Hē En Athēnais Archaiologikē Hetaireia [Hrsg.]
Archaiologikē ephēmeris: periodikon tēs en Athēnais Archaiologikēs Hetaireias — 1923

Seite: 37
Zitierlink: 
http://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/aephem1923/0047
Lizenz: Creative Commons - Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen Nutzung / Bestellung
0.5
1 cm
facsimile
Αεονάρδος: Άμφιαρείον επιγράψω, 37

ραξε τ, συνιδών δέ το σφάλμα μετέβαλε μέν το τ
εις ε, έπιλαθομενος δέ είασε το άριστερόν τή; ευ-
θείας κεραία; του πρώην τ. έν στ. 67 ώς παρέσχα-
τον γράμμα τοΟ τιϋέναι σφαλεΙς έχάοαξε πρώτον
■<5 άντί α. έν στ. 24 όβελιστέον το ι, ο σιαλείς
άραξε μετά το ιερών.

Συλλαβισμό; ανώμαλο; πολλαχοΰ τή; επιγρα-
φής άπαντα: 06ί, τόην, τ14?/ς, ό20ραχμας, πρ21ο-
σοφειλόμενον, ύπε3ΐ(ρ, ά^ν, επισστύλΑ1ια, έπιβάΜλ-
λοσαν, ήμισ,Λυ, προ,Λ.σδέηται, τοϊχ^ον, τΜών, λί-
^6ϋ0?· ενδ(Λούεν, το6Β[ν]ς, καΊοί, έξεργάσΊ2α-

οϋ·αι, λάβηΊ3ι, Φανόσ^τρατος, ΦρυνιχΊ6\ί]δης, ποβ

Α Ε 191968Ρ

Γραφή καλλίστη (το (Ο κάτωθεν 6'λω; άνοικτόν,
πρβ. ΑΕ 19 1 742»), πλην οτι το τελευταΐον α του
άπο45ξεσαΐ'ΐ:α έχει καμπύλην την ζευγνϋσαν κε-
ραίαν, το δέ μ του όμοιαίύ έχει σχήμα Μ.

II δίφθογγος ου έν μεν τω ψηφίσματι γράφεται
πανταχού ο: Άμψιαράο^ Αντικράτος2, λοτρώ-
νες5 (πρ β λοτρώνων33 58, 2ουτί>ώΐ'αη'Γ,9, λουτρώΐ'ας30),
βολ^ή, βολήιύ, τδ Αμφιάραο,^ τδ εργοΜ 25, όπο"-
σοα, [το]ϋτο12, το άρ^υ,-ριο ϊ(5 έξαιρεΰέντος, το
θησαυρόπαραδδναι22, παραδδν τώι2ί, τός23,
τό Άμφιαράο.26 έν δε ταΐς συγγραφαΐς 32ζ'5 μεν
γράφετα; ο, 25"'! δε ου- και ο μέν κείται έν τό"
ίερδ τδ 'Αμψιαράο2!), τος λουτρώναςΆ0 (πρβ ά περί
του λοντρ—), τός έν Άμφιαράο31, τδς λί&ος τδς
ύπερκρεμαμένος32, τός34, τός λί&ος τδς 35 59/ο- τ<^?
άρμδς31 41 03, τός όε άρμός39, ύπάρχοσιν4ι 46, ΰττάρ-
χοσ{56 πρβ υπάρχον ο ιν 71\, ε-ιβά,Μλλοσαν, τονς
<5ί7τ|2]ός62) ου δέ κείται έν λουτρώνας30, λουτρώ-
νων^ (πρβ. ά. περί τοΟ λοτρ—), τους τοϋ αντιχώ-
ματος;Λ, ύπερ^εχούσαις τοϋ τοίχου, δακτύλους54,
τούς λίγους 62, ποίοΰι»τα62, τοΰς ό^π^Ιός^, τοϋ
^τοίχου, δακτύλου^, το08|ϋ]ς άρμούς, τούς ανα-
βαθμούς 70, ύπάρχουσιν (πρβ ά. περί τοΟ ύπάρ-
χοσ—), τοϋ αργυρίου οΰ73, τούτου εχουαι^.

Δίφθογγος νόθος άπαντα έν κα9ταϋ·ίναι (άλλά
έπιύ^εΐναι^, έπιΰεΠϊναι^, λαβΐνιν πρβ κα^τερίψαι,
κατε^ρεϊψαΐ' ψ κείται έν τψ βολήι6, οτήληι λι-
ϋίνηι&, επισκευάζει, εχηιη, έπιδείξηιη, λάβηΊ3ι,
γέγραπται δέ και δπόσον εχηιι2 > =εγ/.ι) και έδά-
φψι3 (πρβ ΜβΧ8ΐβι·Καη3 ΟΑΙ 391011 13153 3
*371112) και μισϋωτεϊ2ϊ> διπλούν σ άπαντα έν
έπισστύλΙΊια (άλλά έπιστύλιονΜ\, πρόσσ&ε τής^

(άλλά πρόσϋ·ε της52), -ρβ ΜβΧΒίβτΗαηβ ΟΑΙ 89(1 .
πρβ ΙΟ I 96 = 8Ι03 76),4 τοϊςς Μυτιλεναίον,
ΙΟ'ΙΙ^^ρακοΰσσας, 'Αθήνα 190 636 17Λίοσσ-
κο«ιΓρ]ιό"»/ς, ΒηηάιναΙΙ ,Ιοιιγπ. άθ8 πΐ88. ΜίηίβΙ. ί.
νο11ί83αί1ί1ϋΓ. 1912 ^ηΐπι'ν.οβ ά]νδριαντίσσκοιο[ς,
και έξης άρ 124 41 άσκάστους (άλλά 38άσκάίστου]ς)
περί του νϋ μνημονευτέαι αί γραφαί σνννραφαΐ^
(άλλά συγγραφές), τδμ μισϋωτήνιο, τήγ κρήνην30
περί του παοαγωγικοΟ νΰ τά οικεία χωρία εϊσί
τάδε: είπε' όπως3, έμίσϋωοε ή βολή5, νπάρχοσιν
άπο,^ξέσαντα, ύπάρχοσιν και^, ύπά,ρχοσι λίϋοις^,
ύπάρχουσιν ταϋταη, πλαξι πάχος^, πλαξιν ύπερ^ε-
χούσαις. εχουσι [ΗΗΗ]ΔΠ77, περί δέ τοΟ έν τώ εί-
πε^), ελεζείν), εγραμμάτευε[ν), έπεψήφίζε(ν), ξδο

ξε(ν) πρβ ΑΔ1 91θ210 >·έ 211 χάτ. 3 - 2ΐ2χάτ. 8214κΛτ. 9 7

1916 Π 63^ 64«5 6β» 2β/7« ΑΡ] 1917 47β ι9236α ΐ2 χέ.
1918ΐ07β18/9 1919 73^'ΑΕ 189245 (74 ,) έπεψήφιζε
'Ασώπων), ΙΟ VII 3059 (Λεβαδει'ας) εϊ^πεπρδς.
περί της εκ μνημονευτέα: έγ μετώπο36, έγ
λωΜ\σ]τύος και εγγ λωστύος6ί)

Ενική γενική της 3^ κλίσεως : Άντικράτος
(πρβ ΑΕ 1918 78 191985α)· ένική αιτιατική:
Άν[]τικράντη (πρβ ΑΕ 191879α 1919β5α), Δεκε-
λέα27 (πρβ ΑΕ 1918τ9β).

Περί τοΟ άπαρεμφάτου άνοιστέον: παραδδναι
τό22 και παραδδν τώι21, πρβ βΐ IV σ. 947 <5(-

ίοϋν 5339(=ΑΕ 191723ι)2Ι33 κλπ, πρβ ΑΕ
19 1 7236.

Ή επιγραφή συνάπτεται προς άλλ«ς δύο τοΟ
Αμφιαρείου έπιγραοάς, την πεοί κατασκευής κρή-

νης (ΙΟ VII 3499 = 8Ι02 580=3281, πΧ 333/2-
πρβ 8Ι02 733=Η10ο=ΙΟ ΊΙ 1282, πΧ 262/1)
και τήν περί ποιήσεως δνετοΟ (8Ι02 542=3973 -
ΒΙββΙαηαηη 108 [=Σϊβίζηιαηη ΚΤ 415] 32, με-
ταξύτουπΧ 338 χαί του 322,πρβ 8Ι03973 σημ.,

ΡτβΗΐΐβτΒβ 192284», ΒβίΗβ ΚΕ2 1 1896,Ιαϋβν-
τηαηη Β^αίηβοΙίΓ. 631 ΑΜ 190876 1910δΐ, νβν-
βαββ ΑΜ 1908270), π?β περί άλλης κρήνης,νεωτέ-
ρας, κειμένης έπί της δεξιάς της χαράδρα; δχθης,

ΠΑΕ 191634 65 1 92 1 6 80, ΑΕ 1916ιι8 1918πορ

είχ. 1-6 1919ιοο ίϊχ. 2άΡ.62·Αί είρημέναι δύο έπιγρα-
φαί,ήτε περί κατασκευής κρήνης κα'ιή περί οχετοί»
(πρβ και έξής άρ. 124), έ'τι δέ και ή ένθάδε, άνάγον-
ται εις χρόνους,καθ' ους ό Ώρωπος ην !»πο τοις Άθη-
ναίοις'ή μένγάρ 8Ι03 281 εινε Άττικον ψήφισμα τοΟ
loading ...