπό κοινού εν τε τή επιγραφή της

> 17 ^ / \ , ~ -ν ι ν ~ Λ7 Έν Αθήναις αηνί μαρτίω 1922

ϋπιοαυρου και εν τη παλαιοτέρα περι του ϋοινου 1 11 1

τών Ελλήνων ιστορική και επιγραφική παραδόσει, Σ Β. Κονγέας.

Έπίμετρον.

Ακριβώς καθ' ήν ήμέραν έμελλε νά τεθή έπι και τοις κυριωτάτοις προς τάς γνώμας του σοφοΟ

του τυπογραφικού πιεστηρίου το τελευταΐον τούτο διδασκάλου. Διορθών Ό λνίΐοΐίθΐι έν στ. Α 23 τό

φύλλον της μελέτης μου, ελαβον πραγματείαν του σννέδροις του λίθου εις προέδροις, και συμπληρών

καθηγητού τής Ιστορίας έν τω Πανεπιστημίω του έν στ. Α 2//28 κυρίους]δντας άντι του ύπ' έμοΟ

Βερολίνου Ούλερίχου \\7Ποΐ£θη περιτής αυτής έπι- προτεινομένου τους δέ σννεδρεν]οντάς, επιτυγχάνει

γραφής, οημοσιευθεΐσαν τή 5 Αυγούστου 1922 έν ασφαλώς το ορθόν. Ωσαύτως ή εν στ Α 8-9συμ-

τοΐς 8ΐίζυη§8ΐ)θΓΪοΐΊίθ <1θγ ρΓθΐΐ88. ΑΙίΆάβπιΊβ άθΓ πλήρωσις του \νΐ1αηιο\νίίζ έκπεμπομένου[ς μήτε

λνΐ88θη80ΐι&£ίθπ 1922 XVIII σελ. 122 κ. έ. ύπό έξιόν]τας, εφ* ά έκάοτοις συντέτακται, μήτ[ε κατα-

τόν τίτλον : ϋβθΓ βΐηβ ΙιιβοΙίΓίΐί αιΐ8 άβπι ΑδΜβ- πορεν]ομένους έπι τα\ς πατρίδας μ]ηδε μοι φαίνε-

ρΐθΐοη νοη ΕρΐάειιΠΌδ. Μετά χαράς βλέπω ότι ται πιθανωτάτη' άντί δ' όμως του πατρίδας εύαρ-

κατά τε τήν κριτικήν και τήν έρμηνευτικήν τής μοστοτέρα πρός το έκ 14-15 γραμμάτων χάσμα

έπιγραφής έπεξεργασίαν και κατά τά ιστορικά πο- (ί'δε άνωτέρω σ. 22) θά ήτο ή συμπλήρωσις έπι

ρίσματα αί άνωτέρω διατυπούμεναι γνώμαί μου τά[ς οικείας χώρας (ή πόλεις) μ]ηδέ κτλ Ώς πρός

συμπίπτουσι και συμφωνοΟσιν έν τοις πλείστοις τά λοιπά ουδέν έκ τών άνωτέρω ύπ'έμου έκτιθεμέ-

7
loading ...