Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 16
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0026
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Ορλάνδος: ΑΙ Βλαχέρναυ της ^Ηλείας.

τά δρθογωνίου τομής έπιστύλια μήκους 2.27 άνή- κιονόκρανων των κιονίσκων του καΐ ή τομή τοϋ
κον εις το έπιστύλιον τών προ της προθέσεως και τόξου τοΟ προσ/.υνηταρι'ου τούτου μαρτυροΟσι-
του διακονικοΟ τμημάτων τοΟ εικονοστασίου, πρΌς χρόνους Φράγκικους,
των οποίων τα ανοίγματα (1.82 κα'ι 1.87) συμ-
βιβάζεται το μήκός των. Άλλ' άφ' ένός μεν το
άκόσμητον της κάτω έπιφανείας των άφ' έτερου
δ' ή φθορά τοΟ μεν κατά το δεξιον τοΟ δέ κατά τΌ
άριστερον άκρον και τέλος ή αυστηρά συμμετρία
της έπ' αύτών διακοσμήσεως άποδεικνύουσι πιθα-
νωτάτην την πρώτην έκδο^ήν.

Εις τΌ αύτο είκονοστάσιον άνήκει
πιθανώτατα καϊ πεσσός έξ έρυθρωποΰ
λίθου έντετειχισμένος παρά την ΒΔ του
έξωνάρθηκος γωνίαν" διότι ή διατομή
του (0.23x0.20) ανταποκρίνεται προς
τά μεταξύ της διακοσμήσεως της κάτω
πλευράς του έπιστυλίου κενά. Ό πεσσΌς
(είκ. 24) κοσμείται κατα τρεις αυτού
πλευράς διά τοΟ συνήθους εις στη-
ρίγματα εικονοστασίων κοσμήματος
εχει δέ ΰψος 2.02. Το σχετικώς μι-
κρόν τοΰτο ΰψος δέν πρέπει νά ξενίση
λαμβανομένου ύπ' οψει ό'τι πάντα σχεδόν
τά μαρμάρινα βυζαντινά τέμπλα κατε-
σκευάζοντο πολύ χαμηλά. Οΰτω π. χ.
έν τφ ναώ της Παναγίας τών Πυλών,

7*}

παρά τά Τρίκκαλα της Θεσσαλίας (Πόρ- 25: ΠροαΧννητά6ιον.

τα Παναγιά), επί μεσαίου ανοίγματος >π ~ . ϊ ~

1 ' Γ„ „ ,Γ Εκ της εσωτερικής οιακοσμησεως του ναου-

τοΟ ίεροΟ ο. 10, οί κιονίσκοι ενουσιν ανευ του . , Λ ^ ,β Π„

\ „. 0 ™ , Γ, , ,β , έλαχιστα ουστυχως οιετηρηθησαν. Ούτω εκ του

κιονοκοανου υψος <ί.ίΙ/, εις οε την προθεσιν και ν ι ~ . >

1 ^ ( , οαπεοου οιεσωθη μόνον το έν τω κεντρω του υπο

τό οιακονικόν 2.07 μετά και του κιονόκρανου. „ , - ~ ο ν ~ γ

, Γ Γ , των τεσσάρων κιόνων της βασιλικής σχηματιζο-

ΙΙλήν οέ τοΟ κυρίως εικονοστασίου ύπαρνουσι , Λ « α,

' , , αεν.ου όοθογωνιου ωραιον μαρμαροθέτημα—το ομ-

σήμερον έν τώ ναώ και τέσσαρα προσκυνητάρια έκ ' ' , , α£}\ . ω ', , <

1Γ γ ; φαλιον—(εικ. ΛΌ) συντε^ειμενον εκ μικρών

πώρου λίθου δυο μεν έκατέρωθεν τοΟ εικονοστασίου „ , ,1

Γ > Γ Γ τετράγωνων και ρομοοσ/ημων μάρμαρων χρωμα-

δΰο δέ έοειδόμενα έπΐ τών έκατέρωθεν της βα- ^ ", , , »

' ι Γ τ" ' τοί λευκού, κυανού και ιωοους, σχηματιζόντων-

σιλείου πύλης παοαστάδων. 1ά ποοσκυνηταρια , - ,

' 1 Γ , κυκλον εγγεγραμμενον εντός τετράγωνου πλευ-

ταΟτα (είκ. 17 και 25) τοποθετημένα εις ύψος 0α 1 65

0.96 άπό του δαπέδου άποτελοΟνται έκ δύο κιο- '

νίσκων ΰποβασταζόντων ήμικυκλικον τάξον, ό'περ Τοιχογραφίαι και φορητή εΐκών Βλαχέρνας,
δ'μως περιέργως δέν φέρει, ώς τά βυζαντινά,

στέψιν τινα υπεράνω και διά τοΟτο υστερεί άπό Έκ τών τοιχογραφιών, αίτινες άλλοτε θά

αισθητικής απόψεως. Έν άλλο δέ μειονέκτημα έκάλυπτον τους τοίχους, καϊ άς έξήλειψε γενναία

τών προσκυνηταρίων τούτων εϊνε δτι τό πλάτος άσβεστόχρισις, διετηρήθησαν όλίγαι μόνον έν τώ

των ύπερβαίνει τό πάχος της παραστάδος, έφ' ής διακονικώ. Έπι της καμάρας και τών τοίχων τοϋ

έοείδεται. Ή μορφή τών μετά φύλλων καλάμου διαμερίσματος τούτου είκονίσθησαν έντός μικρών

17 6 24
loading ...