Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 41
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0050
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
α ε 1922

α

ποίθησιν δ'τι τΌ άντίγραφον έχαράχθη έν Σύμη,θεω- ^τίχ. Προτού" ΔΙ διακριΥομεν τά άκρ

ροΟμεν πιθανόν δτι Ιν τφ ψηφίσματι εκείτο διάταξις, της δεξιάς πλαγίας γράμματος, δυνάμενα τά

καθ' ήν έν εκάστη των πόλεων, εις άς άφεώρα το άνήκωσιν είς το Α, διΌ και συνεπληρώσαμεν:

ψήφισμα, έδει νά άντιγραφη τούτο, και δή διάταξις Ελλ13ά]δι.

άνάλογος προς την εν ψηφίσματι του Ιλίου άπαν- «Εάν τις κόπτιηι. Σχετί'ζοντες την μνείαν του

τώσαν: «αΐς τιμαΐς [τετίμηται Μαλού]σιος ύπΌ του άργυροπειου προς την φράσιν ταύτην νομίζομεν ό'τι

συνείδο]ίου, άναγράψαι έκά[στη]ν των πόλεων των έν αύτη δεν πρόκειται περι όρκου αναφερομένου

κοινιυνουσών του ίεροΟ κ[αι τή]ς πανηγύρεως και είς κοπήν δένδρων ιεράς τίνος γης ώς έν Όΐίίβη-

θεΐνΓαι την στήλην δπου έκάσ]τη νόμος έσ[τίν]» Μί- οβτρβτ 8γ11οο·β2 532, 13-14 (((5έν(5ρα ήμερα μή

βΐιβΐ Κθβυθίΐ 522, 56-60, και προς την έν ψηφί- κόπτειν», ΙΟ XIV 645, 135 «ου κοψεϊ δε των

σματι του κοινού των Ιώνων έν Κλαζομεναϊς εύρε- δενδρέων», αυτόθι 645,128 «αί δε τις κα έπιβή

θέντι: «άναγράψαι δέ και εί στ[ήλ]ην τό ψήφισμα ή νέμη ή φέρη τι των έν τα ίερα γα ή ιών δεν-

τόδεκαι τά ονόματα πατρόθεν των ήκ[όν]των συνέ- δρέων τι κόπτη», Όίϋβηοβνρβν 8γ11θ£θ? 568, 5

δοων έκ των πόλεων καί στήσαι έν τω τεμέν[ει] παρά «μή κόπτειν τδ ίερδν τον Απόλλωνος», πρβ

τόμ βωμόν των βασιλέων.άναγράψαι δεκαϊτονς δή- ΌίΙΙβηΙ)βτ(}βτ 8γ11ο§θ2 568, 7' 654,78, άλλ'ότι

μονς έν ταΐς ίδίαις πόλεσιν» ΜίβΙιβΙ Κθοιιβίΐ 486, πρόκειται περι όρκου αναφερομένου εις κοπήν νο-

40-43. Επειδή δέ η Σύμη εινε νήσος, μετά πιθα- μιομάκων καΟ' οτι το κοπιώ κυριολεκτεΐται και

νότητος έν στίχω 6 δυνάμεθα νά συμπληρώσωμεν: επί νομισμάτων ώς έν Όίίέβηδβν^βν 8}τ11θ£θ2

το [ν δέ έπι των νήσων ] ή πιθανώτερον: το [ν δέ επί 513,7 «τούσδε. ά πόλις κατέκρινε θανάτου, ότι

Καριάς] λαμβανομένου ύπ' οψιν οτι ή Σύμη διεκρί- ίεροφόρεον και νόμισμα έκοπτον χάλκεον», Ήρο-

νετο ώς νήσοζ Καρική [Στεφάνου Βυζαντίου δότου Γ' 56 «λέγεται Πολυκράτεα έπιχώριον νό-

Έθνικά έν λέ:ει Σύμη). μισμα κόψαντα», πρβ "Ηροδότου Α'94, Δ' 166.

Στίχ. 10β· άργυροκόπιον πρβ 8103 873(Πολυβ. Ό ό'ρκος δ' ούτος κατά πασαν πιθανότητα έσκόπει

ΚΡ' 103, κλπ), Μαί/8βΓ ΟΟΡ 419, Γαρδίκας ούγ\ νά προλάβη παράνομον κοπήν και κυκλοφο-

Έπετηρ. πανεπιστ. 1920249 Άθηνα 192129, ΑΕ ?Ε'αν κιβδήλων νομισμάτων της πόλεως, εις ήν

1918δ1α 1919δ6α· 'Εκ της άναγραφής του ψηφί- άνηκε το ψήφισμα, άλλα θέση τέρμα είς γενομένην

σματος παρά τδ άργυροκόπιον πρέπει νά ύποθέ- κοπήν και κυκλοφορίαν τοιούτων νομισμάτων έπι

σωμεν οτι έν τω ψηφίσματι προύκειτο περι νομι- β^άβη της πόλεως, περι ού ίσως και προύκετο

σματικής ύποΰέσεως, έχοντες ύπ' οψει οτι τά ψη- αποκλειστικώς έν τω ψηφίσματι.
φίσματα άνεγράφοντο ή ϊσταντο ή άνετίΰεντο έν

τόποις σ/έσιν έ'χουσι προς την ύπόθεσιν. Εινε δέ Άριΰ. 14. θραύσμα βάσεως έκ μαρμάρου ύπο-

παράτολμον νά ύποθέσωμεν ότι έν Σύμη, ήτις μέλανος εύρεθέν κατά τήν θέσιν Νημοράκι, ϋψος

μέχρι τούδε δεν έγνώσθη ασφαλώς αν έκοψε νόμι- 0» 29, πλ. 0, 41 πάχ. 0, 13" έπι της άνω πλευ-

σμα 1, έκέκτητο άργυροκόπιον και ει/ε νομι- διασώζει μέρος λαξεύματος βάθ. 0, 13,

σματικάς υποθέσεις μεθ' ολοκλήρου Θράκης και Μ*· 0,30. Ή έπιγεγραμμένη επιφάνεια, ήτις ήν

τις οιδε μετά τίνων άλλων σπουδαίων /ωρών. εκτεθειμένη είς τά πατήματα τών διαβατών, φέ-

Έστω και τούτο άπόδειξις ότι τό ψήφισμα δεν ?ί1 Καίσια *νω **! κ<*τω κατά τό πλείστον κατε-

εινε του κοιναυ τών έν Σύμη κατοικούντων. στραμμένα. Γρ. ύψ.-Ο, 007-0,015. Απόκειται

έν τώ του πατοος μουσείω.

Η επιγραφή εξ εξ στίχων άποτελουμένη εινε

1 Ό Ψαάάίηαίοη (Κβν. Νιιηι.1853, σ. 249) άπέοωχεν εις ϊ , ' Λ~ο

ι ν ά « * > , , , ««««ν εκ ουστυ/ως τα μάλιστα ουσαναγνωστος, οεινως φθα-

την ζ,υμην Αττικην δραχμην / ρονολογουμενην απο του 400-350 '

πΧ. μετά της έπιγραφης ?γ «αϊ χβλχοδν νόμισμα μετά της επι- ρεΐσα ύπΌ τών συχνών πατημάτων και της άτμο-

γραφης Υ?. Μ ΐηιΗοοί (Μοη. 8γ. 18.53 ». 322) προτείνει τά σφαιρικής έπιδράσεως. Προς τή είκόνι της έπι-

Σνάγγελα παρα τήν Άλικαρνασσόν ώς -ιθανόν νομισαατοκοπεΐον '~ ,ή , , , , ν ^ ,Λ

τών «ομ,σμάτων τούτων. Βλ. Ηβαά+Σβορώνος Ιστορία τών γραφής παρατίθεται και η ημέτερα απο του λίθου

νομισμάτων τομ. Β', σ 185. άνάγνίοσίς.

6
loading ...