Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia   [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 50
Zitierlink: i
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0059
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
50 Χαβιαρας: Εις Σποράδων έπιγραφάς. αε 1922

ονομαζόμενη Ααματριά, '/ωρίον ού μακράν της φυλάκων, ό και καταρχήν εΐνε άπίθανον, θά ε ι/ο -
Ιαλυσού (Τριάντα) κείμενον Το όνομα του Ρο- μεν τον πληθυντικόν άοχιναυ φύλακες και ούχί δις
δίου τούτου δήμου ανακαλεί εις την μνήμην ημών τον ένικόν, ώς, προκειμένου περί πολλών, έ'/ομεν
τάς τιμάς, άς οί Ρόδιοι απένειμαν εις Δημήτοιον κατωτέρω τό καθήμενοι ή τζαοακαΰ'ή μενοι (στ. 10).
τον Πολιοοκητήν μία δέ τούτων πιθανώς ήτο ή 1)0 10. Ό Χ. άναγινώσκεικ]αί9,^ιαενοί=οικασταί,
έκ του ονόματος αυτού επωνυμία του δήμου του- διότι, ώς φαίνεται, ή άρ/ή της λ. αντιστοιχεί άκρι-
του * βώς προς την άρ/ήν των λ. φύλαξ και άργ^ναυ-
Στ. 17 ίσως άναγνωστέον ό όεΐνα Όλ/? ιαπολί- φύλαξ'Ό δέ κ. Μ. κατά την εν ΑΜ 189θ233 ίπι-
7ας (=Όλβιοττ., πρβ στ. 24 και σ. 156 (οό4) γραφήν συμπληροΐ τοί παρακ]α#7^αεϊ>θί=!πιβάται.
και σ. 158 ί683) Νεοπολίτας, ΌΙ 4031 2Νεαπο- Παρά την έπιγραφικήν δμως ταύτην μαρτυρίαν
2ί'τα—.Νεαπολίτιδο\ς\). νομίζομεν δτι δεν πρέπει νά σπεύσωυ,εν νά άποο-

Στ. 43. Άντι κατά ύ(οϋεοίαν δε) άναγνωστέον
κατά ϋυ(γατροποιίαν δέ), καθότι πρόκειται περ

ρίψωμεν την του Χ. άνάγνωσιν και τάς Ιπ' αυτής
έπιτυχεΐς παρατηρήσεις δια τον ρηθέντα τεχνικΌν

γυναικός, Παντακλείας Πολίτου, πρβ στ.26, λόγον και διότι έν τω ναυτικώ των Ροδίων ουδό-

ν(οϋεοίαν δε). λως άπίθανον νά ύπήρχον κα&ήμενοι, άφοΟ εχομεν

,4ρ. 2. Την έπιγραφήν ταύτην έξέδωκεν ήδη παρακαϋ η μένους.
ό άδελφος Μιχαήλ Χαβιαρας έν Α Ε 1915 128.

1)4. Έκτος της συμπληρώσεως Ερμοκρ[άτενς Άρ. Θ. II επιγραφή αύτη δύναται να συμ-

του Χ. πιθανή είναι και ή συμπλήρωσις Ερμο- πληρωθη ούτω :
κ ρέοντος]. Ή δέ του κ. Μ. συμπλήρωσις '-Εο - Διί Σωτή]ο[ι καΐ

μοκ[ρίτου\ είναι απίθανος, διότι]το όνομα τοΟτο Άθά]ναι Λινδία[ι

δεν άνεγνώσΟη μέ/ρι το-υδε έν Ροδιακή έπιγραφή, α]παρχαν.
ενώ τά δύο προηγούμενα είναι εύχρηστα.

1)0 7. Ό Χ. συμπληροΐ Φυλαξ και παρουσιάζει '^£· Αύτη ώς σημειοΐ (σημ. 3) και ό κ.

νέαν άρχήν έν τω ναυτικώ τών Ροδίων άντιστοι- Μ> εξεδόθη ήδη υπό ΗίΙΙβΓ νοη Οαι-Ιπη^θη έν «Πι
νοΟσαν τη τών δύο έν Αθήναις στρατηγών, τοΰ έπ' 1901 159 κε.

τήν Μουνιχίαν και του έπί τήν Άκτήν. Ό δέ κ. Στ. 11-13. Κατά τήν παρατηρησιν του Μ.

Μ. συμπληροΐ, ώς και έν στ. 5, [άρχιναυ]φύλαξ. Χαβιάρα (ΑΕ 1913 σ. 9 άρ. 9, και κατά τήν ύ-

Άλλά παρατηρουμεν ότι το Φ της έν στ. 7 λέξεως π' αύ"οΰ γενομένην διόρθωσιν της έν ΙΟ ΧΠι 107

έν τω λίΟω αντιστοιχεί άκριβώς προς τό πρώτον έπιγραοής ύπήρχεν έν Ρόδω κοινόν Πανα&ηναϊσταν

Α του έν στ. 5 άρχιναυφύιλαξ, Ό δέ μετ' αρκετής στρατευομένων, ούχί σννστρατενομένων ουδέ σιη>-

έπιμελείας χαράςας τήν έπιγραφήν πολύ δυσκόλως στρατευσαμένων, φαίνεται δέ πιθανόν ότι οί ΓΙα-

δυνάμεΟα νά παραδεχΟώμεν ό'τι άνωμάλως έν στ.7 ναθηναϊσται στρατευόμενοι έν τη τριημιολία

έγάοαςεν έ:έγοντα έν άοιστεοά 7 ολα γοάααατα Ενανδρία (ΑΕ 19139 κέ, Λ 1901159) και οί

/- i ■ /- ι Γι I 1 ι ι

{άρχιναν)· έπειτα,*εάν προύκειτο περι δύο άρχιναυ- ίΐαναθηναϊσται στρατευόμενοι έν τή τριημιολία

Πολιάδι (ΑΕ 1913 9 κέ) ανήκον μένεις τό κοινόν

1 Βλ. τον έν ΙΟ XII, έπί χέλει έπι,ϋνη^ένον χάρτην τη; νη- ΠαναΟηναίσταν στρατευομένων, αλλά δεν άπετέ-

σου Ρόδου· Εδουάρδου Μπιλιότον και Άββά Κορτέ Ή νηιος λουν αυτοτελή κοινά, ώ; νομίζει Ο έμός αδελφός.

Ρο'δος (ιχετάβι. Μ. Μιλιαοάκη -/.χι Σ. Καοαβοκνροϋ) 1831 σ.391. Λ1 5 \ * Υ , ~ /ν

τ: π „ ,τ , Λσϊ, '»0 „. εινε γνωστόν ες έπιγρκφκης μαρτυρίας αν

. 1ν. ΙΙαπαρρηγοπουΛΟυ, Ιστορία του Μιλληνικου έθνους, τ. Β 1 ,ι * * 4 » 1

<1902) σ. 265. οί έν τή τριημιολία Ενανδρία Σεβαστά (Βιιΐΐ.

3^'Επώνυμον του Δημητρίου πάλιν γνωρίζομεν την ίν Θεσσα- (5β ΓΑΙίΒΟΐ. άβ 0£111ΘΠ1ΕΙγ1ν: 1905, 52·ΙβΧΠΐ

λία, ης τό εθνικόν Αημητριεύς (0. Δηιιητοιά;) Στεκάνου Βυζαντίου, κο βλ- · · » Α 0\ < ~ γτ

Έθνιχα έν τί| λε?ε;, «συνο^ασθεϊσαν έχ μ.χρών τών περί τήν ΜαΐΗΠ αρ. 18) στρατευόμενοι ήσαν Ιΐανα-

Ίωλκόν πολιννίων» υπό Δημητρίου τοΰ Πολιορκητοϋ, είς ήν ό θηναϊσταί, πρβ. Μα,ίιινί άρ. 14 σννστρα^τευσαμέ-

υιό; Αντίγονο; κομίσας 'έθηχε τα λείψανα αϋτοΰ. Πλουτάονου, Δη- , . 1Ζ \ > ΛΑ Α ο λ >

λ ρ'ι- · π ο ^ γ >·οο α . , νων. Ινατα ταύτα οι στι/οι I ί-Ιο συαπλη^ωτεοι

[χητριος ΝΓ Ιο κε. Πρβ. Στραβ. 436. Δημητριά; πολις υπήρχε 7- 1 '«

καί έν Άσσυρία, Στράβ. 738. ώς έςής:
loading ...