Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 33
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0042
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
ΑΕ 1022

Καστριώτης: ΙΤερίκλειον φδεΐον. 33

άσβεστοποίησιν τών σπονδύλων και κίονοκράνων ώς
και τών εδωλίων του Σταδίου, ώς λίαι έπιτηδείων
τών μαρμάρων όντων.

Αρκετά τεμάχια τών πλακών τούτων ώς και
κιόνων εύρομεν έσχάτως ήμικεκαυμένα έν μέσω
πυκνού στρώματος έλαιοπυρίνων. οιτινες ώς καύ-
σιμος ύλη έτίθετο εκεί ή και νά έχρησιμοποιή-
θησαν τινά είς άλλα οικοδομήματα.

Πειθόμεθα δέ ώς και Ό άοίδιμος Στ. Κουμα-
νούδης εΐπεν οτι έπι χιλιετηρίδα και πλέον κατά
τους δυστυχείς χρόνους της βυζαντινής κυριαρχίας
και της ύστερον φράγκικης και τουρκικής δουλείας
-ουδεμία έγίνετο λατόμησις άπο τών θεοκτίστων
ορέων ή λόφων προς οικοδομάς ίδιωτικάς ή δημο-
σίας· αλλά παν ύλικον εκ τών άρχαίων ενδόξων
έρειπείων έλαμβάνετο.

Ό άοίδιαος συνάδελφος Σβοοώνος Ό τόσον προώ-
ρως έξ ημών μεταστάς, προς μεγίστην βλάβην
τής επιστήμης, είχε την γνώμην, ώς προφορικώς
άνεκοίνωσεν ήμΐν, οτι οί έν τώ ύποσκηνίω του
θεάτρου του Διονύσου του έπί Φαίδρου τών αρχών
του ΠΙ μΧ αιώνος έπισκευασθέντος, σωζόμενοι
Άτλαντες Σειληνοί όκλάζοντες, προέρχονται έξ
αύτου του 'Ωδείου, οίτινες ήσαν τοποθετημένοι
μεταξύ τών παραθύρων και ΰποβαστάζοντες τήν
θολωτήν τούτου στέγην. Τήν γνώμην ταύτην
απλώς άναφέρομεν ενταύθα άναμένοντες τήν άπό-
δειξιν τούτου. Τήν γνώμην ταύτην έξηνεγκεν έν
τή προσεχώς εκδιδομένη περί θόλων πραγματεία
αύτοΟ ήν ολίγας ήμέρας προ του θανάτου αύτου
παρέδωκε τώ τυπογράφω.

Έκ τών τετραγώνων βάσεων, έφ' ών Ί'σταντο οί
κίονες, οί ύποβαστάζοντες τήν στέγην τής πελώ-
ριας ταύτης αιθούσης του οικοδομήματος εύρομεν
μέχρι τούδε τέσσαρας μόνον, κατά χώραν κειμένας
και συμμετρικώς απ αλλήλων άπεχούσας" άλλων
δέ ομοίων τοιούτων, έσημειώσαμεν τάς θέσεις
αίτινες περιεΐχον τοιαύτας άφαιρεθεϊσας, εύρομεν
ό'μιυς τήν λατύπην τούτων, ήν είχον επιστρώσει
κάτο-)θεν τούτων έπί τόπου, ώς φαίνεται λαξευ-
θεισών Τά λεκανοειδή ταΟτα κοιλώματα ό'τε έν
άρ'/η τών ανασκαφών ήμών άπεκαλύψαμεν (πρβ.
ΑΕ 1916 σελ. 1θ3) έχαρακτηρίσαμεν ώς δι' άλλην
χρήσιν προωρισμένα.

'Απέχουσαι δέ μεταξύ των αί τετράγωνοι αύται

βάσεις πέντε μέτρα εις ίσην άπ' άλλήλων άπό-
στασιν εις έξ στοίχους, έξ ών ύπολογίζομεν οτι θά
ήσαν τριάκοντα έν ό'λω οί έσωτερικοί κίονες, οί-
τινες άνεΐχον στέγην του 2ου ορόφου του κτιρίου.
Ευρέθησαν δέ ένθετοι έν τώ βραχώδει έδάφει τής
αιθούσης και είναι ύμηττίου φαιού μαρμάρου μηκ.
0,90 πλάτ. 0,90 πάχ. 0,30 .

Έπί τής άνω επιφανείας διακρίνονται άμυδρώς
ίχνη του κύκλου τής περιμέτρου τών ποτε ιστα-
μένων κιόνων, και όστις κύκλος είναι δι' οξέος
οργάνου έγκεχ αραγμένος.

Τών άοοαβδώτων τοιούτων κιόνο>ν εύοοαεν
αρκετά τεμάχια άτινα εφαρμόζονται έπί τών ιχνών
του έπι τών βάσεο.»ν τούτων διαγραφομένου κύ-
κλου έχοντες ούτω ασφαλώς τήν διάμετρον του
κίονος ήτις ήτο 0,60. 'Επάτουν δέ πιθανώτατα
άπ' ευθείας έπί τών ΰποβατήρων άνευ τής μεσολα-
βήσεως βάσεως τίνος.

Το έσωτερικόν τής αιθούσης του 'Ωδείου δεν
ήτο άμφιθεατρικόν, άλλά τετραγωνικόν. Όθεν,
έπειδή, ώς γνωστόν, μόνον μουσικά! παραστάσεις
έν αύτώ έτελουντο, μαίνεται ό'τι αί έδραι τών
άκροατών δεν ήσαν ώς έν τοις θεάτροις ήμικυ-
κλικώς άπέναντι τής σκηνής διατεθειμέναι, άλλά
κατελάμβανον τήν γύριυθεν Στοάν, έν δέ τή αί-
θούση θά ύπήρχον μόνον αί έδραι τών μουσικών ώς
βλέπομεν έν τώ μικρώ θεάτρω τής Πομπηίας (πρβ
ΒαιιηιβίΒίβν ϋθηΐίΐηαθίθΐ· είκ. 1837 δι1 ό και Ό
Πλούταρχος καλεί αυτό τιολνε^ρον.

Κατόπιν τούτιυν ουνάυ,εθα νά άναπαρασττσιυυ.εν
έν τή φαντασία ήμών το σχήμα του Ωδείου ήτοι!
έκ του δια'νώαατος ό'πεο δ'.αθέει νύοωθεν τήν α?-

ι ι I ι I

θουσαν, και όπερ έσ*/ηματίσθη δι' αποκοπής του
μαλακού βράχου όριζοντίοος ύπήρχον έκεΤ κίονες,
οίτινες άνεΐ/ον τήν στέγην, όπισθεν τών όποιων
ήσαν αί σειραί τών εδωλίου δια τους άκροατάς,
ακριβώς ώς έν τώ Βουλευτηρίω τής Πριήνης (πρβ.
\νίθ§3ηά γδοΙιΐ'αάβΓ Ρπθπθ).

Ήσαν λοιπόν οί κίονες του ωδείου λίθινοι, ώς
έγνωοί£ου.εν τούτο έ'κ τε του Βιτοουβίου και του

( ι - ι ι

Πλουτάρχου Άπο δέ του Θεοφράστου (Χαρα-
κτήρες 3.32) άπετελεΐτο έκ πολλών κιόνων
(πολύστυλον), ώστε ό τον χαρακτήρα άδολέσχης
ματαιολόγος νά έ ρ ου τ α «πόοοι είσϊν οί κίονε: τον
ωδείου»

δ
loading ...