Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 36
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0045
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
36 Καστριώτης: Περίκλειον ώδεϊον.

Α Ε ΐ!>22

ττ,ν του άποχαλυφΒέντος κτιρίου ώ: καί την έκπό-
νησιν των σχεδίων τούτου. 0 κ. Ορλάνδος μετά
πολλής επιμελείας και ά'κριβείας επελήφθη της
εκπονήσεως των σχεδίων τούτου άποστείλας ήμΐν
τά παρατιθέμενα σχέδια ώς και σύντομον εκθεσιν
οι' ής ερμηνεύει τάς άρχιτεκτονικάς Λεπτομέρειας
του κτιρίου, άνευ των οποίων άούνατον καθίστατο
νά γίνωσι καταληπτά τά λεγόμενα ήμών.

Την εκθεσιν ταύτην δημοσιεύομεν ίνθάδε εκφρά-
ζοντες αύτω άμα και τάς ευχαριστίας ήμών.

έ'κθεσίς Ά. Όρλάνδου/

«Αί προς ανατολάς του Διονυσιακού θεάτρου
ένεργούμεναι άπο το 1914 υπό του εφόρου κ. Π.
Καστριώτου και δαπάναις της Αρχαιολογικής
Εταιρείας άνασκαφαί απεκάλυψαν άπο τίνων ετών
τά λείψανα μεγάλου ορθογωνίου κτιρίου, οδτινος Ό
έτερος τών αξόνων άποκλίνει δυτικώς του μαγνη-
τικού βορρά κατά 31°. Ίο κτίριον τούτο, ούτινος
ήτε θέσις και το μέγεθος ανταποκρίνονται προς
δσα εκ τών αρχαίων συγγραφέων γνωρίζομεν περί
του Αθήνησιν 'Ωδείου είναι κατεσκευασμένον ευ-
θύς ύπο την Β.Α. κλιτυν του βράχου τής Ακρο-
πόλεως και δή ούτως, ώστε το βόρειον αυτού
Τ:υ.ισυ νά είναι έσκαααένον έντ0£ του άονυλλο-
σχηστολιθικοΰ εύθρύπτου πετρώματος, εξ ού απο-
τελείται κατά την γωνίαν ταύτην ή κλιτύς. Του
οικοδομήματος δεν απεκαλύφθη εισέτι ειμή μικρόν
μόνον τμήμα, του υπολοίπου καταλαμβανομένου
ύπο μεγάλης έπιχώσεως, έφ' ής είναι εκτισμένη
συνοικία όλη ευτελών οικίσκων, μετά την άπομά-
κρυνσιν τών οποίων θέλει καταστη δυνατή ή διευ-
κρίνησις του όλου σχεδίου του Ωδείου. Προς το
παρόν έχει άποκαλυφθή μόνον τμήμα τι τής άνα-
τολικής πλευράς τοΰ ορθογωνίου, συνεχόμενον
ποός την ΒΑ γωνίαν, προς δέ τούτω και ολόκλη-
ρος σχεδόν ή βόρειος πλευρά εις μήκος άνω τών
73 μέτρων Ποίον δέ είναι τό ακριβές μήκος τής
πλευοας ταύτης δεν κατωρθώθη εισέτι νά όρισθή
λόγω τής παχείας έπιχώσεως, ήτις υπάρχει κατά
την ΒΔ γωνίαν, ή ς ή έκσκαφή άνεβλήθη εις εύθε-
τώτερον χρόνον. Πάντως ομως το μήκος τής βο -
ρείου πλευοας του /τιοίου δεν δύναται νά ύπεο-
βαίνη τά 82 μ., ό'σον δηλ. απέχει ή ΒΑ. γωνία

του 'Ωδείου από του ανατολικού" άναλήμματος του
Διονυσιακού θεάτρου, όπερ, προεκτεινομένη συναντά
ή βόρειος πλευρά του 'Ωδείου (δρα σχέδιον Α).

Αγνωστον -επίσης παραμένει και το μήκος τών
λοιπών πλευρών του ορθογωνίου, καθόσον ό καθο-
ρισμός τής άνατολικής πλευράς προέβη μόνον μέ-
χρι 30 μ., ανακοπείς περαιτέρω έκ της υπάρξεως
τών οικίσκων και του δρόμου. "Οσον δ' άφορα εις
την κατασκευήν τών ευρεθέντων τοίχων ταύτην
γνωρίζομεν πλέον ασφαλώς κατόπιν τοΰ παρά την
ΒΔ γωνίαν άποκαλυφθέντος και άριστα διατηρου-
μένου τμήματος αύτου. Και δή Ό τοίχος ούτο;
(δρα σχέοιον Γ) αποτελείται πρώτον μεν εκ μιας
ύπευθυντηρίας βαινούσης άπ' ευθείας έπί του στέ-
ρεου εδάφους και μιας εύθυντηρίας ύψους 0,405
κατεσκευασμένης ες όμοιου προς την ύπευθυντη-
ρίαν λίθου, ήτοι έξ ώχρερύθρου μαλακού άαβεστο-
λίθου, κειμένης δέ κατά 0,58 έσώτερον τής ύπευ-
θυντηρίας. Έπί τής εύθυντηρίας είναι τεθειμένοι
όρΟοστάται ύψ. 0,905, εις δύο σειράς κατά τό
πάχος του τοίχου τεταγμένοι, έκ τών ορθοστατών
δέ τούτων οί μεν προς τό εσωτερικών του κτιρίου
βλέποντες είναι κατεσκευασμένοι έξ ύποκυάνου
ύμηττίου μαρμάρου καί εχουσι πάχος 0,19, οί δέ
προς τον βράχον χωριζόμενοι από τών έμπροσθίων
διά κενού 0,0/, είναι ές" άσβεστολίθου καί εχουσι
πάχος 0,44. Ίπεράνω δέ τών ορθοστατών είναι
τεθειμένη μαρμάρινη πλάξ πάχους 0,21, διήκουσα
καθ' ό'λον τό πάχος του τοίχου, εξέχουσα δέ εμ-
πρός υπέρ τους .μαρμάρινους όρθοστάτας κατά
0,02. Τέλος υπεράνω τής πλακός ύψουντο οί κα-
νονικοί δόμοι ύψους 0,63 κατ' ίσόδομον σύστημα
διατεταγμένοι, κατεσκευασμένοι δ' εξ άσβεστολίθου
ομοιάζοντος τον πώρον. Τοιούτοι δόμοι σήμερον
σώζονται μόνον δύο, άλλοτε ό'μως ούτοι θά ήσαν
πλείονες. Οπισθεν τών λίθων τούτων εύρητα*
παοά την ΒΔ γωνίαν καί δευτέοα σειοά όυ,οίων
περίπου λίθων τεθείσα ενταύθα εις άντικατάστασιν
του* άποσαθρωθέντος ενταύθα βράχου, προς συγκρά-
τησιν τών όπισθεν χωμάτων. Τέλος προσθετέον
ότι Ό βόρειος τοίχος φέρει κατ' αποστάσεις και μι-
κρά; ένισχυτικάς άντηρίδας είσχωρούσας εις το
σώμα του βράχου κατά 1 μέτρον, έχούσας δέ πά-
χος ποικίλλον άπο 50-70 έκ. (όρ. σχέδ. Α).

«Την αυτήν προς τον βόρειον σύνθεσιν είχε και
loading ...