Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 33
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0043
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
αε 1923

Ορλάνδος: Αί Βλαχέρναι τής Ηλείας 33

59: Άναπαράσταοις ταν ναον άνευ τών μεταγενεστέρων προα&ηχών.

των διάτής βίας ύποτών κατακτητών 1, επιθυμούν-
των νά έγκαταστήσωσιν εν ταΐς μοναΐς τον συνο-
δεύοντα αυτούς Λατΐνον κλήρον. Ιήν τοίαύτην
τύχην δεν ήδύνατο βεβαίως ν' άποφύγη και ή μονή
των Βλαχερνών, ά© ού εύρίσκετο έν τη περιοχή
άκριβώς εκείνη, έν ή το πρώτον οριστικώς έγκατε-
στάθησαν οί ξένοι.

Ταύτης λοιπόν της κατονής καρπός είναι αναμ-
φιβόλως αί φράγκικα! προσΟήκαι, άς περιεγράψα-
μεν. Τούτου ούτως ε/οντος, άποδειχΟέντος ο επί-
σης και δτι αί είρημέναι προσΟήκαι ή μετασκευή)
έγένοντο έπί ναοΟ, μήπω τελείως συντετελεσμένου,
προκύπτει ώς χρονολογία κατασκευής του άρχικοΰ
ναοΟ το τέλος τοΟ 12ου ή μάλλον αί άρχαι του
13ου υ. Χ. αιώνος.

Αί ύπο των Λατίνων καταληφθεΐσαι ορθόδοξοι
μοναι, παρά τάς δραστήριας φροντίδας τοΟ Πάπα
Ίννοκεντίου του Γ' υπέρ αποδόσεως των εις την
Έλληνικήν έκκλησίαν, έςηκολούΟουν νά δουλεύω-

1 Ερίβί. Ιηηοοβιιί 1, 51. Ηορϊ: ΟΙιΐ'οηίςιιιβδ Οιθοογο-
Πΐ3ηβ8 97.

σιν εις τους κατακτητάς έπ'ι μακρόν. Και είναι μεν
άληΟές, ό'τι οί πρίγκιπες τής κατακτήσεως ύπε-
χρεώβησαν ύπο του Πάπα νά έπιστρέψωσι τά κα-
τασχεθέντα κτήματα (Ερίδί. Ιηηοο. XI, 152), δεν
έτήρησαν δμως τάς υποσχέσεις των δι δ και ό
Πάπας ήναγκάσΟη πλέον και νά άφορίση τους προ-
στατεύοντας τήν άρπαγήν πρίγκιπας ή τ°ύς κατα-
λαμβάνοντας κτήματα του όρΟοδόςΌυ κλήρου Λα-
τίνους μοναχούς.

Και θά συνέβαλε μεν βεβαίως και το αύστηρον
τοΟτο μέτρον εις τήν άπόοοσιν τών μονών εις τους
όρθοδόςους, ούγ ήττον ό'μως άποτελεσματικώτερον
Φαίνεται νά έπέδρασεν ή άνάκτησις τής Κωνσταν-
τινουπόλεως ύπο τών Ελλήνων, το 1261 Έάν
πιστεύσωμεν εις τον Οησαυρον τοΟ ΜηγΙθπθ (τόμ.
IV στ. 1433) άπο τή; επανόδου τών Ελλήνων
εις Κωνσταντινούπολη «μόνη ή άββατία του Δα-
φνιού έμενε πλέον έν Ελλάδι». Η είόησις ομως
αύτη, έάν ΟεωρηΟή ότι άφορα παντός τάγματος
λατινικάς μονάς έν Ελλάδι, ελέγχεται ανακριβής
δια τών έν τή μονή τής Βλαχέρνας σωζόμενων
loading ...