Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1922

Seite: 88
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1922/0097
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
88 Γεωργιάδης: Ερετρικά.

Λ Κ 1922

χρόνων του Άδριανοϋ" (εί«. καλής τέχνης, λών άλλων μελών του αρχαίου ίεροϋ έντετειχι-

όπερ μετηνέγκαμεν εις το μουσεϊον Ερέτριας σμένων, λίαν πιθανόν βτι εκεί ήτο ό δήμος Κοτυ-
πρός διατήρησιν, ουδέν δε έτερου κίονος Κοριν- λαιέων, Κοτυλαιεΐς δέ δημόται γνωστοί είσιν με-·
θιακοΟ ρυθμού λείψανον εύρηται εν τη Έρε- χρι σήμερον δέκα τρεις (ΑΕ 189ο σ. 137α 128-
τρικη" έκτου κιοκοάνου τούτου συνάγεται ό'τι το 14 και σ. 149 ΑΕ 1916 σ. άο. 21 και σ οΟ.
ίερον ήκμαζε και επί των χρόνων του Άδρια- ΙΟ ΧΙΙ9 σ. 209). Ού πόοοω του άνωτέοω πεοί
νοβ. Συν τούτοις σώζονται δύο έτερα γωνιαία τα ΙοΟΟ μετρ. και ακριβώς προς νότον νεύο^τος
μαρμάρινα κιόκρανα, άλλ' έλαξεύθησαν κατά την £πι τών αυτών κλιτύων του Κοτυλαίου έν τό>

μέσω ορυμώνος έλαιών επί αικοας πηγής έτε-
ρον ίερον ί'δουται, και επί τών ερειπίων τούτου

ώκοοομήθη άλλος χριστιανικός ναός «2Ό)(5οχος
Πηγή» ως έν Άγια" και εκεί ύπήρχεν έτερος δή-
μος γνωστός, οί Αίγλεφειρεΐς (ΑΕ 1910 σ. 49 κα'-
Οώ) γνωστοί εισι οεκα οημοται ες ων τρεις οημο-
ται αναφερόμενοι και έν τη συνθήκη του Χαιρεφά—
νους (έν'στ. 3 4.0. Α Ε 1895.11 στ. 88 σ. 136).
14: κιόκρανον Κορινϋ-ιακόν. (\νί11ι. Ατοΐι. σ. 117). Και νυν ετι ή Οέσις αύτη,

ονομάζεται ύπο τών έπιχωρίων « Λγλέφειρα » . Τα.
κτίσιν του ναου, νυν δε στηρίζονται οί σταυροί Άγλέφειρα είνε μετόχιον της μονής «Άγ. Νικο-
τής στέγης. Τρία οέ ήσαν τά άρχαΐα οικοδομή- λάου». Έρημος ανθρώπων μία μόνον οικογένεια,
αα-α και κατά τουςτοεΐς όυΟσ,ούς ώκοδοαη- κατοικεί και αύτη κατά τό θέρος. Ό ναός ή «Χ

ιοο-

α£να οοχος πηγή», οι ης ύπο το ίερον όεει τό ύοιυρ,εινε:

κατα τε το σχήμα και τας διαστάσεις όμοιος τή έκ-

Β .) Κοτύλαιον. κλησία του «Άγ. Νικολάου»" αί έσωτερικαϊ τοι-

χογραφίαι έςηοανίσΟησαν έπισκευασΟέντος τοΟ-

Μονή Αγίου Νικολάου. — ΑΙγλέφειρα. Εκ- ναου.

κλησία Ζωοδόχου Πηγής. Έπάνειμι εις την έκκλησίαν του ι'Αγίοη

Κατέναντι τώνέώων του 'Ερετρικου Όλύμπου Νικολάου»" ούτος ώκοδομήΟη κατά τά 1000 [',)<

ΰψουται ορος έπίμηκες τό Κοτύλαιον, ούνομασμέ- μ. Χ. και είνε σύγχρονος τώ έν τή Έρετρικη,

νον ούτω από Κοτύλου του ήρωος του κατασχόν- ναώ «'Αγ. Γεωργίου» ΑΡΜΑ, οί θόλοι τριγωνι-

τος αυτό (Αίσχίν. Κτησ. 86)* επί τών ΒΑ. κλιτύων κοί, όμοιοι κατά ρυΟμον τω Αγ. Μάρκω τής.

του οοους τούτου εις ύφος ύπέο θάλασσαν 38ο Βενετίας" σκοτεινός ό ναός, ούο μόνον μικροί φεγ-

μέτ. αναβλύζει πηγή άει άφΟονον και άριστον γΐται, εις εις την Β. πλευράνκαί έτερος εις την

ύδωρ παρέχουσα, και προ της πηγής γιγαντιαία Μ. φωτίζουσιν άμυδρώς το έσωτερικον του ναου'

πλάτανος πεουκυια, αεί ποτιζομένη" την περί- ή ©ωτογράφησις και μελέτη είνε αδύνατος άνευ-

φέρειαν του κορμού εις την βάσιν μετρήσαντες της βοηθείας τεχνητού ©ίυτός. Αί άγιογραφίαι τών

εύρομεν μέτρ. 6,00, κατά τινα δε παράδοσιν τών τοίχων είνε όμοιαι και σύγχρονοι τών του ΑΡΜΑ

ίερέιυν τής έκκλησίας ή ηλικία της πλατάνου (ΑΕ 1914 σ. 192-19Η) και αί αύται αλληγορικά!

είνε σχεδόν 9 ή 10 αιώνων. παραστάσεις καλώς διατηρούνται, ήριθμήσαμεν

Ανωθεν τής πηγής υπήρχε το πάλαι ίερον (νυν περί τάς εκατόν. Δεςιά τω είσιόντι ο «"Αγ. 'Αντώ-

έκκλησία του Αγ. Νικολάου) ομοιον τώ έν Άγια νιος» διαφυλάττουν το σώμα τ^Ο Αγ. Παύλου άπό

Άσκληπιείω, και δήμος" τούτο εικάζεται εκ τών του στόματος του λέοντος, αριστερά τεσσαράκοντα

θεμελίων λίθων, έπιτυμβίων . πλακών τά^ων, μάρτυρες, οί κατηχούμενοι γυμνοί εισέρχονται δια

κεράμων στέγης, τεμαχίων στηλών, σπονδύλων, μιας θύρας εις το βάπτισμα. Ή δευτέρα παρουσία,

ε-'.κράνιυν κτλ. δίεσκορπισμένων πέριξ και πολ- χάλαζα, χιών, κρύσταλος, οί εισερχόμενοι εις τον

" 24 1 21
loading ...