Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 18
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0028
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
18 'Ορλάνδος: Αί Βλαχέρναι της Ηλείας. κκχμ

ύπεστήριξεν οτι ή Βλαχερνίτισσα παρίστατο όρθια, οιά κτίστης κλίμακος ευρισκομένης κατά την βό-

έ'/ουσα τάς χείρα; άνατεταμμένας έν στάσει δεή- ρειον πλευράν τοϋ' ναοϋ (εί«. ί?ί?^ εις άπόστασιν

σεως, άλλ' άνευ τοΟ ΊησοΟ έν μεταλλίω προ το,Ο 1.(50 άπό του" βορείου τοίχου (δρακάτοψιν είκ. 4).

στήθους. Έξ άλλου ό Ο. Μΐΐΐθί 1 φρονεί, ότι οέν Π κλϊμαξ αύτη, πλάτους ενός μόνον μέτρου,

υπήρξε πάντοτε σταθερός ο τύπος της Βλα-/ερνι- . άποτελεϊταιέκ 18 έν συνόλω μαρμαρίνο.>ν βαθμίδων,

τίσσης. Ό Κοηάβΐίοί ^ στηριζόμενος επί /ωρίου στηριζόμενων έπι οξυκόρυφου τόξου, όπερ σήμερον

του Πορφυρογέννητου (εκο. Βόννης I, 553) άπίδει- έχει έν μέρει φραχθή, ίνα άποτελέση κόγχην.Εΐς τό

ςεν, ότι έν τω ναω των Βλα/ερνών ϋπήρχον βάθος τής κόγχης ταύτης εχει έντειχισθή το παρα-

πλείονες της μιας εικόνες και παρεδέ/θη τούτου πλεύρως εΐκονιζόμενον άνάγλυφον (είκ. 30) παρι-

ένεκα πολλαπλότητα εικονογραφικών τύπων Αύ'- στων κένταυρον, κρατοΟντα ρόπαλον οιά της δεξιάς

ξησιν ο' έπίσης του άριθμοΰ των εικονογραφικών καϊ έτοιμαζόμενον νά έπιτεθή έναντίον ζώου, πιθα-

τύπων της Βλα-/ερνιτίσσης άπό τοϋ 10ου κα'ι έξής νώτατα άγριοχοίρου, ούτινος φαίνεται κατά τό δεξιόν

αιώνος παρεδέχθη και ό \νυ1ί{3, ύποστηρίξας α) άνω ήμισυ τοΰάναγλύφου ή κεφαλή δάκνουσα καρ-

δτι κατά τοΰς προ τών είκονοκλαστών /ράνους ή πόν, του" λοιποϋ σώματος του" ζώου οντος άποκεκρου-

Βλαχερνίτισσα παρίστατο όρθια, κρατούσα δι άμ- μένου. Ή σκηνή υπόκειται· έντός δάσους, ώς μαρ-

τ-οτέρων τών χειρών τόν'Ιησουν, είτε έν μεταλλίω τυρουσι τά φυτά, άτινα εικονίζονται περί τί-ν κέν-

είτε μή. β) οτι έπ'ι Μακεδόνων ή Βλαχερνίτισσα ταυρον. Παραστάσεις εϊλημμέναι έκ της άρχαίας

παρίστατο άνευ τοΟ παιδίου και γ) ότι ή Πλατύ- μυθολογίας, ιδία δέ κενταύρων, δεν είνε ασυνήθεις

τέρα, ώς νεωτέρα Βλα/ερνίτισσα, παρίστατο μέ έν τή βυζαντινή τέχνη άπό τοΟ 10ου αιώνος και

τον Ίησουν έπιστήθιονέν μεταλλίω. Τέλος ό ΕΙ)θΓ- έξης 5. Τάς εύρίσκομεν συχνά καϊ έπ'ι μαρμάρινων

8θ11 ·*, συμφωνών προ τον Κοηά&ΐίοί, παραδέχεται πλακών 6 κα'ι έπ'ι ξύλινων ή ορειχάλκινων θυροφύλ-

τήν έν τω ναω τών Βλα/ερνών της Κωνσταντι- λων 7 και έπ'ι υφασμάτων και τέλος έν μικρογραφίαις

νουπόλεως συνύπαρξιν δύο εικόνων της Θεοτόκου, χειρογράφων 8 κα'ι τοιχογραφία;: », άκόμη δέ και

της μέν έχούσης τον £-1 του νομίσματος Κωνσταν- έπ'ι αγγείων 1°. Τόήμέτερον άνάγλυφον, ύψους

τίνου του Μονομάχου τύπον, της δέ φερούσης 0.82 και μεγίστου σωζ.μήκους 0.88μ. μέ έκτέλεσιν

προ του κόλπου αυτής τάν Ίησουν έν μεταλλίω. του 12ου μ.Χ. αιώνος, δυνατόν νά άπετέλει άλλοτε

Ή έν τή μονή της Ηλείας εϊκών της Πανα- θωράκιον του" μαρμάρινου εικονοστασίου τοΟ ναοΟ.

γίας προς ούδένα τών άνω τύπων συμφωνεί. Ποίας Ό άνω όροφος, εις ον άγει ξύλινη γέφυρα άπό

ηλικίας εΐνε ή είκών αύτη δέν γνωρίζομεν, διότι της κορυφής της κλίμακος, διαιρείται διά τοίχου

καλύπτεται υπό της μεταγενεστέρας άργυρας έσ- βαίνοντος έπ'ι του χωρίζοντας τον έξωνάρθηκα άπό

θήτος" πάντως όμως λόγω τοΟ εικονογραφικού" τύ- το0 έσωνάρθηκος, εις δύο έπιμήκη διαμερίσματα,

που της Γλυκοφιλούσης, 0ν παρεδέχθη διά τήν "Αλλα δέ πάλιν νεώτερα έγκάρσια χωρίσματα κα-

Βλαχέρναν ό τεχνίτης της, πρέπει νά παραδεχθώ- τεσκευασμένα Οιά ξυλοπήχεων και κονιάματος διαι-

μεν, οτι ό παλαιός τύπος της Βλαχερνιτίσσης είχε 5 ΒίβΜ. Μ3Π11β1 ά,3Γΐ ^ζβηίϊη 373.

πλέον λησμονηθή, όταν έποίηθη ή ήμετέρα εϊκών, β Άνάγλυφον βυζαντινού μουσείου Αθηνών ΒτέΚτβτ: Νοαν

λ . τ λ ~ ., ,-. _ 3ΓθΜνβ8 (1β8 ΜΪ88ΪΟΠ8 8θϊβηΙϊίΐαΗβδ Ρ3ΓΪ8 1913 Ϊ3δ0 9 σελ.

ήτις κατα ταΟτα θα είναι πιθανώς του τέλους του ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,χ ^

1/ου μ.Χ. αιώνος, άσφαλώς ο άρχαιοτέρα του ? 'Αχρ(ς, θύρα Άγ. Νιχολάου Κοηάαίιοΐ: ΜβΙίβάοηί]» \\%-

1718, έτους κατασκευής της άργυοδς έσθήτος. τοούπολις 1909 πίν. III. ΡίΙοιν. Αΐΐ&υΐ^βπβοΐιβ Κιιηβί Ββι-η

1919 πίν. XXXIV ΜίΙΙβΙ: Αηοίβη 3Π ββΓ&β είχ. 168 ΒίβΜ:

Γ' Ό νπερ τονς νάρϋηκας όροφος. Μβηαβί είχ. 417. Νον^οιοά Βέαιι: Ι/βπ πιβββ Ρβι-ίδ 1921

πίν. 15. Τγ3πϊ ΒβΗανχ: Ι,'ογΙ ^ζβιιΙϊιι άβηδ ΙΊίβΗβ ιηβη

Υπεράνω του έξωνάρθηκος καϊ του" έσωνάρθη- άΐοηβΐβ είχ. 176.

, λ , „ , , , 8 Μέγα Σπήλαιον. Σωτηρίου: 'Αρν. Δελτίου 1918 παο. είχ.

κος υπάρχει οευτερος όροφος, εις ον ανέρχεται τις 1δ Β?6ττ Μουσίίου (Α<Μ_ Μ8ηϋ80.) Βα1ίοη: ΒγΖ3ηΐϊηβ «η

1 ΒΟΗ 1893. 78 σημ. 2. αηά ΆτοΪΛΆβοΙο^γ 1911, ιίχ. 154.

2 νΐζΒηϋβΙι^β ΟβΓονί κλπ. Οάβ888 σελ. 18. » ΒίβΜ: Ιι'βγΙ 1>γζαη1;ίη άβηδ ΓΙΙβΙϊβ ιηθπάίοηΗΐθ 91

3 ΚοΐπιβδΙίΪΓοΙιβ ζιι ΝΪ038, 8ΐΓΗ8βΙ)ΐΐΓ§ 1903, 258 268. 1* Η. ΨαΙΙίβ: Βγζ»η1ϊηβ οβΓ»ιηϊ^ ατΙ ί,οηάοη 1907-

4 δβηοΙυβίΓββ άβ Βγζβηοβ, Ρ3ΓΪ8 1921, 50 πίν. 11 είχ. 3.
loading ...